Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vastgoed-notarissen uit het ambt, lak aan wettelijke taken, hof straft zwaarder dan tuchtcollege

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vastgoed-notarissen uit het ambt, lak aan wettelijke taken, hof straft zwaarder dan tuchtcollege

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Vastgoed-notarissen uit het ambt, lak aan wettelijke taken, hof straft zwaarder dan tuchtcollege
 
Vastgoed-notarissen uit het ambt, lak aan wettelijke taken, hof straft zwaarder dan tuchtcollege
maandag, 26 september 2011

Niet voor drie maanden, néé permanent: ontzetting uit ambt

Artikel 43 Wna luidt als volgt: "1.(…) Alvorens tot het verlijden van een akte over te gaan, doet de notaris aan de verschijnende personen mededeling van de zakelijke inhoud daarvan en geeft daarop een toelichting. Zo nodig wijst hij daarbij tevens op de gevolgen die voor partijen of één of meer hunner uit de inhoud van de akte voortvloeien.' (..)"

Twee notarissen die zich begaven op de onroerend goed markt zijn door gerechtshof Amsterdam voor goed uit het ambt gezet. De Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-notarissen te Rotterdam vond drie maanden schorsing wel passend omdat de juristen door een 'hectische periode' heen gingen. Hun drijfveer was niettemin puur geldgewin, zelfs toen hun kantoorgenoot wegviel namen ze nóg meer zaken aan. Cliënten kregen een loungeset cadeau. De achtergronden luiden verder als volgt.

De beroepsorganisatie van notarissen (het KNB) verwijt het tweetal te hebben gehandeld in strijd met de Wet op het notarisambt (Wna) en de daarop gebaseerde verordeningen (nadere regels).

Het KNB stelt dat de notarissen niet altijd zelf aanwezig zijn bij het gehele proces waaruit het passeren van een akte bestaat, waaronder het KNB mede het Belehren van partijen verstaat, en laten de Belehrung ook wel eens over aan een van hun werknemers.

De beroepsorganisatie wil het tweetal van de notariële aardbodem vegen en krijgt het hof aan haar zijde.

In het kader van de Belehrung is de notaris gehouden om bij het passeren van de akte zich ervan te vergewissen dat de akte daadwerkelijk de wil van partijen weergeeft en dat partijen begrijpen wat de gevolgen van de neergelegde afspraken zijn. Als de notaris de bespreking van de inhoud van akten en de toelichting daarop overlaat aan een medewerker van het kantoor, voldoet de notaris daar dus niet aan.

Het is ook voorgekomen dat één van de partijen een akte heeft getekend zonder dat de notaris daarbij aanwezig was. De akten zijn als gevolg daarvan, meent KNB, nietig. Het hof: 

 'Blijkens de wetsgeschiedenis (Nota naar aanleiding van het Verslag, Kamerstukken II 23 706, nr 6, p. 50) mag de notaris aannemen dat hij aan zijn informatieplicht op juiste wijze heeft voldaan indien hij er van overtuigd is dat de verschijnende personen hebben begrepen wat de inhoud van de akte is.

Weliswaar hebben de notarissen verklaard dat zij in de hiervoor bedoelde gevallen die overtuiging bezaten, maar het hof stelt vast dat zij redelijkerwijs niet tot die overtuiging hebben kunnen komen nu de notarissen het verstrekken van informatie aan de verschijnende personen overlieten aan [ vastgoed manager ], die naar ter zitting is gebleken geen juridisch geschoold medewerker is, en de notarissen naar zij hebben verklaard niet wisten wat [ vastgoed manager ] met de verschijnende partijen had besproken en derhalve ook niet konden weten of de door [ vastgoed manager ] verstrekte informatie door partijen was begrepen.

Een bevestigend antwoord op de vraag of alles duidelijk is en een ontkennend antwoord op de vraag of op bepaalde onderdelen van de akte nog toelichting behoeven, kan immers onder de geschetste omstandigheden niet leiden tot de overtuiging dat de verschijnende personen hebben begrepen wat de inhoud van de akte is.

Dit klachtonderdeel is terecht door de KNB naar voren gebracht. Het klachtonderdeel is dan ook gegrond.'

Het hof hecht enorm veel waarde aan genoemde Belehrung, zo blijkt uit een overweging (ten overvloede):

'Het hof merkt in dit verband nog op dat het mededeling doen aan de verschijnende partijen van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en het partijen zo nodig wijzen op de gevolgen die voor hen uit een en ander voortvloeien, weliswaar naar de bewoordingen van de hierboven eerste geciteerde volzin van artikel 43 lid 1 Wna formeel niet behoort tot het verlijden van de akte, maar dat het vervullen van deze verplichtingen tot de essentie van de notariële ambtsbediening behoort en zo zeer samenhangt met het verlijden van de akte dat het als een integraal onderdeel van het passeren van de akte moet worden beschouwd.'


Gewoon achteraf even tekenen kan toch ook?

Van nog groter gewicht is het volgende. In het tweede klachtonderdeel wordt de notarissen verweten dat het een aantal malen - hoeveel precies blijft onduidelijk - is voorgekomen dat één van de partijen, de verkoper, een akte heeft getekend zonder dat de notaris daarbij aanwezig was. Het hof:

R.o. 6.2. In het tweede klachtonderdeel wordt de notarissen verweten dat het een aantal malen is voorgekomen dat één van de partijen, de verkoper, een akte heeft getekend zonder dat de notaris daarbij aanwezig was. De notarissen hebben deze stelling van de KNB niet betwist. Op 3 juni 2011 hebben zij onder ede verklaard dat zich dergelijke “incidenten” hebben voorgedaan. Bij notaris [ Notaris Y ] is het drie keer voorgekomen dat de verkoper de komst van de notaris niet heeft afgewacht, maar is vertrokken met instemming van [ vastgoed manager ]. Bij notaris [ Notaris X ] is het drie of vier keer voorgekomen dat de verkoper is vertrokken zonder de komst van de notaris af te wachten. De notarissen hebben tevens erkend dat zij nadien de desbetreffende akten hebben ondertekend.

Deze handelwijze is eveneens onjuist. Door aldus te handelen hebben de notarissen bij herhaling ernstige fouten gemaakt. Zij hebben immers in deze akten een valse verklaring afgelegd door in strijd met de waarheid te verklaren dat partijen of hun gevolmachtigden in hun aanwezigheid hebben verklaard hetgeen in de betreffende akten is opgenomen, terwijl de verkopende partijen die verklaring niet in hun aanwezigheid hebben afgelegd.

Ingevolge het bepaalde in artikel 43 lid 4 jo lid 6 Wna ontberen de akten daardoor authenticiteit. Daarmee is de kern van de vertrouwenstaak van de notarissen geschonden, namelijk het door hun waarheidsgetrouwe verklaring zekerheid geven aan het rechtsverkeer. Het klachtonderdeel is gegrond.'

Vooral blijven wijzen naar de vastgoed manager, een laakbare taakopvatting

'6.3. Het hof acht de gegrondheid van beide klachtonderdelen reden voor het opleggen van een maatregel. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat de notarissen met de door hun gebezigde handelwijze het wettelijk systeem bewust hebben ondermijnd en het vertrouwen in de rechtsbedeling, in het bijzonder die aan het notariaat is opgedragen in ernstige mate hebben geschaad.

6.4. Anders dan de kamer acht het hof, gelet op de aard en de ernst van de tuchtrechtelijk laakbare handelwijze van de notarissen de maatregel van ontzetting uit het ambt passend en geboden. Het hof heeft daarbij in overweging genomen dat de notarissen tijdens de behandeling ter terechtzitting weinig blijk ervan hebben gegeven de onjuistheid van hun handelen ter zake van hun informatieplicht in te zien.
Ter zake van de nietige akten, die niet hersteld kunnen worden omdat niet aangetoond kan worden om welke akten het gaat, neemt het hof de notarissen bijzonder kwalijk dat zij door een gebrek aan onderlinge communicatie de situatie onnodig hebben laten voortduren, waardoor het aantal nietige akten is opgelopen tot zes of zeven. Dit had voorkomen kunnen en moeten worden. Door in de onderhavige gevallen naar [ vastgoed manager ] te blijven verwijzen als degene die onjuist heeft gehandeld, miskennen de notarissen bovendien hun eigen verantwoordelijkheid. Het verweer van de notarissen – zo al juist – dat geen enkele schade aan de partijen bij de akte is toegebracht, maakt een en ander niet anders.'

Het hof vernietigt de bestreden beslissing waar het betreft de opgelegde maatregel en, in zoverre opnieuw rechtdoende: - ontzet [ Notaris X ] en [ Notaris Y ] uit het ambt van notaris, ingaande op woensdag 21 september 2011, 0.00 uur; bekrachtigt de bestreden beslissing voor het overige.

Deze beslissing is gegeven op 23 juni 2011 door mrs. A.D.R.M. Boumans, J.C.W. Rang en F.A.A. Duynstee en in het openbaar uitgesproken op dinsdag 20 september 2011.

LJN: BT2343, Gerechtshof Amsterdam, 200.081.238/01 NOT

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 19 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden