Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vastgoed-notarissen uit het ambt, lak aan wettelijke taken, hof straft zwaarder dan tuchtcollege

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vastgoed-notarissen uit het ambt, lak aan wettelijke taken, hof straft zwaarder dan tuchtcollege

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Vastgoed-notarissen uit het ambt, lak aan wettelijke taken, hof straft zwaarder dan tuchtcollege
 
Vastgoed-notarissen uit het ambt, lak aan wettelijke taken, hof straft zwaarder dan tuchtcollege
maandag, 26 september 2011

Niet voor drie maanden, néé permanent: ontzetting uit ambt

Artikel 43 Wna luidt als volgt: "1.(…) Alvorens tot het verlijden van een akte over te gaan, doet de notaris aan de verschijnende personen mededeling van de zakelijke inhoud daarvan en geeft daarop een toelichting. Zo nodig wijst hij daarbij tevens op de gevolgen die voor partijen of één of meer hunner uit de inhoud van de akte voortvloeien.' (..)"

Twee notarissen die zich begaven op de onroerend goed markt zijn door gerechtshof Amsterdam voor goed uit het ambt gezet. De Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-notarissen te Rotterdam vond drie maanden schorsing wel passend omdat de juristen door een 'hectische periode' heen gingen. Hun drijfveer was niettemin puur geldgewin, zelfs toen hun kantoorgenoot wegviel namen ze nóg meer zaken aan. Cliënten kregen een loungeset cadeau. De achtergronden luiden verder als volgt.

De beroepsorganisatie van notarissen (het KNB) verwijt het tweetal te hebben gehandeld in strijd met de Wet op het notarisambt (Wna) en de daarop gebaseerde verordeningen (nadere regels).

Het KNB stelt dat de notarissen niet altijd zelf aanwezig zijn bij het gehele proces waaruit het passeren van een akte bestaat, waaronder het KNB mede het Belehren van partijen verstaat, en laten de Belehrung ook wel eens over aan een van hun werknemers.

De beroepsorganisatie wil het tweetal van de notariële aardbodem vegen en krijgt het hof aan haar zijde.

In het kader van de Belehrung is de notaris gehouden om bij het passeren van de akte zich ervan te vergewissen dat de akte daadwerkelijk de wil van partijen weergeeft en dat partijen begrijpen wat de gevolgen van de neergelegde afspraken zijn. Als de notaris de bespreking van de inhoud van akten en de toelichting daarop overlaat aan een medewerker van het kantoor, voldoet de notaris daar dus niet aan.

Het is ook voorgekomen dat één van de partijen een akte heeft getekend zonder dat de notaris daarbij aanwezig was. De akten zijn als gevolg daarvan, meent KNB, nietig. Het hof: 

 'Blijkens de wetsgeschiedenis (Nota naar aanleiding van het Verslag, Kamerstukken II 23 706, nr 6, p. 50) mag de notaris aannemen dat hij aan zijn informatieplicht op juiste wijze heeft voldaan indien hij er van overtuigd is dat de verschijnende personen hebben begrepen wat de inhoud van de akte is.

Weliswaar hebben de notarissen verklaard dat zij in de hiervoor bedoelde gevallen die overtuiging bezaten, maar het hof stelt vast dat zij redelijkerwijs niet tot die overtuiging hebben kunnen komen nu de notarissen het verstrekken van informatie aan de verschijnende personen overlieten aan [ vastgoed manager ], die naar ter zitting is gebleken geen juridisch geschoold medewerker is, en de notarissen naar zij hebben verklaard niet wisten wat [ vastgoed manager ] met de verschijnende partijen had besproken en derhalve ook niet konden weten of de door [ vastgoed manager ] verstrekte informatie door partijen was begrepen.

Een bevestigend antwoord op de vraag of alles duidelijk is en een ontkennend antwoord op de vraag of op bepaalde onderdelen van de akte nog toelichting behoeven, kan immers onder de geschetste omstandigheden niet leiden tot de overtuiging dat de verschijnende personen hebben begrepen wat de inhoud van de akte is.

Dit klachtonderdeel is terecht door de KNB naar voren gebracht. Het klachtonderdeel is dan ook gegrond.'

Het hof hecht enorm veel waarde aan genoemde Belehrung, zo blijkt uit een overweging (ten overvloede):

'Het hof merkt in dit verband nog op dat het mededeling doen aan de verschijnende partijen van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en het partijen zo nodig wijzen op de gevolgen die voor hen uit een en ander voortvloeien, weliswaar naar de bewoordingen van de hierboven eerste geciteerde volzin van artikel 43 lid 1 Wna formeel niet behoort tot het verlijden van de akte, maar dat het vervullen van deze verplichtingen tot de essentie van de notariële ambtsbediening behoort en zo zeer samenhangt met het verlijden van de akte dat het als een integraal onderdeel van het passeren van de akte moet worden beschouwd.'


Gewoon achteraf even tekenen kan toch ook?

Van nog groter gewicht is het volgende. In het tweede klachtonderdeel wordt de notarissen verweten dat het een aantal malen - hoeveel precies blijft onduidelijk - is voorgekomen dat één van de partijen, de verkoper, een akte heeft getekend zonder dat de notaris daarbij aanwezig was. Het hof:

R.o. 6.2. In het tweede klachtonderdeel wordt de notarissen verweten dat het een aantal malen is voorgekomen dat één van de partijen, de verkoper, een akte heeft getekend zonder dat de notaris daarbij aanwezig was. De notarissen hebben deze stelling van de KNB niet betwist. Op 3 juni 2011 hebben zij onder ede verklaard dat zich dergelijke “incidenten” hebben voorgedaan. Bij notaris [ Notaris Y ] is het drie keer voorgekomen dat de verkoper de komst van de notaris niet heeft afgewacht, maar is vertrokken met instemming van [ vastgoed manager ]. Bij notaris [ Notaris X ] is het drie of vier keer voorgekomen dat de verkoper is vertrokken zonder de komst van de notaris af te wachten. De notarissen hebben tevens erkend dat zij nadien de desbetreffende akten hebben ondertekend.

Deze handelwijze is eveneens onjuist. Door aldus te handelen hebben de notarissen bij herhaling ernstige fouten gemaakt. Zij hebben immers in deze akten een valse verklaring afgelegd door in strijd met de waarheid te verklaren dat partijen of hun gevolmachtigden in hun aanwezigheid hebben verklaard hetgeen in de betreffende akten is opgenomen, terwijl de verkopende partijen die verklaring niet in hun aanwezigheid hebben afgelegd.

Ingevolge het bepaalde in artikel 43 lid 4 jo lid 6 Wna ontberen de akten daardoor authenticiteit. Daarmee is de kern van de vertrouwenstaak van de notarissen geschonden, namelijk het door hun waarheidsgetrouwe verklaring zekerheid geven aan het rechtsverkeer. Het klachtonderdeel is gegrond.'

Vooral blijven wijzen naar de vastgoed manager, een laakbare taakopvatting

'6.3. Het hof acht de gegrondheid van beide klachtonderdelen reden voor het opleggen van een maatregel. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat de notarissen met de door hun gebezigde handelwijze het wettelijk systeem bewust hebben ondermijnd en het vertrouwen in de rechtsbedeling, in het bijzonder die aan het notariaat is opgedragen in ernstige mate hebben geschaad.

6.4. Anders dan de kamer acht het hof, gelet op de aard en de ernst van de tuchtrechtelijk laakbare handelwijze van de notarissen de maatregel van ontzetting uit het ambt passend en geboden. Het hof heeft daarbij in overweging genomen dat de notarissen tijdens de behandeling ter terechtzitting weinig blijk ervan hebben gegeven de onjuistheid van hun handelen ter zake van hun informatieplicht in te zien.
Ter zake van de nietige akten, die niet hersteld kunnen worden omdat niet aangetoond kan worden om welke akten het gaat, neemt het hof de notarissen bijzonder kwalijk dat zij door een gebrek aan onderlinge communicatie de situatie onnodig hebben laten voortduren, waardoor het aantal nietige akten is opgelopen tot zes of zeven. Dit had voorkomen kunnen en moeten worden. Door in de onderhavige gevallen naar [ vastgoed manager ] te blijven verwijzen als degene die onjuist heeft gehandeld, miskennen de notarissen bovendien hun eigen verantwoordelijkheid. Het verweer van de notarissen – zo al juist – dat geen enkele schade aan de partijen bij de akte is toegebracht, maakt een en ander niet anders.'

Het hof vernietigt de bestreden beslissing waar het betreft de opgelegde maatregel en, in zoverre opnieuw rechtdoende: - ontzet [ Notaris X ] en [ Notaris Y ] uit het ambt van notaris, ingaande op woensdag 21 september 2011, 0.00 uur; bekrachtigt de bestreden beslissing voor het overige.

Deze beslissing is gegeven op 23 juni 2011 door mrs. A.D.R.M. Boumans, J.C.W. Rang en F.A.A. Duynstee en in het openbaar uitgesproken op dinsdag 20 september 2011.

LJN: BT2343, Gerechtshof Amsterdam, 200.081.238/01 NOT

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 25 februari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden