Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris schond zorgplicht niet, noch garantie. Friesland Bank verliest hypotheekzaak

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris schond zorgplicht niet, noch garantie. Friesland Bank verliest hypotheekzaak

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notaris schond zorgplicht niet, noch garantie. Friesland Bank verliest hypotheekzaak
 
Notaris schond zorgplicht niet, noch garantie. Friesland Bank verliest hypotheekzaak
vrijdag, 26 augustus 2011

Faillissementsregisters gaan niet zo ver terug

Uitspraak van 24 augustus 2011, in lijn met jurisprudentie, over aansprakelijkheid notaris, resultaatsverbintenis dan wel inspanningsverbintenis, hypotheekverklaring, garantie. De vraag is of de notaris tekortgeschoten is met het passeren van een hypotheekakte omdat voorafgaand aan het passeren van die akte niet is geconstateerd dat het recht van hypotheek niet kon worden gevestigd vanwege het faillissement van degene die het hypotheekrecht verleende.

Achtergronden 

Eind 2006 heeft [A] zich gewend tot de Friesland Bank met het verzoek een geldlening te verkrijgen in verband met een aan te kopen woning. Bij faxbericht van 22 februari 2007 heeft de Friesland Bank aan de notaris (gedaagde) in zijn hoedanigheid als notaris verzocht zorg te dragen voor de vestiging van een recht van eerste hypotheek ten behoeve van de Friesland Bank tot een bedrag van € 140.000,00 op de hiervoor bedoelde woning.

Toen heeft de notaris de vermogensrechtelijke toestand van de geldlener onderzocht via het faillissementsregister van Graydon, een register waarvan het gebruik door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) toen werd gefaciliteerd. Hieruit bleek dat een eenmanszaak van [A] gedurende een bepaalde periode failliet was geweest, welk faillissement op 19 juli 2001 was opgeheven. Het register maakte geen melding van het nadien op 15 mei 2003 uitgesproken faillissement van [A].

Overwegingen rechtbank Leeuwarden:

4.7.1.  Hoewel betoogd door de Friesland Bank is de rechtbank niet van oordeel dat [gedaagde] onzorgvuldig heeft gehandeld dan wel tekort is geschoten in zijn onderzoeksplicht door enkel het faillissementsregister van Graydon te raadplegen en zij overweegt daartoe het volgende.

Uit de raadpleging van het CIR zou [gedaagde] niet zonder meer zijn gebleken dat [A] in staat van faillissement was verklaard. Het faillissement van [A] dateert immers van 15 mei 2003 en het CIR is vanaf 1 januari 2005 opgebouwd en bevat geen bekendmakingen van faillissementen van de periode vóór 1 januari 2005. [gedaagde] heeft onbetwist gesteld dat de eerste vermelding in het CIR van het faillissement van [A] dateert van 26 september 2007, zijnde de datum waarop Van der Spek tot opvolgend curator is benoemd en derhalve ruim een half jaar na de datum waarop de hypotheekakte is gepasseerd. Het CIR maakte op 26 februari 2007 dan ook geen melding van het faillissement van [A].

Evenmin staat vast dat raadpleging van de (lokale) faillissementenregisters van de rechtbanken uitdrukkelijk zekerheid zou hebben gegeven over het faillissement van [A], noch daargelaten dat de rechtbank van oordeel is dat van notarissen niet gevergd kan worden dat zij - tenzij er aanleiding is te vermoeden dat er sprake is van een faillissement bij een van de bij de te passeren akte betrokken partij - alvorens over te gaan tot het passeren van notariële akten, de (lokale) registers zouden raadplegen. Immers, in dat geval zal een notaris voor het passeren van een akte de schriftelijke antwoorden van de rechtbanken moeten afwachten, hetgeen zou resulteren in grote vertragingen bij het passeren van akten.

4.7.2.  Nu tot slot niet is gesteld of gebleken dat [gedaagde] op grond van feiten en omstandigheden een vermoeden kon hebben dan wel had moeten hebben van het faillissement van [A], dat noopte tot verdergaand onderzoek, is de rechtbank van oordeel dat [gedaagde] kon volstaan met enkel het raadplegen van het door de KNB destijds gefaciliteerde faillissementenregister van Graydon. Overwogen wordt dan ook dat [gedaagde] niet tekort is geschoten in zijn zorgplicht jegens de Friesland Bank.

III.  schending garantie

4.8.  Tot slot stelt de Friesland Bank dat [gedaagde] door de in de hypotheekakte opgenomen notarisverklaring zoals genoemd in overweging 2.4. jegens de Friesland Bank heeft gegarandeerd zich ervan te hebben overtuigd dat het recht van hypotheek rechtsgeldig is verleend. Deze garantie heeft [gedaagde] geschonden. [gedaagde] heeft zich er niet dan wel onvoldoende van vergewist dat daadwerkelijk een recht van hypotheek met de door de Friesland Bank gewenste rang tot stand is gekomen, aldus de Friesland Bank.

4.9.  [gedaagde] betwist dat hij een garantie aan de Friesland Bank heeft verstrekt. [gedaagde] voert aan dat voornoemde notarisverklaring geen garantie bevat, maar slechts een zorgplicht inhoudt om tot een bepaald resultaat te komen.

4.10.  In lijn met vaste rechtspraak van de Hoge Raad (HR 25 januari 1991, NJ 1992/97) is de rechtbank van oordeel dat de zogenoemde notarisverklaring bij hypotheken zoals genoemd in overweging 2.4. aldus moet worden uitgelegd dat daarin niet een onvoorwaardelijke garantie voor het zich al dan niet voordoen van een feit is opgenomen, maar dat deze clausule slechts een schriftelijke bevestiging van de zorgplicht inhoudt om tot een bepaald resultaat te komen, waarbij verwijtbaarheid vereist is om tot schadeplicht te concluderen als het resultaat niet bereikt wordt. De rechtbank oordeelt dan ook dat uit de notarisverklaringen zelf geen aansprakelijkheid voor [gedaagde] voortvloeit.'

Het bestuur van de KNB besloot overigens om het contract met Graydon niet te verlengen. Met ingang van 1 oktober 2007 dient het notariaat gebruik te maken van het openbare Centraal Insolventieregister.

LJN: BR5872, Rechtbank Leeuwarden, 103752 / HA ZA 10-306
 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 20 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden