Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Verwijdering hekwerk voetbalkooi gemeente Duiven, uitspraak over begunstigingstermijn

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Verwijdering hekwerk voetbalkooi gemeente Duiven, uitspraak over begunstigingstermijn

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Verwijdering hekwerk voetbalkooi gemeente Duiven, uitspraak over begunstigingstermijn
 
Verwijdering hekwerk voetbalkooi gemeente Duiven, uitspraak over begunstigingstermijn
dinsdag, 6 november 2012

Voorlopige voorziening toegewezen mbt begunstigingstermijn

De zaak draait om en is beperkt tot de vraag of de door verweerder geboden begunstigingstermijn niet te lang is. Het overleg tussen voor- en tegenstanders en de gemeente Duiven liep al sinds de zomer van 2011, hoog tijd voor actie dus. Uitspraak van mr. E.C. Ruinaard, voorzieningenrechter, in het openbaar op 1 november 2012:

 'Blijkens het bestreden besluit, het verweerschrift en het verhandelde ter zitting stelt verweerder zich op het volgende standpunt voor wat betreft de begunstigingstermijn. Er is niet besloten tot directe verwijdering van de voetbalkooi om de nog gaande zijnde gesprekken tussen voor- en tegenstanders en de gemeente niet te frustreren en omdat directe verwijdering veel onrust in de buurt zal gaan betekenen.

Indien direct zou worden overgegaan tot verwijdering van de voetbalkooi dan ontstaat het risico dat buurtbewoners met elkaar in een patstelling terechtkomen en dat partijen er niet meer in zullen slagen om met elkaar een geschikte alternatieve speelvoorziening te realiseren. Om tegemoet te komen aan een ieders belang is het van grote waarde een gedegen (communicatie)traject te volgen tijdens het traject waarin het besluit wordt uitgevoerd en gezocht wordt naar alternatieven.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter slaagt het betoog van verzoekers dat de aan de opgelegde last verbonden begunstigingstermijn te lang is. De aan de gemeente Duiven gerichte last ziet op de verwijdering van het hekwerk (de omheining van het voetbalveldje). Aan deze last kan op zichzelf op relatief eenvoudige wijze worden voldaan door verwijdering van het hekwerk. In dit verband heeft verweerder ter zitting desgevraagd aangegeven dat de verwijdering ongeveer een halve dag in beslag zal nemen en desgewenst op korte termijn kan worden uitgevoerd.

Gelet op de belangen van verzoekers bij verwijdering van het hekwerk, en in aanmerking genomen de omstandigheid dat verweerder al in zijn vergadering van 3 juli 2012 heeft besloten tot verwijdering van het hekwerk, heeft verweerder niet aannemelijk gemaakt dat voor het verwijderen van het hekwerk een termijn tot 1 januari 2013 nodig is.

De voorzieningenrechter betrekt hierbij dat ter zitting is komen vast te staan dat het overleg tussen voor- en tegenstanders en de gemeente al sinds de zomer van 2011 gaande is. Voorts neemt de voorzieningenrechter hierbij in aanmerking dat, zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State eerder heeft overwogen (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 27 juli 2011, LJN: BR3195) bij de begunstigingstermijn als uitgangspunt geldt dat deze niet wezenlijk langer mag worden gesteld dan noodzakelijk is om de overtreding te kunnen opheffen.

De begunstigingstermijn dient er toe de overtreder in de gelegenheid te stellen maatregelen te treffen zonder dat bestuursdwang wordt toegepast. Verder acht de voorzieningenrechter van belang dat niet in geschil is dat de voetbalkooi op de huidige locatie, gelet op de wettelijke geluidsvoorschriften, niet gehandhaafd kan blijven.

Gelet op het vorenoverwogene zal naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter het bestreden besluit voor wat betreft de daarin geboden begunstigingstermijn na heroverweging in de bezwaarprocedure niet in stand kunnen blijven.

De voorzieningenrechter ziet hierin, na afweging van de betrokken belangen, aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen. Verzoekers hebben verzocht om verwijdering van doelen en ondergrond en geen herplaatsing daarvan en om herstel van de huidige locatie naar het oorspronkelijke bestemmingsplan. De voorzieningenrechter overweegt dat dergelijke voorzieningen in de onderhavige procedure niet getroffen kunnen worden nu het bestreden besluit uitsluitend betrekking heeft op de verwijdering van het hekwerk.

(...)

De voorzieningenrechter

verklaart het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, voor zover ingediend door [namen 2 verzoekers], niet ontvankelijk;
wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, voor zover ingediend door [namen 3 verzoekers], toe in die zin dat verweerder wordt opgedragen binnen twee weken na vandaag handhavend op te treden, met dien verstande dat het hekwerk gesitueerd op het grasveld tussen de Heestallee en Voorstalle te Duiven uiterlijk 16 november 2012 dient te zijn verwijderd en verwijderd wordt gehouden; (...)

LJN: BY2289, Rechtbank Arnhem, 12/4777

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden