Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Chinese Walls blijken weer eens van piepschuim te zijn, notaris gewaarschuwd

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Chinese Walls blijken weer eens van piepschuim te zijn, notaris gewaarschuwd

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Chinese Walls blijken weer eens van piepschuim te zijn, notaris gewaarschuwd
 
Chinese Walls blijken weer eens van piepschuim te zijn, notaris gewaarschuwd
dinsdag, 9 juli 2013

Geheimhoudingsplicht geschonden

Gruppo di Tessa B.V. en Zebru B.V. en derde klager, middels raadsman mr. J.A. Endtz, tegen: de anonieme notaris (tuchtrechtspraak bij notarissen is nog steeds anoniem, red.). Haat gaat hier om de overlegging van een notariële verklaring aan een advocaat in een civiele procedure. De omstandigheid dat de houding van klagers - het weigeren te betalen voor verrichte werkzaamheden en het aan laten komen op een procedure - irritatie opwekt, is weliswaar begrijpelijk, maar vormt geen rechtvaardiging voor het schenden van de geheimhoudingsplicht van de notaris. De Kamer van toezicht te Amsterdam:

'4.2      De Verordening interdisciplinaire samenwerking 2003 (hierna: IDS) beoogt, aldus de toelichting van de KNB op die verordening,“balans te scheppen tussen enerzijds de in het publiek belang zijnde uitoefening van het notariaat, gewaarborgd door zijn functioneel-inhoudelijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid, en anderzijds de aldus gewaarborgde notariële beroepsuitoefening mogelijk te maken in een samenwerkingsverband met andere vrije beroepsbeoefenaren waarbinnen de samenwerkende deelnemers voor gezamenlijke rekening en risico praktijk uitoefenen of zeggenschap over de bedrijfsvoering met elkaar delen.

(..)  Uit de verordening als geheel dient voort te vloeien dat alle deelgenoten in het samenwerkingsverband normen en waarden die eigen zijn aan ieders professionele dienstverlening afzonderlijk, over en weer respecteren.

De Chinese Walls worden versterkt, doordat de notariële administratie, dossiers en bestanden zijn afgescheiden van die van de andere deelnemers aan het samenwerkingsverband. Dit uitgangspunt vloeit niet alleen voort uit de eigen verantwoordelijkheid en geheimhoudingsplicht van de deelnemers, maar ook uit de gehele staaksgewijze structuur van het samenwerkingsverband.”

Op grond van de IDS dient de notaris te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op zijn plicht zijn ambt als notaris naar behoren te vervullen (artikel 4 lid 4 IDS). Het is de notaris niet toegestaan door middel van zijn kantoorgenoten inbreuk te maken op voor hem geldende regels (artikel 5 lid 2 IDS).

Alleen de notarissen in het samenwerkingsverband hebben toegang tot de gegevens van en informatie over notariële cliënten of deze nu in papieren dossiers, geautomatiseerde bestanden of op andere wijze bij de notaris berusten. De notaris kan een kantoorgenoot inzage geven in de gegevens, mits alle betrokkenen daarmee instemmen en zijn geheimhoudingsplicht daarmee niet wordt geschonden (artikel 6 lid 4 IDS).

4.3       Uit het proces-verbaal van de comparitie van partijen, gehouden op 25 mei 2012 in de onder 1.a van de feiten genoemde incassoprocedure, blijkt dat de producties 27 tot en met 30

(in de onderhavige procedure ingediend als bijlagen bij het klaagschrift) zijn overgelegd door [het kantoor] en daardoor deel uitmaken van het procesdossier in die procedure.

Bijlage B3 van productie 29 betreft een notariële verklaring van klager sub 3, ten overstaan van de notaris afgelegd. Op grond van hiervoor genoemde IDS regels en zijn verplichting tot geheimhouding, rustte op de notaris de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de raadsman van [het kantoor] deze notariële verklaring niet in de incassoprocedure zou overleggen.

Door deze verklaring aan de advocaat te overhandigen zonder aan het gebruik hiervan in de procedure grenzen te stellen, heeft de notaris de mogelijkheid geschapen dat dit stuk in de procedure werd overgelegd en daardoor deel ging uitmaken van een dossier, waarin ook de advocaten van [het kantoor] partij zijn. Als gevolg hiervan hebben deze advocaten inzage in dit stuk gekregen, zonder dat klager sub 3 hiervoor toestemming had gegeven.

Een dergelijke overlegging is mogelijk gerechtvaardigd, indien klager sub 3 het opmaken van die verklaring had betwist, maar daarvan is hier geen sprake. Klager sub 3 had alleen betoogd dat de werkzaamheden aan een andere vennootschap in rekening hadden moeten worden gebracht. De notariële verklaring hield op dat punt geen informatie in. De kamer is dan ook van oordeel dat de notaris met het (doen) overleggen van die verklaring in deze incassoprocedure, in strijd heeft gehandeld met artikel 93 lid 1 Wna.

Dit deel van de klacht is daarom gegrond. De omstandigheid dat de houding van klagers - het weigeren te betalen voor verrichte werkzaamheden en het aan laten komen op een procedure - irritatie opwekt, is weliswaar begrijpelijk, maar vormt geen rechtvaardiging voor het schenden van de geheimhoudingsplicht. De kamer acht, alle omstandigheden in aanmerking genomen, de maatregel van waarschuwing passend en geboden.'

YC0989 Kamer van toezicht Amsterdam 528800/NT 12-58 P

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 18 maart 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden