Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Samenvatting advies wetsvoorstel versterking kwaliteitsborging hoger onderwijs

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Samenvatting advies wetsvoorstel versterking kwaliteitsborging hoger onderwijs

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Samenvatting advies wetsvoorstel versterking kwaliteitsborging hoger onderwijs
 
Samenvatting advies wetsvoorstel versterking kwaliteitsborging hoger onderwijs
donderdag, 8 november 2012

RvS - De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een advies uitgebracht over het wetsvoorstel versterking kwaliteitsborging hoger onderwijs. Met het wetsvoorstel wordt beoogd de kwaliteit van het hoger onderwijs beter te waarborgen en het handhavingsinstrumentarium uit te breiden.

De regering heeft het advies op 6 november naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Nut en noodzaak
Volgens de Afdeling advisering is er op dit moment onvoldoende aanleiding om tot wetgeving over te gaan. Met uitzondering van vier alternatieve afstudeertrajecten van Inholland, is van geen enkele opleiding vastgesteld dat het eindniveau van afgestudeerden daadwerkelijk in het geding is.

Verder komt uit het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) naar voren dat de kwaliteitsproblemen in het hoger onderwijs niet te maken hebben met de wet, maar dat het schort aan de naleving daarvan. Ten slotte wijst de Afdeling advisering erop dat recent maatregelen zijn genomen om de kwaliteit van het hoger onderwijs te waarborgen. Of nog andere maatregelen nodig zijn, moet worden afgewacht nu onvoldoende bekend is over het effect van de genomen maatregelen.

Accreditatiestelsel
Ten aanzien van de voorgestelde aanscherpingen van het accreditatiestelsel adviseert de Afdeling advisering het voorstel om de benoeming van deskundigen te laten plaatsvinden door de NVAO, te heroverwegen. Met dat wetsvoorstel wordt afbreuk gedaan aan het beginsel dat de instellingen voor hoger onderwijs zelf primair verantwoordelijk zijn voor de onderwijskwaliteit. De Afdeling advisering wijst er verder op dat de NVAO op dit moment al de benoeming van deskundigen kan weigeren.

Invoering risicogestuurd toezicht
Het voorstel om de Inspectie van het Onderwijs onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van het hoger onderwijs is volgens de Afdeling advisering niet nodig, als onder 'kwaliteit' het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften wordt bedoeld. De inspectie is namelijk nu al bevoegd om daarop toezicht te houden. Indien de inspectie bij een steekproefcontrole op problemen stuit, geeft de Wet op het Onderwijstoezicht de inspectie bovendien de mogelijkheid nader onderzoek te doen. Indien met 'kwaliteit' iets anders wordt bedoeld, vraagt de Afdeling advisering hoe dubbele toezichtslasten en uiteenlopende oordelen tussen inspectie en NVAO, die zich bezig houdt met de kwaliteit van de opleidingen, worden voorkomen.

Aanwijzingsbevoegdheid
Ten slotte adviseert de Afdeling advisering de aanwijzingsbevoegdheid in geval van wanbeheer te heroverwegen. Deze aanwijzingsbevoegdheid biedt de mogelijkheid om het beleid van de instelling in geval van wanbeheer te corrigeren indien een bekostigingssanctie geen passende sanctie is.

De Afdeling advisering merkt op dat uit de toelichting bij het wetsvoorstel niet duidelijk wordt waarom de huidige interventiemogelijkheden in de praktijk tekort zouden schieten. Indien echter de noodzaak van de aanwijzingsbevoegdheid kan worden aangetoond, dan adviseert de Afdeling advisering de bevoegdheid in elk geval te beperken tot het herhaaldelijk handelen in strijd met de bekostigingsvoorwaarden. Een instelling die zich aan de wet houdt, mag niet worden geconfronteerd met welke vorm van ingrijpen dan ook.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden