Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat mag blind vertrouwen op PostNL. Uitleg gedragsregel advocatuur kennis te geven wederpartij

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat mag blind vertrouwen op PostNL. Uitleg gedragsregel advocatuur kennis te geven wederpartij

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advocaat mag blind vertrouwen op PostNL. Uitleg gedragsregel advocatuur kennis te geven wederpartij
 
Advocaat mag blind vertrouwen op PostNL. Uitleg gedragsregel advocatuur kennis te geven wederpartij
dinsdag, 11 juni 2013
Gedragsregels 1992, Regel 19 (regel 28 oud) De advocaat is verplicht, alvorens hij overgaat tot het nemen van rechtsmaatregelen en in het bijzonder tot het nemen van executiemaatregelen, zijn wederpartij of, zo deze wordt bijgestaan door een advocaat, die advocaat van zijn voornemen kennis te geven. In beginsel dient hij daarbij een redelijke tijd voor beraad te geven. Waar redelijkerwijs mogelijk voert hij overleg over het tijdstip van behandeling van een zaak.

Het is al jaren één grote puinhoop bij de Ptt, TNT, PostNL of hoe het bedrijf mag heten, dan wel in de toekomst gaat heten. Brievenbussen en postkantoren verdwijnen, elke maand een andere onderbetaalde postbezorger en elk jaar gaan de tarieven fors omhoog (denk aan postzegels, postbussen enz.).

Kunnen we nog wel vertrouwen op een verantwoorde postbezorging? U misschien niet, maar een advocaat (sommigen faxen misschien daarom nog) mag dat wčl wanneer een brief door hem/haar ter verzending aan TNT (PostNL) wordt aangeboden. De verplichting voor een advocaat krachtens gedragsregel 19 om een wederpartij “kennis te geven” van zijn voornemen tot het nemen van executiemaatregelen gaat namelijk niet zo ver dat hij zich ervan dient te vergewissen of die kennisgeving de geadresseerde heeft bereikt.

Zo blijkt uit een beslissing van de Raad van Discipline in Den Bosch 18 maart 2013. Verder is in het verlengde hiervan geoordeeld dat het reffen van executiemaatregelen om achterstallige alimentatie te incasseren, gezien de financiėle nood van cliėnte, gerechtvaardigd is.

Een ingediend verzoek tot wijziging van de alimentatiebeschikking, waarvan de mondelinge behandeling kort na de betekening zou plaats vinden, maakt dit niet anders.

Toen de advocaat de deurwaarder opdracht verstrekte tot betekening, was hij niet op de hoogte van opeisbare tegenvorderingen van klager. De klacht is ongegrond. De overwegingen uit de beoordeling:

'Ad klachtonderdeel 1.

Verweerder heeft bij brief van 26 april 2012 klager in kennis gesteld van zijn voornemen over te gaan tot het nemen van executiemaatregelen. De raad acht, gelet op hetgeen ter zitting is verhandeld, voldoende aannemelijk dat verweerder deze brief heeft verzonden.

Verzending van de brief wordt door klager ook niet betwist. Een advocaat mag erop vertrouwen dat, indien door hem een brief ter verzending aan TNT post wordt aangeboden, deze ook daadwerkelijk wordt bezorgd.

Door verzending van de brief van 26 april 2012 heeft verweerder de zorgvuldigheid betracht die van hem verwacht mocht worden. De verplichting voor een advocaat krachtens gedragsregel 19 om een wederpartij “kennis te geven” van zijn voornemen tot het nemen van executiemaatregelen gaat niet zo ver dat hij zich ervan dient te vergewissen of die kennisgeving de geadresseerde heeft bereikt.

Ad klachtonderdeel 2.

5.2        Het staat een advocaat vrij om - in overleg met zijn cliėnt - de aanpak van een zaak te bepalen. De raad acht het begrijpelijk en oordeelt het gerechtvaardigd dat verweerder, gelet op de (niet betwiste) financiėle nood waarin zijn cliėnte verkeerde, ervoor heeft gekozen executiemaatregelen te treffen om de achterstallige alimentatie te incasseren.

Dat verweerder inmiddels een verzoek tot wijziging van de alimentatiebeschikking bij de rechtbank had ingediend waarvan de mondelinge behandeling kort na de betekening zou plaats vinden, behoefde verweerder er op zichzelf niet toe te leiden om met de incasso pas op de plaats te maken.

Ad klachtonderdeel 3.

5.3        Niet is komen vast te staan dat verweerder, op het moment dat hij de deurwaarder opdracht verstrekte tot betekening, op de hoogte was van opeisbare tegenvorderingen van klager. Verweerder was kennelijk door zijn cliėnte niet geinformeerd over het bestaan van zodanige tegenvorderingen.

Weliswaar had klager in zijn verzoekschrift tot wijziging van de alimentatie melding gemaakt van door hem betaalde hypotheekrente en door de cliėnte van verweerder verbeurde dwangsommen maar hieruit behoefde verweerder niet, althans niet met een zekerheid die hem van executie had moeten weerhouden, te concluderen dat klager tegenvorderingen had die zonder meer op de achterstallige alimentatie in mindering strekten.

Het is daarom begrijpelijk dat verweerder deze posten niet bij voorbaat in mindering heeft gebracht op de vordering van zijn cliėnte. De brief van 3 mei 2012 van klager heeft de opdracht tot betekening op 4 mei 2012 gekruist, zodat verweerder op het moment van betekening met de inhoud daarvan niet bekend was.

Ad klachtonderdeel 4

5.4        Op het moment van beslaglegging was verweerder bekend met de brief van klager d.d. 3 mei 2012 met bijlagen en had de mondelinge behandeling van het verzoekschrift van klager tot wijziging van de alimentatiebeschikking plaatsgevonden. Uit de brief van 3 mei 2012 volgt evenwel evenmin dat vaststond dat sprake was van opeisbare en niet betwistbare tegenvorderingen van klager.

De raad volgt verweerder in zijn standpunt dat hij onvoldoende reden had om als vaststaand aan te nemen dat het volledige bedrag van de vordering van klager voor verrekening in aanmerking kwam. Het stond verweerder derhalve vrij opdracht te geven tot het leggen van beslag. Klager heeft het bestaan van een tegenvordering weliswaar aangevoerd in de procedure tot wijziging van de alimentatiebeschikking, maar niet in het kader van de executie.

Klager had de mogelijkheid zich in een executiekortgeding op het bestaan van een verrekenbare tegenvordering te beroepen. Als door klager erkend staat overigens vast dat er ten minste een vordering ad € 15.000,- openstond en reeds dit rechtvaardigde de executie, gelet op het belang van zijn cliėnte dat verweerder diende te behartigen, en die op dat moment geen inkomen had.'

YA4355 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch H216-2012 / H262-2012

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 21 juni 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geļnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden