Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Arameeėrs die woorden in dagblad verwijzend naar Assyriėrs vervangen niet journalistiek beschermd
 
Arameeėrs die woorden in dagblad verwijzend naar Assyriėrs vervangen niet journalistiek beschermd
maandag, 5 november 2012

Auteursrecht gaat boven 'juiste' vermelding naam volk

Het zonder toelichting consequent schrappen van de woorden die refereren aan Assyriėrs behelst geen journalistieke verwerking van nieuwsartikelen van een dagblad en geniet daarom geen juridische bescherming. Zo heeft de kantonrechter te Enschede mr. M.H. van Rhijn bepaald in het vonnis van 30 oktober 2012 over de auteursrechten van Cozzmoss. Dat is een onderneming die de auteursrechten van bij haar aangesloten (rechts-)personen zoals Nederlands Dagblad BV (gelijknamig aan de christelijke krant) handhaaft en uitbaat.

Website Arameeėrs

De achtergronden van het geschil luiden als volgt. Op 18 juli 2008 is in het Nederlands Dagblad een artikel verschenen met de titel: Alleen wie zwak is vreest de islam.

Op 5 december 2011 volgde een artikel met de titel Koerdificering van christenen in Noord Irak en op 11 februari 2009 het artikel Spanning rond Mor Gabriėl groeit. Steeds wordt gerefereerd aan 'Assyriėrs'.

De artikelen in het Nederlands Dagblad, die respectievelijk achtergrondinformatie bevatten over de positie van christenen in Iran, Irak en Turkije, zijn geschreven door B. Bouwman, A. Geluk en A. Heller.

Stichting Arameeėrs heeft een eigen website, te bekijken op: www.aramnahrin.org, de site van de Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie. Hun standpunt: overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen. De Arameeėrs behoren tot de eerste Semitisch volken, tegenwoordig een volk zonder land. Zij komen oorspronkelijk uit Mesopotamiė dat in de vorige eeuw is verdeeld in de staten Irak, Syriė en Turkije. 

Op hun website zijn zonder toestemming van Nederlands Dagblad de vermelde artikelen gepubliceerd, waarbij het bijvoeglijk naamwoord Assyrische is doorgestreept en daarachter tussen haakjes Aramese is vermeld. Het woord Assyriėrs is op die wijze vervangen door Arameeėrs.

Bij de publicaties op internet zijn door Stichting Arameeėrs de namen van de auteurs vermeld en voorts is steeds aangegeven - zo stelt de kantonrechter vast - dat het artikel te vinden is op www.nd.nl, de website van het Nederlands Dagblad. Na sommatie van Cozzmoss zijn de artikelen van de website www.aramnahrin.org verwijderd.

De beoordeling:

 '5.1  De kantonrechter stelt voorop dat Stichting Arameeėrs niet heeft bestreden dat de artikelen in het Nederlands Dagblad auteursrechtelijke bescherming genieten en hij stelt vast dat, gelet op de doelstellingen van de Stichting Arameeėrs, zich niet de uitzondering voordoet als bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet. Daaraan doet niet af dat volgens de parlementaire geschiedenis een individuele website binnen de reikwijdte van artikel 15 van de Auteurswet kan vallen (Nota n.a.v. het verslag bij w.v. 28.482 blz. 27). Er is dan naar het oordeel van de kantonrechter een journalistieke verwerking vereist. Het zonder toelichting consequent schrappen van de woorden die refereren aan Assyriėrs is geen journalistieke verwerking van de artikelen.

5.2  Hetgeen hiervoor is overwogen leidt ertoe dat de gevorderde verklaringen voor recht zullen worden toegewezen. Er is geen aanleiding deze verklaringen uitvoerbaar te verklaren bij voorraad. De omvang van de door Nederlands Dagblad B.V. geleden schade als gevolg van de publicaties op de website van de Stichting Arameeėrs zal worden vastgesteld op € 0,31 per woord, hetgeen overeenkomt met het tarief dat het Nederlands Dagblad B.V. hanteert als publicatie op internet is toegestaan.

Het gaat hier om een redelijke gebruiksvergoeding, waarbij in aanmerking is genomen dat de publicaties inmiddels door de Stichting Arameeėrs van de website is verwijderd. Stichting Arameeėrs zal derhalve worden veroordeeld aan Cozzmoss een schadevergoeding te betalen van € 869,55. De gevorderde administratiekosten zullen worden afgewezen. Dergelijke kosten worden geacht te zijn begrepen in de kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.

5.3  De Stichting Arameeėrs zal worden veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten aan de zijde van Cozzmoss.  (...)'

De kantonrechter verklaart voor recht dat de Stichting Arameeėrs inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten die rusten op de in het geding zijnde artikelen in het Nederlands Dagblad en dat Stichting Arameeėrs door deze artikelen te plaatsen op haar website onrechtmatig jegens het Nederlands Dagblad heeft gehandeld waardoor zij gehouden is na te melden schadevergoeding aan Cozzmoss te betalen.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 16 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden