Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Schrapping van tableau of schorsing advocaat straks openbaar, Teeven past Advocatenwet aan

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Schrapping van tableau of schorsing advocaat straks openbaar, Teeven past Advocatenwet aan

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Schrapping van tableau of schorsing advocaat straks openbaar, Teeven past Advocatenwet aan
 
Schrapping van tableau of schorsing advocaat straks openbaar, Teeven past Advocatenwet aan
woensdag, 16 februari 2011

Geen advocaten in landelijk toezichtorgaan 

NOvA wilde toezicht volledig onder eigen dak, maar er komen geen advocaten in het toezichtsorgaanCliënten (rechtzoekenden) moeten simpel kunnen nagaan of een advocaat in het verleden is geschorst of geschrapt. Nederland telt ruim 16.000 advocaten en 3.800 kantoren. Publicatie van een schorsing of schrapping gebeurt nu alleen in uitzonderlijke situaties.

Zo volgt uit een nieuw onderdeel van een wetswijziging, dat staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij wil de Advocatenwet zo aanpassen dat aan advocaten onherroepelijk opgelegde schorsingen en ontzettingen uit het beroep via een openbaar register zijn terug te vinden. Het openbaar maken van de meest vergaande tuchtrechtelijke maatregelen draagt bij aan 'de transparantie en integriteit van het beroep'.

Fred Teeven heeft het toezicht op advocaten als volgt in gedachten:

 'Er komt één (landelijk) toezichthoudend orgaan dat de verantwoordelijkheid draagt voor het toezicht op de advocatuur. Hiermee wordt de uniformiteit van het toezicht gewaarborgd. Dit toezichthoudend orgaan wordt wettelijk gepositioneerd binnen de NOvA.

Ten aanzien van onder meer de samenstelling en benoeming van de leden van dit orgaan zullen wettelijke voorzieningen worden getroffen om de onafhankelijkheid ten opzichte van beroepsgroep te waarborgen. Zo zullen bijvoorbeeld geen advocaten deel kunnen uitmaken van dat orgaan. Het toezichthoudend orgaan is ook bevoegd om in daartoe aangewezen gevallen eventuele bestuurlijke maatregelen op te leggen.

De feitelijke toezichthoudende activiteiten (dossieronderzoek etc.) worden uitgeoefend door de lokale dekens. Zij doen dit onder eindverantwoordelijkheid van het toezichthoudend orgaan. Hierdoor kunnen de ervaring en de expertise die binnen het dekenaat zijn opgedaan met het toezicht in het verleden ook in de toekomst worden benut en zijn goede waarborgen ingebouwd voor de vertrouwelijkheid van cliëntengegevens.'

Planning

Teeven heeft het voornemen om in de loop van dit jaar een wetsvoorstel in procedure te brengen, waarin het toezicht op de advocatuur volgens zowel 'bovenvermelde hoofdlijnen als de hoofdlijnen in voormelde brief van 5 maart 2010 zal worden geregeld.'

Lichtere tuchtrechtelijke maatregelen (waarschuwingen en berispingen) worden overigens niet openbaar gemaakt.

Visie Orde

Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten noemde het eerder 'absoluut noodzakelijk dat het toezicht uitsluitend wordt uitgeoefend door de dekens en dus niet ook nog door enig ander toezichthoudend orgaan'. De Raad wilde wel het aantal Dekens halveren.
 
De Algemene Raad heeft op 22 december 2010 in het Visiedocument1 (een standpunt) inzake het toezicht in het algemeen en het Wwft2 toezicht in het bijzonder geadviseerd/bepleit dat: 

-  vanuit rechtstatelijk perspectief het toezicht op advocaten op een integrale proactieve en
reactieve wijze moet worden uitgeoefend door één en dezelfde toezichthouder, de lokale
deken. 
-  het toezicht door de dekens verder zal worden geprofessionaliseerd. Er komen 10 dekens
in plaats van de 19 die er nu zijn. De dekens zullen worden gefaciliteerd door goede en
gelijkwaardige ondersteunende bureaus en de Algemene Raad. Bij  toezichtonderzoeken
worden  de  dekens  ondersteund  door  de  hulppersonen.  De  transparantie  en
toegankelijkheid van het toezicht en het tuchtrecht zal worden verbeterd. 
-  de  individuele  stichtingen derdengelden komen  te vervallen  en worden vervangen door
een  centrale  stichting  derdengelden  waarbij  alle  advocaten  verplicht  worden  hun
derdengelden op te (laten) storten. 
-  een  onafhankelijk  systeemtoezichthouder wordt  opgericht  die  namens  de  samenleving
kijkt naar de kwaliteit van het toezichtsysteem, de uitoefening van het toezicht door de
deken  en  de  klachtafhandeling  door  de  deken.  De  systeemtoezichthouder  houdt  ook
toezicht op de centrale stichting derdengelden en de  informatie-uitwisseling tussen deze
stichting en de lokale dekens.

1Geschreven door Nathalie Fanoy (docente en onderzoeker UvA) en Floris Bannier (oud-Deken en bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de UvA). Hier na te lezen: Standpunt NOvA toezicht.pdf
2Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 19 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden