Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Samenvatting advies wetsvoorstel versterking kwaliteitsborging hoger onderwijs

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Samenvatting advies wetsvoorstel versterking kwaliteitsborging hoger onderwijs

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Samenvatting advies wetsvoorstel versterking kwaliteitsborging hoger onderwijs
 
Samenvatting advies wetsvoorstel versterking kwaliteitsborging hoger onderwijs
donderdag, 8 november 2012

RvS - De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een advies uitgebracht over het wetsvoorstel versterking kwaliteitsborging hoger onderwijs. Met het wetsvoorstel wordt beoogd de kwaliteit van het hoger onderwijs beter te waarborgen en het handhavingsinstrumentarium uit te breiden.

De regering heeft het advies op 6 november naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Nut en noodzaak
Volgens de Afdeling advisering is er op dit moment onvoldoende aanleiding om tot wetgeving over te gaan. Met uitzondering van vier alternatieve afstudeertrajecten van Inholland, is van geen enkele opleiding vastgesteld dat het eindniveau van afgestudeerden daadwerkelijk in het geding is.

Verder komt uit het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) naar voren dat de kwaliteitsproblemen in het hoger onderwijs niet te maken hebben met de wet, maar dat het schort aan de naleving daarvan. Ten slotte wijst de Afdeling advisering erop dat recent maatregelen zijn genomen om de kwaliteit van het hoger onderwijs te waarborgen. Of nog andere maatregelen nodig zijn, moet worden afgewacht nu onvoldoende bekend is over het effect van de genomen maatregelen.

Accreditatiestelsel
Ten aanzien van de voorgestelde aanscherpingen van het accreditatiestelsel adviseert de Afdeling advisering het voorstel om de benoeming van deskundigen te laten plaatsvinden door de NVAO, te heroverwegen. Met dat wetsvoorstel wordt afbreuk gedaan aan het beginsel dat de instellingen voor hoger onderwijs zelf primair verantwoordelijk zijn voor de onderwijskwaliteit. De Afdeling advisering wijst er verder op dat de NVAO op dit moment al de benoeming van deskundigen kan weigeren.

Invoering risicogestuurd toezicht
Het voorstel om de Inspectie van het Onderwijs onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van het hoger onderwijs is volgens de Afdeling advisering niet nodig, als onder 'kwaliteit' het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften wordt bedoeld. De inspectie is namelijk nu al bevoegd om daarop toezicht te houden. Indien de inspectie bij een steekproefcontrole op problemen stuit, geeft de Wet op het Onderwijstoezicht de inspectie bovendien de mogelijkheid nader onderzoek te doen. Indien met 'kwaliteit' iets anders wordt bedoeld, vraagt de Afdeling advisering hoe dubbele toezichtslasten en uiteenlopende oordelen tussen inspectie en NVAO, die zich bezig houdt met de kwaliteit van de opleidingen, worden voorkomen.

Aanwijzingsbevoegdheid
Ten slotte adviseert de Afdeling advisering de aanwijzingsbevoegdheid in geval van wanbeheer te heroverwegen. Deze aanwijzingsbevoegdheid biedt de mogelijkheid om het beleid van de instelling in geval van wanbeheer te corrigeren indien een bekostigingssanctie geen passende sanctie is.

De Afdeling advisering merkt op dat uit de toelichting bij het wetsvoorstel niet duidelijk wordt waarom de huidige interventiemogelijkheden in de praktijk tekort zouden schieten. Indien echter de noodzaak van de aanwijzingsbevoegdheid kan worden aangetoond, dan adviseert de Afdeling advisering de bevoegdheid in elk geval te beperken tot het herhaaldelijk handelen in strijd met de bekostigingsvoorwaarden. Een instelling die zich aan de wet houdt, mag niet worden geconfronteerd met welke vorm van ingrijpen dan ook.

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 21 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geďnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden