Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hypotheekakten gepasseerd als zekerheid voor geldlening 1,5 mio met hoge rente, berisping notaris

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hypotheekakten gepasseerd als zekerheid voor geldlening 1,5 mio met hoge rente, berisping notaris

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Hypotheekakten gepasseerd als zekerheid voor geldlening 1,5 mio met hoge rente, berisping notaris
 
Hypotheekakten gepasseerd als zekerheid voor geldlening 1,5 mio met hoge rente, berisping notaris
dinsdag, 21 augustus 2012

Samenvatting van de tuchtrechtelijke beslissing van 7 augustus 2012 van de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Almelo over de zwaarte van de informatieplicht van de notaris en de rol daarbij van de mate van deskundigheid van diens cliënten. Essentie: op de notaris rust de zware zorgplicht te bewerkstelligen dat partijen volledig zijn geďnformeerd over de inhoud en gevolgen van de hypotheekakte.

Achtergronden

Op 19 mei 2008 is voor de notaris de hypotheekakte verleden waarmee klagers en < B > , tezamen en ieder afzonderlijk als schuldeiser of hypotheekhouder aan < C >  als hypotheekgever en/of schuldenaar te leen hebben verstrekt een bedrag van in totaal € 1.500.000,=.

-       In de hypotheekakte van 19 mei 2008 is bepaald dat tot zekerheid voor de terugbetaling van de hoofdsom door de hypotheekgever recht van eerste hypotheek is verleend aan de schuldeiser op het registergoed bestaande uit een perceel landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente < D > , hierna te noemen het onderpand.

-       In de hypotheekakte van 19 mei 2008 is voorts bepaald dat de te betalen rente over de hoofdsom 10% per kwartaal bedraagt en dat de hoofdsom na drie maanden wordt afgelost.

-       De schuldenaars zijn hun verplichtingen uit de hypotheekakte van 19 mei 2008 niet nagekomen en verkeren in staat van faillissement, dan wel in een situatie van betalingsonmacht.

Standpunt klagers

Klagers stellen zich op het standpunt dat de notaris klachtwaardig heeft gehandeld. Klagers noemen in dit verband dat, anders dan de akte vermeldt, een eerder gevestigd recht van een eerste hypotheek van de heer < E > niet door de notaris is doorgehaald. In een procedure daarover zijn klagers in het gelijk gesteld en toch is door de notaris nagelaten het royement door te voeren.

Verder noemen klagers dat ten onrechte in de akte geen melding is gemaakt van nabetalingen aan de oorspronkelijke eigenaren en van een gebruikersrecht. Ook is het jachtrecht niet vermeld. Bovendien heeft de notaris verzwegen dat rond hetzelfde perceel tussen juli 2007 en mei 2008 elf leveringen en hypotheekvestigingen hebben plaatsgevonden.

Klagers zijn van mening dat het gevolg was dat het onderpand een veel lagere waarde had dan zij mochten aannemen. Naar de mening van klagers heeft de notaris niet voldaan aan zijn zorgplicht nu hij klagers daarover niet heeft geďnformeerd.

Klagers hebben in repliek benadrukt dat het niet kunnen innen van hun vordering bij een failliete schuldenaar tot hun “bedrijfsrisico” hoort, maar het gaat klagers om de meerwaarde van de tussenkomst van de notaris, die moet worden gezocht in de informerende en waarschuwende taak. Daar heeft de notaris naar de mening van klagers verzaakt, terwijl van de vermeende deskundigheid van klagers ter zake van het speculeren in dit soort gronden geen sprake is.

Standpunt notaris

De notaris stelt t.a.v. de zorgvuldigheidsnorm dat klagers zich met betrekking tot de akte lieten bijstaan en vertegenwoordigen door deskundigen op het gebied van onroerend goed transacties (vastgoed).

Bepalende overweging Kamer van toezicht Almelo:

'5.5 Voor zover gaat om de waarde van het onderpand en de informatie daarover en het eventuele onderzoek daarnaar overweegt de Kamer als volgt.

De omstandigheid dat klagers een ongebruikelijk hoge rente zouden ontvangen over het door hun uitgeleende bedrag, rechtvaardigde - zonder nader onderzoek - niet de conclusie van de notaris en/of zijn klerk dat klagers over voldoende deskundigheid beschikten om in te schatten hoe groot het risico was dat klagers met de overeenkomst zouden aanvaarden, danwel dat het uitsluitend hun eigen verantwoordelijkheid was om zich van deskundig advies te voorzien.

De notaris stelt weliswaar terecht, dat met zijn inschakeling niet tevens een opdracht is gegeven om zelf de waarde van de zekerheid (het registergoed) te onderzoeken, maar dat brengt niet met zich dat de notaris hierin geen enkele verantwoordelijkheid heeft.

Evenmin mocht de omstandigheid dat de notaris uit de beschikbare informatie mocht concluderen dat klagers zelf, dan wel hun bestuurders, dan wel hun adviseur < B > , meer of minder regelmatig van doen hebben gehad met koop en verkoop van registergoederen en daarbij voorkomende hypotheekakten, voor de notaris zonder nader onderzoek leiden tot de slotsom dat klagers beschikten over de benodigde expertise op dit terrein.

Op de notaris rust de zware zorgplicht te bewerkstelligen dat partijen volledig zijn geďnformeerd over de inhoud en gevolgen van de hypotheekakte.

In dat verband is de expertise van klagers van belang. Voor zover het gaat om de expertise van klagers heeft de notaris ter zitting verklaard dat zijn onderzoek zich heeft beperkt tot het bekijken (op het internet) van gegevens uit openbare bron met betrekking tot de doelomschrijving van de rechtspersonen waarbij hun adviseur < B > was betrokken.

De Kamer oordeelt dat de notaris de hypotheekakten heeft gepasseerd als zekerheid voor een overeenkomst van geldlening met een uitzonderlijk hoge rente, en een waarde van de verstrekte zekerheid die lager of mogelijk zelf veel lager lag dan het bedrag van de geldlening waarvoor zekerheid werd gegeven, zonder dat hij zich voldoende van de deskundigheid aan de zijde van klagers om hun aan deze transacties verbonden financiële risico’s in te schatten had vergewist.

5.6 Gelet op het voorgaande is de Kamer van oordeel dat de notaris zijn zorgplicht jegens klagers heeft geschonden en is dit klachtonderdeel gegrond.

5.7 Op de gegrondverklaring van een klacht past in beginsel een tuchtrechtelijke reactie. In dit verband is de Kamer van oordeel dat gezien de diverse onduidelijkheden, de notaris bijzonder onzorgvuldig heeft gehandeld door de akte bij deze stand van zaken te passeren. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de tuchtmaatregel van een berisping passend en geboden is.'

YC0826 Kamer van toezicht Almelo 09 11 Wna. Zie ook YC0825 Kamer van toezicht Almelo 08 11 Wna15 11 Wna20 11 Wna21 11 Wna met betrekking tot de vraag of de notaris verantwoordelijk is in deze zaak voor handelen of nalaten van zijn notarisklerk.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 23 juni 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden