Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 'Pasmisbruik in kader mensensmokkel na invoering biometrische Schipholpas uitgesloten'

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 'Pasmisbruik in kader mensensmokkel na invoering biometrische Schipholpas uitgesloten'

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina
 
'Pasmisbruik in kader mensensmokkel na invoering biometrische Schipholpas uitgesloten'
woensdag, 16 maart 2005

Hoewel de cijfers over mensensmokkel nogal verschillen, zie Studie KLPD: Mensensmokkel aanzienlijk afgenomen, Nederland op korte termijn niet aantrekkelijk  leidde het schokkende nieuws rond de '675 personen aangehoudingen op Schiphol in verband met aan mensensmokkel gerelateerde misdrijven' direct tot Kamervragen, waarop gistermiddag de antwoorden kwamen van de ministers.

De ministers hebben hoge verwachtingen van de nieuwe biometrische Schipholpas met iris-herkenning.  De pas wordt mogelijk nog voor 1 januari 2006 ingevoerd. Verder blijkt uit de antwoorden dat de Wet BIBOB niet zal worden ingezet tegen bedrijven die een vergunning vragen voor een zaak op Schiphol.

De verdubbeling van de teams van de KMar sinds juni 2004 (ter bestrijding van onder meer mensensmokkel en documentenfraude) heeft de huidige mensensmokkel -kennelijk- niet kunnen voorkomen.

Antwoorden van de ministers

Antwoord van minister Donner (Justitie), mede namens de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie op vragen van de leden Van Fessem en Van Haersma Buma (beiden CDA) over Schiphol, de spil in mensensmokkel.

1. Vraag

Bent u bekend met het artikel «Schiphol spil in mensensmokkel»? 1)

1. Antwoord

Ja.

2. Vraag

Klopt het artikel wat betreft de genoemde aantallen betrokken medewerkers en betrokken illegalen?

2. Antwoord

In de periode januari 2000 tot en met oktober 2004 zijn door het Sluisteam Grens en het Sluisteam Justitiėle Dienst van de Koninklijke Marechaussee (KMar) 675 personen aangehouden in verband met aan mensensmokkel gerelateerde misdrijven. Het gaat hierbij om 63 medewerkers van Schiphol. Ik merk hierbij op dat op de luchthaven Schiphol ongeveer 50.000 personen werkzaam zijn. Ik beschik niet over gegevens over het aantal illegalen dat bij deze incidenten betrokken is geweest.

3. Vraag

Hoe is de controle van werknemers op Schiphol vormgegeven? In welke mate wordt er gebruikt gemaakt van instrumenten als bijvoorbeeld genoemd in de wet BIBOB?

3. Antwoord

Alle Schipholmedewerkers die toegang hebben tot het beveiligde gedeelte van de luchthaven Schiphol (Airside), zijn voorzien van een Schipholpas met specifiek toegekende autorisatie. Aan de verstrekking van een Schipholpas gaat een veiligheidsonderzoek vooraf. Dit onderzoek vindt plaats omdat alle functies op het beveiligde gedeelte van de luchthaven zijn aangemerkt als een vertrouwensfunctie in de zin van de Wet Veiligheidsonderzoeken.

In artikel 7 van deze wet zijn de criteria opgenomen aan de hand waarvan het veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Het veiligheidsonderzoek omvat een onderzoek naar de justitiėle gegevens van betrokkene, de (politieke) activiteiten die de veiligheid van de Staat en de rechtsorde in gevaar kunnen brengen, alsmede een onderzoek naar de persoonlijke gedragingen en omstandigheden.

Wanneer de resultaten van het veiligheidsonderzoek geen bezwaren voor tewerkstelling opleveren, wordt de toegangspas verstrekt. De werknemers op Schiphol worden daarnaast onderworpen aan verschillende vormen van controles (zowel fysiek, als geautomatiseerd) wanneer zij het beveiligde gedeelte van de luchthaven betreden.

Deze controlemaatregelen worden op dit moment verder aangescherpt door invoering van een nieuwe toegangspas. De pas wordt voorzien van een biometrisch kenmerk (de iris) waardoor de pas onlosmakelijk verbonden is aan de drager. Pasmisbruik behoort dan uitgesloten te zijn. In 2006 zal de invoering van de nieuwe toegangspas zijn voltooid. Zoals aangekondigd op 1 maart jongstleden wordt de invoering hiervan zoveel mogelijk bespoedigd. De Wet BIBOB wordt aangewend in geval van aanvragen voor subsidies, vergunningen en aanbestedingen en is op de onderhavige problematiek niet van toepassing.

4. Vraag

Moet deze controle aangepast worden naar aanleiding van de in het artikel genoemde cijfers?

4. Antwoord

In mijn antwoord op vraag 3 ben ik ingegaan op de huidige controlemaatregelen en de verdere aanscherping daarvan.

5. Vraag

Gaat het bij het oprollen van de criminele organisaties achter de mensensmokkelaars om Nederlandse of buitenlandse organisaties?

5. Antwoord

Mensensmokkel is een delict met internationale dimensies. Hierbij zijn zowel buitenlandse als Nederlandse organisaties betrokken.

6. Vraag

Welke aanvullende maatregelen worden genomen om deze organisaties aan te pakken?

6. Antwoord

In juni 2004 zijn op de luchthaven Schiphol de teams van de KMar ter bestrijding van onder meer mensensmokkel en documentenfraude verdubbeld in personele zin. Ook zijn landelijk twee grote rechercheteams bij de KMar gevormd specifiek ter bestrijding van deze vorm van misdaad. Tevens vormt de aanpak van mensensmokkel één van de speerpunten in de bestrijding van georganiseerde misdaad en is het een aandachtsgebied van de nationale recherche.

7. Vraag

Wat is met de personen die op deze wijze illegaal Nederland zijn binnengekomen gebeurd?

7. Antwoord

Kenmerk van illegaal verblijf is dat het zich onttrekt aan het zicht van de overheid. Derhalve kan niet worden geregistreerd wat er gebeurt met personen die zich op onrechtmatige wijze toegang hebben verschaft tot Nederland.

In gevallen waarbij op projectmatige basis onderzoek wordt verricht naar criminele samenwerkingsverbanden en dit onderzoek leidt tot ontdekking van binnengekomen illegalen worden zij zo mogelijk opgespoord en in samenwerking met de politie afgehandeld.

1) Algemeen Dagblad, 19 januari jl.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties parlementaire stukken - Antwoorden op kamervragen over de veiligheid en betrouwbaarheid van personeel op Schiphol

Antwoorden op kamervragen over de veiligheid en betrouwbaarheid van personeel op Schiphol

15 maart 2005

Antwoord van minister Donner (Justitie), mede namens de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie op vragen van het lid Griffith (VVD) over de veiligheid en betrouwbaarheid van personeel op Schiphol. (Ingezonden 24 januari 2005)

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van Fessem en Van Haersma Buma (beiden CDA), ingezonden 21 januari 2005, (vraagnummer 2040506730).

1. Vraag

Herinnert u zich uw antwoord op de vragen van de leden Griffith en De Krom over de drugssmokkel op Schiphol? 1)

1. Antwoord

Ja.

2. Vraag

Op welke wijze wordt, mede gelet op de omvang en diversiteit aan criminele activiteiten zoals mensensmokkel, drugssmokkel en fraude met reisdocumenten, en het aantal opsporingsfunctionarissen op Schiphol prioriteit gegeven aan opsporing en vervolging? Kunt u van de omvang en diversiteit een overzicht geven?

2. Antwoord

Jaarlijks worden door het Openbaar Ministerie de prioriteiten en doelstellingen voor de uitvoering van de politietaak van de KMar op Schiphol vastgesteld. Voor 2005 zijn de volgende prioriteiten benoemd: misdrijven die voldoen aan de criteria voor de aanwijzing van de opsporing van 1 maart 2003 van het College van procureurs-generaal, mensensmokkel en documentfraude, verdovende middelen, gewelds- en zedendelicten, vermogensdelicten en veiligheid in het publieke domein.

Bij het Openbaar Ministerie zijn de volgende gegevens bekend met betrekking tot mensensmokkel en fraude met reisdocumenten gepleegd op Schiphol. In 2003 en 2004 zijn respectievelijk 35 en 62 verdachten ingeschreven terzake mensensmokkel (art. 197a Wetboek van Strafrecht). Met betrekking tot fraude met reisdocumenten (art. 231 Wetboek van Strafrecht) zijn in 2003 1262 verdachten ingeschreven en in 2004 978 verdachten. De cijfers met betrekking tot drugssmokkel zijn u reeds toegezonden in de voortgangsrapportages aanpak drugssmokkel Schiphol.

3. Vraag

In hoeverre kan worden gesteld dat het personeel op Schiphol in overwegende mate betrokken is bij het plegen van criminele activiteiten op Schiphol? Kunt u hierover een percentage geven?

3. Antwoord

Ik beschik niet over (cijfermatige) informatie die grond zou bieden voor die stelling.

4. Vraag

Ziet u naar aanleiding van de betrokkenheid van Schiphol-personeel aanleiding om het systeem van de zogenaamde Schiphol-pas te herzien?

5. Vraag

Kunt u aangeven welke (AIVD)-screening wordt toegepast bij het werven van personeel op Schiphol en welke criteria worden gehanteerd bij de toekenning van een toegangspas? Welke criteria worden door burgemeesters gehanteerd bij het beoordelen of een verklaring omtrent het gedrag wordt afgegeven in verband met een toegangspas?

6. Vraag

In hoeverre ziet u aanleiding te bewerkstelligen dat de toegangspassen voor Schiphol van de nieuwste technologische ontwikkelingen worden voorzien, zoals het gebruik van vingerafdrukken en/of de irisscan? Op welke termijn kan dit worden gerealiseerd?

4 t/m 6. Antwoord

In mijn antwoord op vraag 3, gesteld door de leden Van Fessem en Van Haersma Buma, ben ik ingegaan op de huidige controlemaatregelen, alsmede op de verdere aanscherping daarvan door de invoering van een nieuwe toegangspas met biometrisch kenmerk (de iris). Aangezien het instrumentarium van de Wet Veiligheidsonderzoeken reeds voorziet in een onderzoek naar de justitiėle antecedenten, is een beoordeling in het kader van een verklaring omtrent het gedrag niet aan de orde. Gelet op de geschetste maatregelen zie ik geen aanleiding het systeem van de Schipholpas te herzien.

7. Vraag

Is het waar het dat met de eigen verantwoordelijkheid inzake «preventieve» veiligheid heel wisselend door de vele betrokken bedrijven op Schiphol wordt omgegaan? Ziet u aanleiding om hier meer lijn in te brengen?

7. Antwoord

Bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het treffen van preventieve maatregelen en de mate waarin dat gebeurt zal samenhangen met de veiligheidsrisico's die worden gelopen. Reeds enkele jaren is het Regionaal Criminaliteitsplatform Schiphol actief, geļnitieerd door het Openbaar Ministerie. Daarin participeren de Koninklijke Marechaussee, de Douane, het Openbaar Ministerie, Amsterdam Airport Schiphol, de Kamer van Koophandel, de luchtvaartsector, vrachtbedrijven, concessionarissen en het Verbond van verzekeraars. In het kader van die samenwerking zijn diverse convenanten afgesloten, bijvoorbeeld in de vrachtsector ter bestrijding van vrachtdiefstal en zijn programma's ontwikkeld, die onder meer zijn gericht op het voorkomen van criminaliteit. Gestreefd wordt naar een zo groot mogelijk aantal deelnemers. Ook heeft het Regionaal Criminaliteitsplatform Schiphol vanaf maart 2004 in samenwerking met Meld Misdaad Anoniem een campagne gevoerd om de veiligheid op de luchthaven verder te bevorderen.

8. Vraag

Kunt u de relevante rapporten over de aanpak van de criminaliteit op Schiphol naar de Tweede Kamer toesturen?

8. Antwoord

In 2003 heeft uw Kamer een samenvatting ontvangen van de criminaliteitsbeeldanalyse «Cocaļnekoeriers Schiphol» (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 192, nr. 23). Er zijn mij geen andere relevante rapporten op het gebied van de aanpak van de criminaliteit op Schiphol bekend. De Tweede Kamer is wel veelvuldig door mij of mijn ambtgenoten geļnformeerd over de aanpak van vormen van criminaliteit op of in relatie met Schiphol zoals drugs(koeriers), integriteit van personeel, fraude met (reis)documenten of diefstal van diamanten.

1) Aanhangsel Handelingen nr. 1241, vergaderjaar 2003-2004.

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 19 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Wim Daniėls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniėls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniėls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nś veranderd.”

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden