Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Leerling-kok zonder klantcontact speelt in erotisch film: ten onrechte op staande voet ontslagen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Leerling-kok zonder klantcontact speelt in erotisch film: ten onrechte op staande voet ontslagen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Leerling-kok zonder klantcontact speelt in erotisch film: ten onrechte op staande voet ontslagen
donderdag, 17 februari 2011
Beroep op negatieve reclame en huisregels kan werkgever niet baten

Als leerling-kok werkt eiseres (werkneemster) aan de "koude kant van de keuken", waarbij zij geen contact heeft met de klanten. Hoeveel ruimte biedt haar werkgever om af en toe 'wat dichter bij het vuur te staan'? Dat is de centrale vraag in deze arbeidszaak. 

De leerling-kok heeft gevorderd om onder meer voor recht te laten verklaren door de rechter dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen niet is beëindigd en het hotel te veroordelen tot betaling van een bruto bedrag van € 1.300,00 per maand in periode februari 2010 tot en met juni 2010.

Zij werd namelijk op staande voet ontslagen wegens het meewerken aan de opname van een erotisch getinte film. Het standpunt van het hotel laat zich raden: het heeft een landelijke bekendheid als 'familiehotel' en als zodanig een goede naam heeft hoog te houden. Voor de indiensttreding zijn de gedragsregels doorgenomen met de werknemer. Ook zonder nadere instructies had eiseres moeten begrijpen dat haar gedragingen onacceptabel zouden zijn.

Essentie uitspraak: niet gebleken van gestelde negatieve reclame voor werkgever. Geen overtreding huisregels nu de activiteit heeft plaatsgevonden in de privésfeer. Schending op de cao gebaseerde meldingsplicht levert eveneens geen basis om de werkneemster op staande voet te ontslaan.

Nevenarbeid of hobby?

Het oordeel van kantonrechter mr. R. Giltay luidt als volgt (over de zaak uiteraard, niet over de film):

'7.1.  De kantonrechter stelt allereerst vast dat de gewraakte handelingen van [eiseres] zich volledig hebben afgespeeld in haar privé-sfeer. Deze handelingen hebben verder ook geen enkel raakvlak met de bedrijfsactiviteiten van [Het hotel] en met de functie van [eiseres].

Voorts is komen vast te staan dat [eiseres] in haar functie van leerling-kok op geen enkele wijze contact heeft met de klanten van [Het hotel]. In tegenstelling tot [Het hotel] acht de kantonrechter dit wel relevant. Tot slot stelt de kantonrechter vast dat de arbeidsovereenkomst in het kader van de opleiding van [eiseres] is aangegaan voor de duur van één jaar.

Een eventuele vroegtijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft voor [eiseres] gevolgen voor wat betreft het succesvol afronden van haar opleiding.

7.2.  Het op staande voet gegeven ontslag is in feite gebaseerd op twee gronden, te weten de vrees van [Het hotel] voor negatieve reclame en overtreding van de huisregels door [eiseres].

7.2.1.  Naar het oordeel van de kantonrechter heeft [Het hotel] niet aannemelijk weten te maken dat zij bij continuering van het dienstverband met [eiseres] daadwerkelijk moet vrezen voor negatieve reclame en reputatieschade. De kantonrechter laat daarbij verder in het midden of, indien zulks anders zou zijn, dit dan zonder meer dan kan resulteren in een ontslag op staande voet.

7.2.2.  Het is verder niet duidelijk geworden waaruit de overtreding van de huisregels door [eiseres] heeft bestaan en waarom dit tot een ontslag op staande voet dient te leiden. Zoals reeds is overwogen hebben de gedragingen van [eiseres] zich immers geheel buiten de werksfeer afgespeeld. Overigens valt uit de door [Het hotel] gehanteerde huisregels niet op te maken dat het een medewerker is verboden (op straffe van ontslag) mee te werken aan het opnemen van een erotisch getinte film dan wel dat ieder gedrag dat de reputatie van [Het hotel] kan schaden een reden is voor ontslag. De vraag of [Het hotel] deze regels [eiseres] bij aanvang van de arbeidsovereenkomst heeft overhandigd en toegelicht is dan ook niet relevant.

'7.3.  Voor zover [Het hotel] heeft willen betogen dat schending van artikel 3 onder 4 van de op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde cao van de zijde van [eiseres] het ontslag op staande voet rechtvaardigt, overweegt de kantonrechter dat het enkele feit dat [eiseres] heeft verzuimd [Het hotel] schriftelijk in kennis te stellen van haar voornemen om voor eigen onderneming of in loondienst van een andere werkgever nevenarbeid te verrichten, niet dusdanig ernstig is dat dat een dringende reden ex artikel 7:678 BW oplevert.'

Mr. Giltay gunt vervolgens eenieder zijn of haar keuzes wat hobby's betreft:

'Daarbij wordt in het midden gelaten of het meewerken aan een opname van een erotische film als nevenarbeid kan worden aangemerkt.'

De kantonrechter vervolgt:

'8.  Nu er naar het oordeel van de kantonrechter geen sprake is van een ontslaggrond die zodanig ernstig is dat zowel in objectieve zin, als in subjectieve zin van [Het hotel] redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst nog voort te laten duren, kan het ontslag op staande voet geen stand houden.

De vordering ter zake het voor recht verklaren dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen niet is beëindigd zal de kantonrechter derhalve toewijzen, met dien verstande dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege op 31 augustus 2010 is geëindigd, nu niet gesteld of gebleken is dat de arbeidsovereenkomst nadien is verlengd en [eiseres] na 31 augustus 2010 werkzaamheden voor [Het hotel] heeft verricht. Dit betekent dat op [Het hotel] de verplichting rust om het salaris van [eiseres] aan haar te voldoen over de periode van 1 februari 2010 tot en met 31 augustus 2010. De kantonrechter zal [Het hotel] hiertoe dan ook veroordelen.'

Uitspraak van 1 februari 2011, LJ Nummer BP4009

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 23 juni 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden