Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Klacht over eigen advocaat ongegrond wanneer cliënt zelf duidelijkheid afspraken al heeft gemaild
 
Klacht over eigen advocaat ongegrond wanneer cliënt zelf duidelijkheid afspraken al heeft gemaild
maandag, 29 oktober 2012

Geschil over verrekening derdengelden. Advocaat weigert de voor klager op de derdenrekening gehouden gelden terug te storten aan klager omdat er afspraken zijn gemaakt over verrekening. Klager beroept zich erop dat deze afspraken niet onverwijld schriftelijk zijn vastgelegd. Uit de e-mailberichten van klager leidt de raad af dat klager expliciet toestemming heeft gegeven voor verrekening.

Dat de advocaat de afspraken niet onverwijld heeft bevestigd, acht de raad onder de gegeven omstandigheden niet tuchtrechtelijk verwijtbaar, zo blijkt:

 '4.2 De raad stelt vast dat klager in verschillende e-mails heeft bevestigd dat hij toestemming heeft gegeven voor een verrekening van een bedrag van € 6.000,- van de derdenrekening, welk bedrag blijkens de bewoordingen waarin zijn e-mails zijn gesteld onmiskenbaar bedoeld was voor de betaling van de declaraties van verweerster. Naar het oordeel van de raad blijkt uit de e-mailcorrespondentie van een ondubbelzinnige instemming van klager en in zoverre werd voldaan aan de in hiervoor in overweging 4.1 vermelde eisen.

Klager heeft ter zitting aangevoerd dat hij zijn instemming onder druk zou hebben gegeven, doch dit acht de raad niet aannemelijk nu klager zijn instemming in verschillende e-mails heeft bevestigd en klager er –ook in de maanden die daarop volgden- op geen enkele wijze blijk van heeft gegeven bezwaren te hebben tegen de gemaakte afspraken.

4.3 Het is op zichzelf juist dat verweerster in de overeenstemming met eisen die artikel 6 lid 6 van de Verordening op de administratie en de financiële integriteit stelt, de gemaakte afspraken schriftelijk en onverwijld had behoren vast te leggen.

Dit is niet gebeurd. De schriftelijke vastlegging volgde immers pas in de brief van 14 november 2011. De raad acht dit onder de gegeven omstandigheden niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Gezien de bevestigingen die klager in zijn e-mails had gegeven lag die afspraak immers al vast en uit deze berichten blijkt ook dat die afspraak voor klager duidelijk was.'

De klacht wordt ongegrond verklaard. YA3390 Raad van Discipline Arnhem 12-102 Beslissing van 15 oktober 2012

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 17 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden