Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advocaat wacht een jaar met kennisgeving cliënt herroeping starten procedure: waarschuwing
 
Advocaat wacht een jaar met kennisgeving cliënt herroeping starten procedure: waarschuwing
woensdag, 18 april 2012

De advocaat (verweerder) heeft een jaar gewacht alvorens klaagster te berichten dat hij op grond van nader onderzoek terug kwam op zijn eerdere toezegging om een procedure te beginnen.

In de kwestie tegen een zorgverzekeraar was een bindend advies gegeven. Verweerder heeft klaagster bericht dat bij de civiele rechter vernietiging van het bindend advies kon worden gevorderd. Bij brief van 8 februari 2011 heeft klaagster zich bij de deken beklaagd over verweerder. Klaagster heeft zich per email dd. 9 februari 2011 ook bij verweerder beklaagd. Verweerder heeft hierop gereageerd per email dd. 10 februari 2011. Verweerder schreef hierin onder meer het volgende:

 “In de zaak tegen de zorgverzekeraar heb ik uitgelegd dat dit een bijzondere procedure is. Er werd immers een bindend advies afgegeven dat in beginsel niet meer aan te staten is. Dit kan alleen maar via de weg van gerechtelijke vernietiging. Daarvoor moet echter vaststaan dat het bindend advies voor wat betreft de wijze van totstandkoming of inhoudelijk ernstig onredelijk is en daarom  moet worden vernietigd. Ik heb u aangegeven een dergelijke procedure te zullen opstarten, doch het kost mij meer tijd dan waar ik van ben uitgegaan.”

De raad van discipline:

'5.2    Zoals blijkt uit de email van verweerder dd. 10 februari 2011 aan klaagster heeft verweerder in de zaak tegen de zorgverzekeraar aanvankelijk tegen klaagster gezegd een procedure bij de civiele rechter tot vernietiging van het bindend advies te zullen starten. Verweerder heeft ter zitting verklaard dat hij hierop evenwel later is teruggekomen en dat hij klaagster heeft geadviseerd hiervan af te zien. Verweerder stelt dat hij zijn andersluidend advies na ongeveer een jaar heeft gegeven.

Aldus is komen vast te staan dat verweerder klaagster een jaar in het ongewisse heeft gelaten over het verdere verloop van de zaak tegen de zorgverzekeraar. Van een advocaat mag worden verwacht dat hij zijn client op de hoogte stelt van belangrijke feiten, omstandigheden en afspraken en dat hij dit waar nodig ter voorkoming van misverstanden schriftelijk bevestigt.

Indien een advocaat toezegt om een procedure te zullen starten, mag van hem worden verwacht ,dat hij ter zake voortvarend te werk gaat, dan wel dat hij, indien nader onderzoek hem tot een andere conclusie brengt, hierover tijdig met zijn cliënt overlegt.

Verweerder heeft klaagster in de zaak tegen de zorgverzekeraar onvoldoende op de hoogte gehouden over het verloop van de zaak en niet die zorg betracht die van hem verwacht had mogen worden, wat verweerder tuchtrechtelijk valt aan te rekenen. De raad zal de klacht gegrond verklaren voor zover deze betrekking heeft op de zaak tegen zorgverzekeraar Y en voor het overige ongegrond verklaren.'

Aldus is de cliënt onvoldoende geïnformeerd over de voortgang van de zaak. Klacht (gedeeltelijk) gegrond; een enkele waarschuwing voor de advocaat.

YA2594 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch M -158 Beslissing van 5 maart 2012

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 19 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden