Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Gerechtshof Amsterdam: Hans Vrakking, oud-topman Openbaar Ministerie, als rechter niet partijdig

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Gerechtshof Amsterdam: Hans Vrakking, oud-topman Openbaar Ministerie, als rechter niet partijdig

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Rechters arrow Gerechtshof Amsterdam: Hans Vrakking, oud-topman Openbaar Ministerie, als rechter niet partijdig
 
Gerechtshof Amsterdam: Hans Vrakking, oud-topman Openbaar Ministerie, als rechter niet partijdig
maandag, 14 maart 2011
Aangevuld 10.52 uur - Van de staande naar de zittende magistratuur overstappen, dat deed mr. J.M. (Hans) Vrakking als hoofdofficier van justitie, maar niet geheel zonder consequenties. Het gerechtshof in Amsterdam trekt nu zijn onpartijdigheid niet in twijfel, zo blijkt uit een overweging middenin een lang arrest. Eerst het standpunt van de advocaten in de Oxbridge-zaak (miljoenen euro's wegmaken voor verhaal fiscus) over mr. Hans Vrakking, vervolgens 's hofs oordeel.

'6.2. Volgens [ X ] en [ Y ] is de vrees objectief gerechtvaardigd dat de onderhavige (civiele) zaak (in het eindvonnis) is behandeld door een niet onpartijdige rechter, mr. Vrakking, omdat deze en mr. Van der Werff ten tijde van voormeld opsporingsonderzoek directe collega’s waren, waarbij mr. Vrakking bovendien de leidinggevende van mr. Van der Werff was en dus in staat hem aanwijzingen te geven ter zake van de vervolging.

Zij merken hierbij op dat mr. Vrakking, gezien de grote omvang van dit fraudeonderzoek, het feit dat ook een van de grootste banken van Nederland daarbij betrokken was (de Bank) en de publicitaire gevoeligheid ervan, “in meer of mindere mate bij het onderzoek in de strafzaak betrokken (zal) zijn geweest”. [ X ] en [ Y ] wijzen er verder op dat ten tijde van het vonnis van
29 oktober 2008 nog geen onherroepelijke beslissing in de straf-zaken was genomen, dat uit de getuigenverklaring van mr. Van der Werff, afgelegd tegenover de rechtbank in de strafzaak tegen [ Z ] (proces-verbaal van 2 en 8 september 2004), valt af te leiden dat mr. Van der Werff door bemoeienis van mr. Vrakking bij het parket is gaan werken en dat het feitencomplex dat de Ontvanger aan zijn vordering ten grondslag legt volledig is gebaseerd op de vruchten van het onderhavige (strafrechtelijke) opsporingsonderzoek.

Volgens [ X ] en [ Y ] doet aan hun stellingen niet af dat er enige tijd is verlopen sinds mr. Vrakking en mr. Van der Werff collega’s waren.

Bij pleidooi hebben zij nog aangevoerd dat ten aanzien van mr. Vrakking de vrees voor partijdigheid ook subjectief gerechtvaardigd is, omdat hij bewust in strijd heeft gehandeld met aanbeveling 7 van de Leidraad onpartijdigheid van de rechter (verder: de Leidraad onpartijdigheid, tot stand gekomen in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de vergadering van presidenten van rechtbanken en appèlcolleges).

6.3. Aan hun zojuist weergegeven stellingen verbinden [ X ] en [ Y ] de conclusie dat het hof de zaak naar de rechtbank moet terugwijzen, om door haar te worden afgedaan, en aldus het recht op behandeling van hun zaak in twee onpartijdige instanties te waarborgen.

6.4. De Ontvanger betwist gemotiveerd dat de vrees subjectief of objectief gerechtvaardigd is dat mr. Vrakking niet onpartijdig was.'

Het hof vindt dat er te weinig op tafel ligt om aan te nemen dat de partijdigheid van Vrakking in het geding is:

'6.5. Het hof overweegt allereerst dat bij de beoordeling van de vraag of onpartijdigheid van de rechter in de zin van art. 6 lid 1 EVRM en art. 14 lid 1 IVBPR ontbreekt, dient voorop te staan dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstan-digheden voordoen die zwaarwegende aanwijzingen opleveren voor het oordeel dat hij jegens een partij in een door hem berechte zaak een vooringenomenheid koestert, althans dat bij een partij dienaangaande de vrees objectief gerechtvaardigd is.

6.6. Van dergelijke omstandigheden is in dit geval geen sprake. Van belang daarbij acht het hof allereerst dat het hier niet gaat om de behandeling door mr. Vrakking van de strafzaak tegen [ X ] en [ Y ] (de door dezen ter adstructie van hun betoog genoemde rechterlijke uitspraken hebben betrekking op dáármee vergelijkbare gevallen) maar van een door de Ontvanger tegen hen begonnen civiele zaak, waarbij het Openbaar Ministerie (parket Amsterdam) geen partij is. Dit zo zijnde is voorts, ook al spelen in deze civiele zaak de vruchten van het onderhavige opsporings-onderzoek een grote rol, de vrees dat mr. Vrakking niet onpartij-dig was slechts objectief gerechtvaardigd, indien hij direct betrokken is geweest bij dat opsporingsonderzoek.

Te dien aanzien hebben [ X ] en [ Y ] echter geen concrete feiten en omstandigheden gesteld, terwijl van die betrokkenheid evenmin iets is gebleken. De enkele omstandigheid dat mr. Vrakking als hoofdofficier van justitie van het opsporingsonderzoek op de hoogte zal zijn geweest is onvoldoende om de bedoelde vrees objectief gerechtvaardigd te doen zijn. Geen van de door [ X ] en [ Y ] gestelde (overige) feiten en omstandigheden noopt tot een ander oordeel.'

Hoofdzaak 'Oxbridge' (een samenstelling van de universiteiten Oxford en Cambridge)

Voor wie interesse meer uitgaat naar de hoofdzaak rond Oxbridge, centraal stond een actie uit onrechtmatige daad door Ontvanger wegens wegmaking van zijn verhaal.

Steekwoorden arrest. Geen ontoelaatbare doorkruising. Bekendmaking dwangbevelen. Groepsaansprakelijkheid (art. 6:166 BW). Art. 161 Rv niet van toepassing. Stelplicht in het licht van onherroepelijk strafarrest. Gevolgen van verjaring dwanginvordering; betekenis art. 27 (van inmiddels vervallen) Leidraad Invordering. Gevolgen van minnelijke regeling met (mogelijke) mede-aansprakelijke. Geen (relevante) eigen schuld van Ontvanger; billijkheidscorrectie.

LJN: BP7304, Gerechtshof Amsterdam, 200.029.227/01, 200.029.224/01. 106.007.310/01 en 200.029.869/01 Uitspraak (arrest) van 15 februari 2011

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 20 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden