Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen overdrachtplicht kantoor na ontevredenheid via DAS rechtsbijstand toegewezen advocaat

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen overdrachtplicht kantoor na ontevredenheid via DAS rechtsbijstand toegewezen advocaat

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Geen overdrachtplicht kantoor na ontevredenheid via DAS rechtsbijstand toegewezen advocaat
 
Geen overdrachtplicht kantoor na ontevredenheid via DAS rechtsbijstand toegewezen advocaat
woensdag, 15 mei 2013

Als je een advocaat in de schoot krijgt geworpen via een rechtsbijstandverzekeraar dien je bij ontevredenheid wel direct te klagen over de kwaliteit van die advocaat en niet in tweede instantie pas. Dat blijkt uit een tuchtrechtelijke beslissing van de raad van discipline in Arnhem op 26 februari 2013.

De klacht tegen verweerder - een collega van degene die de rechtsbijstand verleende - is dat hij tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet doordat:

a) hij heeft nagelaten na te gaan of klagers instemden met de uitbesteding van hun dossier door DAS rechtsbijstand  aan zijn kantoor;

b) hij, nadat mr. X zich als advocaat had teruggetrokken, heeft nagelaten zorg te dragen voor blijvende juridische ondersteuning voor klagers en klagers niet te adviseren in een overdracht naar een andere advocaat.

2.2 Uit toelichting op de klacht blijkt dat klagers zich op het standpunt stellen dat verweerder in strijd met regel 35 van de Gedragsregels gehandeld heeft door in mei 2010 niet bij klagers te verifiëren of zij akkoord waren met de uitbesteding van het dossier aan zijn kantoor.

2.3 Klagers vinden dat verweerder ervoor had moeten zorgen dat een andere advocaat van zijn kantoor het dossier zou overnemen, dan wel hun had moeten begeleiden bij het vinden van een andere rechtsbijstandverlener /advocaat.

3 BEOORDELING

Op de klacht kan met toepassing van art. 46g Advocatenwet door de voorzitter worden beslist. De klacht is kennelijk ongegrond.

Ad klachtonderdeel a)

3.1 Verweerder heeft aangegeven dat DAS rechtsbijstand hem in de brief waarbij zijn kantoor werd verzocht de zaak over te nemen het volgende heeft  geschreven: ”in overleg met verzekerde is besloten de (verdere) behandeling van deze zaak aan u uit te besteden.”  Vervolgens is er kort nadat verweerder het dossier van DAS had ontvangen een bespreking geweest tussen mr. X en klagers over de behandeling van de zaak.

3.2 Indien klagers bezwaar hadden gehad tegen de overname van hun dossier door het kantoor van verweerder en de behandeling daarvan door mr. X, had het voor de hand gelegen dat klagers daarvan direct in dit eerste gesprek melding hadden gemaakt. Nu dit niet is gebeurd mocht verweerder ervan uitgaan dat de mededeling van DAS, dat de uitbesteding van de zaak met klagers overlegd was, juist was. Klachtonderdeel a) is kennelijk ongegrond.

Ad klachtonderdeel b)

3.3 Nadat klagers klachten hadden geuit over het optreden van mr. X en zij mr. X en het kantoor van verweerder aansprakelijk hebben gesteld, heeft mr. X besloten zich terug te trekken uit de zaak. Verweerder is bij de kwestie betrokken geweest in zijn hoedanigheid van klachtenfunctionaris van het kantoor en contactpersoon van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het kantoor.

3.4 De voorzitter overweegt dat het bestaan van wederzijds vertrouwen essentieel is voor een behoorlijke beroepsuitoefening. Wanneer dit vertrouwen is komen te ontbreken is de advocaat gehouden zich terug te trekken, zij het dat de advocaat zich niet op een ongelegen moment mag terug trekken en daarbij zorgvuldig te werk moet gaan teneinde de belangen van de cliënt niet te schaden.

3.5 Klagers hebben zich niet beklaagd over het feit dat of de wijze waarop mr. X de zaak heeft neergelegd. Zij menen echter dat het kantoor, in de persoon van verweerder, hen verder had moeten begeleiden.

3.6 Deze zienswijze is onjuist. Uit hetgeen in r.o. 3.4 is overwogen blijkt dat indien het wederzijds vertrouwen is komen te ontbreken een advocaat gehouden is zich terug te trekken. Indien hij dit doet, is de advocaat, noch zijn kantoor verplicht de voormalig cliënt behulpzaam te zijn bij het zoeken naar een andere advocaat. Niet gebleken is dat verweerder enig tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Ook klachtonderdeel b) is kennelijk ongegrond.'

YA4220 Raad van Discipline Arnhem 13-33

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 18 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden