Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hof van Discipline: Bram Moszkowicz geen advocaat meer

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hof van Discipline: Bram Moszkowicz geen advocaat meer

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Hof van Discipline: Bram Moszkowicz geen advocaat meer
 
Hof van Discipline: Bram Moszkowicz geen advocaat meer
maandag, 22 april 2013

HvD, Den Bosch -  Het Hof van Discipline heeft vandaag in alle zes zaken tegen mr. A.M. Moszkowicz de schrapping van het tableau bevestigd. Dat betekent dat Moszkowicz het vak van advocaat niet meer mag uitoefenen. Het hof acht de advocaat volledig verantwoordelijk voor de tekortkomingen die hem worden verweten en vindt evenals de Raad van Discipline dat Moszkowicz’ werkwijze het vertrouwen in de advocatuur ernstig heeft geschaad. 

Ernstig en structureel

Het gaat in deze zaken om een heel scala van ernstige verwijten. Deze spelen zich af over een langere periode en zijn structureel. Mr. Moszkowicz heeft zich gedragen alsof de regelgeving niet voor hem bedoeld was. Hierdoor heeft hij voor alle advocaten geldende regels overtreden, geen verantwoording afgelegd en hebben zijn cliënten niet gekregen wat ze van hem mochten verwachten.

De bezwaren van de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten betroffen het op grote schaal overtreden van de beroepsregels over contante betalingen, bijscholing en het op tijd gereed hebben van de jaarstukken. Ook verweet hij Moszkowicz dat hij zijn verplichting om mee te werken aan het onderzoek naar de verschillende klachten niet nakwam.

Gegronde klachten

De klachten van vijf ex-cliënten laten veelal dezelfde verwijten zien, zoals het niet nakomen van de toezegging dat Moszkowicz zelf als advocaat de stafzaak zou behandelen. Ook klaagden ex-cliënten over onduidelijke verantwoording van (meestal contant betaalde) voorschotten van vaak vele duizenden euro’s, over het declareren van niet-verrichte werkzaamheden en over het niet terugbetalen van te veel betaalde bedragen, ondanks herhaalde toezeggingen. Andere klachten gingen over de voor advocaten belangrijke verplichting om cliënten te wijzen op de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand.
Al deze verwijten, zowel de bezwaren van de deken als de klachten van de vijf ex-cliënten, vindt het hof gegrond.

Geheimhoudingsplicht

Een beroep op de geheimhoudingsplicht, zoals mr. Moszkowicz dat heeft gedaan, mag er niet toe leiden dat de Orde van Advocaten geen toezicht meer kan uitoefenen op het gedrag en de praktijkvoering van advocaten. Een advocaat is daarom verplicht de benodigde inlichtingen aan de deken te verstrekken. De deken, die zelf een beroepsgeheim heeft, zal dan de afweging moeten maken tussen de plicht tot geheimhouding en zijn taak om misstanden tegen te gaan. Als hij vindt dat een bezwaar aan de tuchtrechter moet worden voorgelegd, moet hij beslissen op welke wijze hij het bezwaar indient. Het hof heeft in de zes zaken het beroep van Moszkowicz op zijn geheimhoudingsplicht niet gehonoreerd.

Inzicht in fouten

Op de zitting van 21 februari jl. zijn de zes klachten opnieuw besproken. Tijdens het hoger beroep heeft de advocaat te kennen gegeven deels zijn fouten in te zien en zijn ‘leven te willen beteren’ door opleidingen te volgen, zijn kantooradministratie- en organisatie anders in te richten en geen contante betalingen meer te willen ontvangen.

Tot op de dag van de zitting van 21 februari jl. echter waren de jaarstukken over 2009, 2010 en 2011 nog altijd niet gereed en liet de kantoororganisatie nog steeds te wensen over. Ook blijkt uit opdrachtbevestigingen nog steeds niet of mr. Moszkowicz zelf voor zijn cliënt zal optreden en welke werkzaamheden zijn cliënten na vooruitbetaling van het honorarium mogen verwachten.
Bijzonder ernstig vindt het hof dat hij ten tijde van de behandeling in hoger beroep nog steeds geen geld heeft terugbetaald aan zijn financieel gedupeerde ex-cliënten of met hen een regeling heeft getroffen.

Geen lichtere sanctie dan schrapping

Als gevolg van de ernst van de gegrond verklaarde klachten en bezwaren vindt het hof een lichtere sanctie dan schrapping van het tableau niet passend. Bij dat oordeel heeft het hof het tuchtechtelijk verleden van mr. Moszkowicz laten meewegen en ook dat onvoldoende vertrouwen bestaat dat hij zijn werk- en handelwijze daadwerkelijk kan en zal verbeteren.

De schrapping gaat in op 24 april 2013.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 18 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden