Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII ß Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
ß Gebruiksvoorwaarden 
ß Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD ß RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  OriŽntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advocaat mag afgaan op feiten die zijn cliŽnt hem aanreikt, maar niet bij weblog over sociaal plan
 
Advocaat mag afgaan op feiten die zijn cliŽnt hem aanreikt, maar niet bij weblog over sociaal plan
dinsdag, 5 juni 2012

Klacht tegen advocaat wederpartij. Verweerder heeft aan een (voormalig) werknemer van klaagster verzocht de volgende tekst te plaatsen op een weblog:

ďVia via begreep ik dat [klaagster] 150 adviseurs heeft aangezegd of dat op korte termijn zal doen. [Klaagster] volgt niet langer het sociaal plan, waarschijnlijk omdat het binnen [klaagster] inmiddels bekend is dat het sociaal plan door de kantonrechter lang niet altijd wordt gevolgd. [Klaagster] schijnt op individuele basis met deze werknemers een regeling te willen treffen.

De beŽindiging van de arbeidsovereenkomst wordt dan niet langer meer gegrond op de financiŽle problemen van [klaagster] maar op het functioneren van de desbetreffende werknemer. In de meeste gevallen gaat het om een voorgewende/valse reden en probeert [klaagster] wederom misbruik te maken van de goedgelovigheid van haar werknemers.

Om de medewerkers van [klaagster] die ontslag zijn aangezegd te informeren over hun juridische en financiŽle situatie, organiseer ik op 19 mei 2011 om 18:30 uur een bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op mijn kantoor in A. (Ö..). Het bijwonen van de bijeenkomst is vrijblijvend en dus zonder kosten. Medewerkers kunnen zich aanmelden op (ÖÖ.). Tijdens de bijeenkomst zal ik uitleg geven over hun juridische en financiŽle positie. Ik zal regelingen beoordelen en berekeningen maken die de medewerkers mee naar huis kunnen nemen.Ē

De weblog had een besloten karakter en was enkel toegankelijk voor (voormalige) werknemers van klaagster. Klaagster heeft de aantijgingen als feitelijk onjuist weersproken.

Bij brief van 30 mei 2011 van verweerder aan (de advocaat van) klaagster heeft verweerder voorgesteld een rectificatie te plaatsen.

De klacht: tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet doordat verweerder in een tekst, die bedoeld was om te verspreiden onder werknemers van klaagster, negatieve informatie over klaagster heeft opgenomen die in meer dan ťťn opzicht onjuistheden bevat.

Uit de beoordeling van de raad van discipline het volgende:

5.1 Nu de klacht gericht is tegen de advocaat van klaagsters wederpartij heeft te gelden de door het Hof van Discipline Ė de hoogste instantie in het advocatentuchtrecht Ė gehanteerde maatstaf dat de advocaat van de wederpartij een grote mate van vrijheid toekomt de belangen van zijn cliŽnt te behartigen op een wijze die hem goeddunkt. Die vrijheid is niet onbeperkt; deze kan onder meer ingeperkt worden indien de advocaat (1) zich onnodig grievend uitlaat over de wederpartij, (2) feiten poneert waarvan hij weet of redelijkerwijs kan weten dat deze in strijd met de waarheid zijn, of indien (3) de advocaat (anderszins) bij de behartiging van de belangen van zijn cliŽnt de belangen van de wederpartij onnodig of onevenredig schaadt zonder dat daarmee een redelijk doel wordt gediend.

5.2 Op zichzelf genomen is het juist dat een advocaat (in beginsel) mag afgaan op feiten die zijn cliŽnt hem heeft verschaft. Dat betekent evenwel niet dat het een advocaat zondermeer vrij staat om zich te bedienen van ieder feit dat hem wordt aangereikt. Er bestaan feiten die alvorens deze worden verstrekt tot nader onderzoek nopen teneinde het waarheidsgehalte daarvan te verifiŽren. Zo ook in dit geval.

5.3 De raad begrijpt dat verweerder in het kader van eigen cliŽntenwerving het verzoek heeft gedaan de tekst op de weblog te plaatsen. Verweerder heeft daarbij ondermeer de zin gebruikt: ďIn de meeste gevallen gaat het om een voorgewende/valse reden en probeert [klaagster] wederom misbruik te maken van de goedgelovigheid van haar werknemers.Ē zonder dat hij tevoren zich ervan heeft gewist of het daadwerkelijk in de meeste gevallen om een voorgewende/valse reden gaat en of klaagster daadwerkelijk wederom misbruik maakt van de goedgelovigheid van de werknemers.

5.4 Verweerder had zich moeten realiseren dat hij met dergelijke uitlatingen de morele integriteit van klaagster bij haar werknemers zou aantasten. In zoín geval had verweerder alvorens deze uitlatingen te doen nader onderzoek moeten plegen naar het waarheidsgehalte ervan. Verweerder kan in dit geval niet volstaan met zijn eigen ervaringen en de informatie van cliŽnt(en). Daarbij neemt de raad in ogenschouw dat gezien de context waarbinnen de uitlatingen zijn gedaan deze kennelijk geen ander doel hebben gediend dan het werven van cliŽnten. Verweerder heeft met zijn uitlatingen dus geen (bestaand) cliŽntenbelang gediend. Het onderdeel is dan ook gegrond. Het past een advocaat immers niet om zonder voorafgaand onderzoek dergelijke uitlatingen te doen.

5.5 Dat het bericht slechts voor verweerders bestaande cliŽnten zou zijn bestemd is gezien de feitelijk inhoud ervan niet juist. Het bericht ziet immers op potentiŽle cliŽnten en hen alleen.

5.6 Dat het bericht slechts voor een bepaalde groep werknemers (een besloten groep) van klaagster bestemd was, maakt het voorgaande niet anders. Integendeel, juist bij deze groep had verweerder bepaald zorgvuldiger moeten handelen.

6.1 De raad acht het opleggen van een enkele waarschuwing gepast en geboden.

Enfin, de klacht is - op het hier besproken punt - gegrond. YA2765 Raad van Discipline Amsterdam 11-271A, 30 mei 2012

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 23 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiŽnt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafť Marktzicht te Utrecht (cafť). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiŽnt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het cafť om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van Ä 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiŽnten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het cafť is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ĎRechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederlandí.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden