Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws - Beroep advocaat in loondienst op afgeleid verschoningsrecht faalt

Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws - Beroep advocaat in loondienst op afgeleid verschoningsrecht faalt

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII ß Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
ß Gebruiksvoorwaarden 
ß Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD ß RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  OriŽntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Beroep advocaat in loondienst op afgeleid verschoningsrecht faalt
 
Beroep advocaat in loondienst op afgeleid verschoningsrecht faalt
donderdag, 1 maart 2012

'Onmogelijke tweedeling' bij advocaat in loondienst: gedragingen als bedrijfsjurist en als advocaat

Partijen: STICHTING H9 INVEST, gevestigd te Groningen, SUNOIL B.V., gevestigd te Coevorden, verzoeksters, tegen o.a. DELTA BIO VALUE BV.

Het gaat in deze zaak om de vraag of getuige dient te verklaren over hetgeen besproken is met de bedrijfsjurist, tevens advocaat in loondienst (Cohen-advocaat). Een advocaat in loondienst heeft geen verschoningsrecht ten aanzien van de interne communicatie, het beroep op een afgeleid verschoningsrecht faalt. De uitgebreide overwegingen hierover:

 '8. Aan een beperkte groep van personen, waaronder aan advocaten, komt uit hoofde van de aard van hun maatschappelijke functie geheimhouding toe van al hetgeen aan hen in hun hoedanigheid wordt toevertrouwd. Aan hen komt in verband daarmede tevens het recht toe om zich dienaangaande ten overstaan van de rechter van het afleggen van getuigenis te verschonen.

Aan het functioneel verschoningsrecht ligt ten grondslag dat het maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt dient te wijken voor het maatschappelijk belang dat een ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van het toevertrouwde om bijstand en advies tot de verschoningsgerechtigde moet kunnen wenden.

9. Het verschoningsrecht omvat ook datgene wat door de geheimhouder zelf tijdens een onderhoud is meegedeeld of verricht, omdat anders de plicht tot geheimhouding zinledig zou zijn. Uit datgene wat de geheimhouder heeft gezegd of gedaan kan immers geredelijk worden afgeleid wat door de hulpvrager is toevertrouwd. Consult enerzijds, handeling of advies anderzijds, vormen in dezen een onafscheidelijk geheel.

10. Met de term 'afgeleid verschoningsrecht' wordt gewoonlijk aangeduid het recht van degene die een noodzakelijke hulppositie ten opzichte van de eigenlijke geheimhouder bekleedt, om zich op dezelfde geheimhoudingsverplichting te beroepen; zou zijn zwijgrecht (als portier, secretaresse, analist, enzovoorts) niet worden erkend, dan zou het zwijgrecht van de eigenlijke geheimhouder in belangrijke mate illusoir zijn. Aan de getuige, als cliŽnt van de advocaat, komt een dergelijk afgeleid verschoningsrecht niet toe.

11. Het verschoningsrecht van de geheimhouder strekt zich evenwel verder uit dan tot de afgeleid verschoningsgerechtigden in de hiervoor bedoelde zin. Ook degene die als cliŽnt/patiŽnt kan verklaren omtrent hetgeen aan de geheimhouder is toevertrouwd en wat deze in reactie daarop heeft gezegd of gedaan, is gerechtigd zich te beroepen op een 'afgeleid verschoningsrecht'.

Zou dit anders zijn, dan zou de cliŽnt/patiŽnt, die als beŽdigde getuige verplicht is de waarheid te spreken (art. 207 Sr, de strafbepaling betreffende meineed), moeten openbaren hetgeen hij bij de geheimhouder juist in vertrouwde handen achtte.

Door middel van het stellen van vragen aan de hulpzoeker zou aldus het verschoningsrecht worden omzeild, waarmee het hiervoor onder 8 genoemde maatschappelijk belang dat eenieder zich vrijelijk om bijstand en advies moet kunnen wenden tot een functionaris die behoort tot de beperkte groep van verschoningsgerechtigden, onvoldoende bescherming zou hebben.

12. Hiermee ligt ter beantwoording voor de vraag of hetgeen tijdens de meeting van eind augustus 2010 aan [D] is meegedeeld, aan hem is toevertrouwd in zijn hoedanigheid van functioneel verschoningsgerechtigde.

Daarmee komt aan de orde de positie van de persoon die, zoals [D], bedrijfsjurist en advocaat in loondienst is. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in het arrest van 14 september 2010 (LJN BN8974, hierna ook: het Akzo-arrest) (opnieuw) geoordeeld dat voor aanspraak op bescherming van de geheimhouding (legal privilege) als voorwaarden gelden dat (1) de met de advocaat gevoerde communicatie betrekking heeft op de rechten van de verdediging van de cliŽnt en (2) dat het gaat om communicatie met een onafhankelijke advocaat.

Advocaten in loondienst kunnen wat betreft de onafhankelijkheid niet op ťťn lijn worden gesteld met externe advocaten, aangezien het vereiste van onafhankelijkheid veronderstelt dat er geen enkele dienstbetrekking tussen de advocaat en zijn cliŽnt bestaat, zo heeft het Hof geoordeeld.

Het Hof heeft in genoemd arrest herhaald (r.o. 42) zijn reeds eerder uitgesproken oordeel dat de tweede voorwaarde berust op de rol van de advocaat als medewerker bij de rechtspleging, die geheel onafhankelijk en in het overwegend belang van de rechtspleging de door zijn cliŽnt benodigde bijstand moet verlenen. Het Hof heeft in het Akzo-arrest voorts overwogen (r.o. 47) dat de omstandigheid dat de advocaat in loondienst is maakt dat hij niet van de door zijn werkgever gevolgde commerciŽle strategieŽn kan afwijken, waarmee zijn mogelijkheden om beroepsmatig onafhankelijk te handelen in het geding zijn.

13. Het Akzo-arrest is gegeven in een (Europese) mededingingszaak, maar die context wijkt niet zozeer af van die van een (Nederlandse) civiele procedure, dat de overwegingen van het Hof thans niet alleszins relevant zijn. Met overneming van de argumentatie van het Hof van Justitie oordeelt de rechtbank dat aan een advocaat in loondienst voor wat betreft de communicatie met zijn cliŽnt, het bedrijf waar hij werkt, niet het privilege van het verschoningsrecht toekomt.

14. Het vorenstaande oordeel maakt dat de rechtbank ontslagen is van de verplichting een vrijwel onmogelijke opgave uit te voeren, namelijk om wat betreft de gedragingen van de advocaat in loondienst een tweedeling te maken tussen hetgeen hij 'als bedrijfsjurist' en hetgeen hij 'als advocaat' ondernomen, gehoord en gezegd heeft.

15. De conclusie is dat de getuige de vraag wat [D] heeft verklaard tijdens de meeting die eind augustus 2010 heeft plaatsgevonden, dient te beantwoorden.'

LJN: BV7149, Rechtbank Groningen, 126861 / HA RK 11-171 uitspraak van 28 februari 2012
 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 19 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Weer/verkeer update van 15:50u: treinverkeer (en trams) Amsterdam en rondom Zwolle stilgelegd
Op de Johan de Wittlaan in Den Haag is een boom op een aantal auto's gevallen bij een advocatenkantoor, meldt @regio15 Voor foto hiervan zie link.  

Het laatste nieuws van de NS:

Geen treinverkeer rondom Amsterdam en Zwolle zeker tot na de avondspits
Vanwege de veiligheid van reizigers en personeel is het treinverkeer rond Amsterdam en Zwolle (naar Noord- en Oost-Nederland) en op enkele andere plekken stilgelegd. De storm van vandaag heeft, verspreid over West- en noordoost Nederland op meer dan 25 trajecten en emplacementen gezorgd voor bomen, takken, hekken e.d. op het spoor. Daardoor heeft het spoor ernstige schade opgelopen. Op meerdere plaatsen is ook de bovenleiding gebroken. In Nunspeet en Hilversum is een trein tegen een omgevallen boom aangereden.  

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomitť van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomitť van de Raad van Europa. Dit comitť stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comitť van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden