Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris krijgt waarschuwing voor veel te laat informeren erfgenamen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris krijgt waarschuwing voor veel te laat informeren erfgenamen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notaris krijgt waarschuwing voor veel te laat informeren erfgenamen
 
Notaris krijgt waarschuwing voor veel te laat informeren erfgenamen
donderdag, 5 januari 2012

Notaris kon alleen een pro forma aangifte doen

Tuchtklacht rond nalatenschap. De moeder van klager, mevrouw [A] (hierna: ‘[A]’), is op 25 februari 2010 overleden. Twee zussen van klager zijn de executeurs van de nalatenschap van [A].

Er is voorts een nog onverdeelde nalatenschap van de eerder overleden echtgenoot van [A]. De notaris is, na inschrijving op 16 maart 2011, per 9 maart 2011 als boedelnotaris geregistreerd. De notaris heeft, op verzoek van (de gemachtigde van) de executeurs, gewacht met het in kennis stellen van de erfgenamen van de aanvaarding van haar benoeming tot boedelnotaris.

Klager is daarvan door de notaris in een brief van 1 juli 2011 op de hoogte gesteld. De notaris heeft de aangifte erfbelasting met betrekking tot de nalatenschap van [A] opgesteld. Op grond daarvan is door de Belastingdienst aan klager en de andere erfgenamen een voorlopige aanslag van € 1.859,00 per persoon opgelegd. Na bezwaar van klager is de aan klager opgelegde voorlopige aanslag door de Belastingdienst op nihil gesteld. Klager verwijt de notaris dat deze zich partijdig heeft opgesteld door niet als onafhankelijke notaris, doch in feite als partijnotaris voor de executeurs, op te treden.

Klager voert aan dat hij door de notaris niet tijdig en niet volledig is geïnformeerd en dat de notaris een onjuiste aangifte erfbelasting heeft opgemaakt en ingediend.

Op grond van artikel 4:146 lid 1 BW heeft een notaris die de benoeming tot boedelnotaris aanvaardt de plicht van deze aanvaarding kennis te geven aan de erfgenamen. En dat informeren moet (mede gelet op lid 2) ook binnen een redelijke termijn.

Overwegingen Kamer hierover:

'4.4. De notaris heeft erkend dat zij op verzoek van de erfgenamen, en derhalve willens en wetens, klager eerst bijna vier maanden na de ingangsdatum van registratie als boedelnotaris daarover heeft geïnformeerd.

De Kamer acht die kennisgeving niet binnen redelijke termijn gedaan en voorts past het een boedelnotaris, die anders dan een partij-notaris de belangen van alle erfgenamen moet behartigen, niet zich op grond een dergelijke wens van enkele erfgenamen (in casu de executeurs) de overige erfgenamen de informatie over de aanvaarding van de benoeming te onthouden. De opmerking van de notaris in het verweerschrift dat overduidelijk was dat klager na de kennisgeving onmiddellijk een klacht zou indien, acht de Kamer tendentieus.

De Kamer is van oordeel dat de notaris zich in zoverre partijdig heeft opgesteld. In die zin is dit onderdeel van de klacht gegrond.'

Ten aanzien van de klacht over belastingaangifte overweegt de Kamer (4.7):

 'Het klachtonderdeel dat ziet op de door de notaris opgestelde aangifte erfbelasting is naar het oordeel van de Kamer eveneens ongegrond. De notaris heeft terecht aangevoerd dat bij het opstellen van de aangifte alleen gebruik kon worden gemaakt van de voor de notaris beschikbare gegevens. Gelet op de omstandigheid dat de nog niet afgewikkelde nalatenschap van de vader van klager ook op dit punt een rol speelt, waren volgens de notaris de gegevens verre van compleet zodat is volstaan met een pro forma-aangifte.

Naar het oordeel van de Kamer kan aan de notaris niet worden verweten dat de Belastingdienst na het bezwaar van klager tot een vermindering van de aanslag tot nihil heeft besloten. Die omstandigheid houdt, gelet op het vorenstaande, niet zonder meer in dat door de notaris de aangifte erfbelasting niet op juiste wijze is opgesteld.'

De Kamer van Toezicht verklaart de (eerste) klacht tegen de notaris gegrond en legt haar de maatregel van waarschuwing op. YC0740 Kamer van toezicht Arnhem 07.831/2011/1004, 20 december 2011

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 21 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden