Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris schond zorgplicht niet, noch garantie. Friesland Bank verliest hypotheekzaak

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris schond zorgplicht niet, noch garantie. Friesland Bank verliest hypotheekzaak

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notaris schond zorgplicht niet, noch garantie. Friesland Bank verliest hypotheekzaak
 
Notaris schond zorgplicht niet, noch garantie. Friesland Bank verliest hypotheekzaak
vrijdag, 26 augustus 2011

Faillissementsregisters gaan niet zo ver terug

Uitspraak van 24 augustus 2011, in lijn met jurisprudentie, over aansprakelijkheid notaris, resultaatsverbintenis dan wel inspanningsverbintenis, hypotheekverklaring, garantie. De vraag is of de notaris tekortgeschoten is met het passeren van een hypotheekakte omdat voorafgaand aan het passeren van die akte niet is geconstateerd dat het recht van hypotheek niet kon worden gevestigd vanwege het faillissement van degene die het hypotheekrecht verleende.

Achtergronden 

Eind 2006 heeft [A] zich gewend tot de Friesland Bank met het verzoek een geldlening te verkrijgen in verband met een aan te kopen woning. Bij faxbericht van 22 februari 2007 heeft de Friesland Bank aan de notaris (gedaagde) in zijn hoedanigheid als notaris verzocht zorg te dragen voor de vestiging van een recht van eerste hypotheek ten behoeve van de Friesland Bank tot een bedrag van € 140.000,00 op de hiervoor bedoelde woning.

Toen heeft de notaris de vermogensrechtelijke toestand van de geldlener onderzocht via het faillissementsregister van Graydon, een register waarvan het gebruik door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) toen werd gefaciliteerd. Hieruit bleek dat een eenmanszaak van [A] gedurende een bepaalde periode failliet was geweest, welk faillissement op 19 juli 2001 was opgeheven. Het register maakte geen melding van het nadien op 15 mei 2003 uitgesproken faillissement van [A].

Overwegingen rechtbank Leeuwarden:

4.7.1.  Hoewel betoogd door de Friesland Bank is de rechtbank niet van oordeel dat [gedaagde] onzorgvuldig heeft gehandeld dan wel tekort is geschoten in zijn onderzoeksplicht door enkel het faillissementsregister van Graydon te raadplegen en zij overweegt daartoe het volgende.

Uit de raadpleging van het CIR zou [gedaagde] niet zonder meer zijn gebleken dat [A] in staat van faillissement was verklaard. Het faillissement van [A] dateert immers van 15 mei 2003 en het CIR is vanaf 1 januari 2005 opgebouwd en bevat geen bekendmakingen van faillissementen van de periode vóór 1 januari 2005. [gedaagde] heeft onbetwist gesteld dat de eerste vermelding in het CIR van het faillissement van [A] dateert van 26 september 2007, zijnde de datum waarop Van der Spek tot opvolgend curator is benoemd en derhalve ruim een half jaar na de datum waarop de hypotheekakte is gepasseerd. Het CIR maakte op 26 februari 2007 dan ook geen melding van het faillissement van [A].

Evenmin staat vast dat raadpleging van de (lokale) faillissementenregisters van de rechtbanken uitdrukkelijk zekerheid zou hebben gegeven over het faillissement van [A], noch daargelaten dat de rechtbank van oordeel is dat van notarissen niet gevergd kan worden dat zij - tenzij er aanleiding is te vermoeden dat er sprake is van een faillissement bij een van de bij de te passeren akte betrokken partij - alvorens over te gaan tot het passeren van notariële akten, de (lokale) registers zouden raadplegen. Immers, in dat geval zal een notaris voor het passeren van een akte de schriftelijke antwoorden van de rechtbanken moeten afwachten, hetgeen zou resulteren in grote vertragingen bij het passeren van akten.

4.7.2.  Nu tot slot niet is gesteld of gebleken dat [gedaagde] op grond van feiten en omstandigheden een vermoeden kon hebben dan wel had moeten hebben van het faillissement van [A], dat noopte tot verdergaand onderzoek, is de rechtbank van oordeel dat [gedaagde] kon volstaan met enkel het raadplegen van het door de KNB destijds gefaciliteerde faillissementenregister van Graydon. Overwogen wordt dan ook dat [gedaagde] niet tekort is geschoten in zijn zorgplicht jegens de Friesland Bank.

III.  schending garantie

4.8.  Tot slot stelt de Friesland Bank dat [gedaagde] door de in de hypotheekakte opgenomen notarisverklaring zoals genoemd in overweging 2.4. jegens de Friesland Bank heeft gegarandeerd zich ervan te hebben overtuigd dat het recht van hypotheek rechtsgeldig is verleend. Deze garantie heeft [gedaagde] geschonden. [gedaagde] heeft zich er niet dan wel onvoldoende van vergewist dat daadwerkelijk een recht van hypotheek met de door de Friesland Bank gewenste rang tot stand is gekomen, aldus de Friesland Bank.

4.9.  [gedaagde] betwist dat hij een garantie aan de Friesland Bank heeft verstrekt. [gedaagde] voert aan dat voornoemde notarisverklaring geen garantie bevat, maar slechts een zorgplicht inhoudt om tot een bepaald resultaat te komen.

4.10.  In lijn met vaste rechtspraak van de Hoge Raad (HR 25 januari 1991, NJ 1992/97) is de rechtbank van oordeel dat de zogenoemde notarisverklaring bij hypotheken zoals genoemd in overweging 2.4. aldus moet worden uitgelegd dat daarin niet een onvoorwaardelijke garantie voor het zich al dan niet voordoen van een feit is opgenomen, maar dat deze clausule slechts een schriftelijke bevestiging van de zorgplicht inhoudt om tot een bepaald resultaat te komen, waarbij verwijtbaarheid vereist is om tot schadeplicht te concluderen als het resultaat niet bereikt wordt. De rechtbank oordeelt dan ook dat uit de notarisverklaringen zelf geen aansprakelijkheid voor [gedaagde] voortvloeit.'

Het bestuur van de KNB besloot overigens om het contract met Graydon niet te verlengen. Met ingang van 1 oktober 2007 dient het notariaat gebruik te maken van het openbare Centraal Insolventieregister.

LJN: BR5872, Rechtbank Leeuwarden, 103752 / HA ZA 10-306
 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 21 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden