Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat mag blind vertrouwen op PostNL. Uitleg gedragsregel advocatuur kennis te geven wederpartij

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat mag blind vertrouwen op PostNL. Uitleg gedragsregel advocatuur kennis te geven wederpartij

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advocaat mag blind vertrouwen op PostNL. Uitleg gedragsregel advocatuur kennis te geven wederpartij
 
Advocaat mag blind vertrouwen op PostNL. Uitleg gedragsregel advocatuur kennis te geven wederpartij
dinsdag, 11 juni 2013
Gedragsregels 1992, Regel 19 (regel 28 oud) De advocaat is verplicht, alvorens hij overgaat tot het nemen van rechtsmaatregelen en in het bijzonder tot het nemen van executiemaatregelen, zijn wederpartij of, zo deze wordt bijgestaan door een advocaat, die advocaat van zijn voornemen kennis te geven. In beginsel dient hij daarbij een redelijke tijd voor beraad te geven. Waar redelijkerwijs mogelijk voert hij overleg over het tijdstip van behandeling van een zaak.

Het is al jaren één grote puinhoop bij de Ptt, TNT, PostNL of hoe het bedrijf mag heten, dan wel in de toekomst gaat heten. Brievenbussen en postkantoren verdwijnen, elke maand een andere onderbetaalde postbezorger en elk jaar gaan de tarieven fors omhoog (denk aan postzegels, postbussen enz.).

Kunnen we nog wel vertrouwen op een verantwoorde postbezorging? U misschien niet, maar een advocaat (sommigen faxen misschien daarom nog) mag dat wčl wanneer een brief door hem/haar ter verzending aan TNT (PostNL) wordt aangeboden. De verplichting voor een advocaat krachtens gedragsregel 19 om een wederpartij “kennis te geven” van zijn voornemen tot het nemen van executiemaatregelen gaat namelijk niet zo ver dat hij zich ervan dient te vergewissen of die kennisgeving de geadresseerde heeft bereikt.

Zo blijkt uit een beslissing van de Raad van Discipline in Den Bosch 18 maart 2013. Verder is in het verlengde hiervan geoordeeld dat het reffen van executiemaatregelen om achterstallige alimentatie te incasseren, gezien de financiėle nood van cliėnte, gerechtvaardigd is.

Een ingediend verzoek tot wijziging van de alimentatiebeschikking, waarvan de mondelinge behandeling kort na de betekening zou plaats vinden, maakt dit niet anders.

Toen de advocaat de deurwaarder opdracht verstrekte tot betekening, was hij niet op de hoogte van opeisbare tegenvorderingen van klager. De klacht is ongegrond. De overwegingen uit de beoordeling:

'Ad klachtonderdeel 1.

Verweerder heeft bij brief van 26 april 2012 klager in kennis gesteld van zijn voornemen over te gaan tot het nemen van executiemaatregelen. De raad acht, gelet op hetgeen ter zitting is verhandeld, voldoende aannemelijk dat verweerder deze brief heeft verzonden.

Verzending van de brief wordt door klager ook niet betwist. Een advocaat mag erop vertrouwen dat, indien door hem een brief ter verzending aan TNT post wordt aangeboden, deze ook daadwerkelijk wordt bezorgd.

Door verzending van de brief van 26 april 2012 heeft verweerder de zorgvuldigheid betracht die van hem verwacht mocht worden. De verplichting voor een advocaat krachtens gedragsregel 19 om een wederpartij “kennis te geven” van zijn voornemen tot het nemen van executiemaatregelen gaat niet zo ver dat hij zich ervan dient te vergewissen of die kennisgeving de geadresseerde heeft bereikt.

Ad klachtonderdeel 2.

5.2        Het staat een advocaat vrij om - in overleg met zijn cliėnt - de aanpak van een zaak te bepalen. De raad acht het begrijpelijk en oordeelt het gerechtvaardigd dat verweerder, gelet op de (niet betwiste) financiėle nood waarin zijn cliėnte verkeerde, ervoor heeft gekozen executiemaatregelen te treffen om de achterstallige alimentatie te incasseren.

Dat verweerder inmiddels een verzoek tot wijziging van de alimentatiebeschikking bij de rechtbank had ingediend waarvan de mondelinge behandeling kort na de betekening zou plaats vinden, behoefde verweerder er op zichzelf niet toe te leiden om met de incasso pas op de plaats te maken.

Ad klachtonderdeel 3.

5.3        Niet is komen vast te staan dat verweerder, op het moment dat hij de deurwaarder opdracht verstrekte tot betekening, op de hoogte was van opeisbare tegenvorderingen van klager. Verweerder was kennelijk door zijn cliėnte niet geinformeerd over het bestaan van zodanige tegenvorderingen.

Weliswaar had klager in zijn verzoekschrift tot wijziging van de alimentatie melding gemaakt van door hem betaalde hypotheekrente en door de cliėnte van verweerder verbeurde dwangsommen maar hieruit behoefde verweerder niet, althans niet met een zekerheid die hem van executie had moeten weerhouden, te concluderen dat klager tegenvorderingen had die zonder meer op de achterstallige alimentatie in mindering strekten.

Het is daarom begrijpelijk dat verweerder deze posten niet bij voorbaat in mindering heeft gebracht op de vordering van zijn cliėnte. De brief van 3 mei 2012 van klager heeft de opdracht tot betekening op 4 mei 2012 gekruist, zodat verweerder op het moment van betekening met de inhoud daarvan niet bekend was.

Ad klachtonderdeel 4

5.4        Op het moment van beslaglegging was verweerder bekend met de brief van klager d.d. 3 mei 2012 met bijlagen en had de mondelinge behandeling van het verzoekschrift van klager tot wijziging van de alimentatiebeschikking plaatsgevonden. Uit de brief van 3 mei 2012 volgt evenwel evenmin dat vaststond dat sprake was van opeisbare en niet betwistbare tegenvorderingen van klager.

De raad volgt verweerder in zijn standpunt dat hij onvoldoende reden had om als vaststaand aan te nemen dat het volledige bedrag van de vordering van klager voor verrekening in aanmerking kwam. Het stond verweerder derhalve vrij opdracht te geven tot het leggen van beslag. Klager heeft het bestaan van een tegenvordering weliswaar aangevoerd in de procedure tot wijziging van de alimentatiebeschikking, maar niet in het kader van de executie.

Klager had de mogelijkheid zich in een executiekortgeding op het bestaan van een verrekenbare tegenvordering te beroepen. Als door klager erkend staat overigens vast dat er ten minste een vordering ad € 15.000,- openstond en reeds dit rechtvaardigde de executie, gelet op het belang van zijn cliėnte dat verweerder diende te behartigen, en die op dat moment geen inkomen had.'

YA4355 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch H216-2012 / H262-2012

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genčve. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden