Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Chinese Walls blijken weer eens van piepschuim te zijn, notaris gewaarschuwd

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Chinese Walls blijken weer eens van piepschuim te zijn, notaris gewaarschuwd

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Chinese Walls blijken weer eens van piepschuim te zijn, notaris gewaarschuwd
 
Chinese Walls blijken weer eens van piepschuim te zijn, notaris gewaarschuwd
dinsdag, 9 juli 2013

Geheimhoudingsplicht geschonden

Gruppo di Tessa B.V. en Zebru B.V. en derde klager, middels raadsman mr. J.A. Endtz, tegen: de anonieme notaris (tuchtrechtspraak bij notarissen is nog steeds anoniem, red.). Haat gaat hier om de overlegging van een notariėle verklaring aan een advocaat in een civiele procedure. De omstandigheid dat de houding van klagers - het weigeren te betalen voor verrichte werkzaamheden en het aan laten komen op een procedure - irritatie opwekt, is weliswaar begrijpelijk, maar vormt geen rechtvaardiging voor het schenden van de geheimhoudingsplicht van de notaris. De Kamer van toezicht te Amsterdam:

'4.2      De Verordening interdisciplinaire samenwerking 2003 (hierna: IDS) beoogt, aldus de toelichting van de KNB op die verordening,“balans te scheppen tussen enerzijds de in het publiek belang zijnde uitoefening van het notariaat, gewaarborgd door zijn functioneel-inhoudelijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid, en anderzijds de aldus gewaarborgde notariėle beroepsuitoefening mogelijk te maken in een samenwerkingsverband met andere vrije beroepsbeoefenaren waarbinnen de samenwerkende deelnemers voor gezamenlijke rekening en risico praktijk uitoefenen of zeggenschap over de bedrijfsvoering met elkaar delen.

(..)  Uit de verordening als geheel dient voort te vloeien dat alle deelgenoten in het samenwerkingsverband normen en waarden die eigen zijn aan ieders professionele dienstverlening afzonderlijk, over en weer respecteren.

De Chinese Walls worden versterkt, doordat de notariėle administratie, dossiers en bestanden zijn afgescheiden van die van de andere deelnemers aan het samenwerkingsverband. Dit uitgangspunt vloeit niet alleen voort uit de eigen verantwoordelijkheid en geheimhoudingsplicht van de deelnemers, maar ook uit de gehele staaksgewijze structuur van het samenwerkingsverband.”

Op grond van de IDS dient de notaris te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op zijn plicht zijn ambt als notaris naar behoren te vervullen (artikel 4 lid 4 IDS). Het is de notaris niet toegestaan door middel van zijn kantoorgenoten inbreuk te maken op voor hem geldende regels (artikel 5 lid 2 IDS).

Alleen de notarissen in het samenwerkingsverband hebben toegang tot de gegevens van en informatie over notariėle cliėnten of deze nu in papieren dossiers, geautomatiseerde bestanden of op andere wijze bij de notaris berusten. De notaris kan een kantoorgenoot inzage geven in de gegevens, mits alle betrokkenen daarmee instemmen en zijn geheimhoudingsplicht daarmee niet wordt geschonden (artikel 6 lid 4 IDS).

4.3       Uit het proces-verbaal van de comparitie van partijen, gehouden op 25 mei 2012 in de onder 1.a van de feiten genoemde incassoprocedure, blijkt dat de producties 27 tot en met 30

(in de onderhavige procedure ingediend als bijlagen bij het klaagschrift) zijn overgelegd door [het kantoor] en daardoor deel uitmaken van het procesdossier in die procedure.

Bijlage B3 van productie 29 betreft een notariėle verklaring van klager sub 3, ten overstaan van de notaris afgelegd. Op grond van hiervoor genoemde IDS regels en zijn verplichting tot geheimhouding, rustte op de notaris de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de raadsman van [het kantoor] deze notariėle verklaring niet in de incassoprocedure zou overleggen.

Door deze verklaring aan de advocaat te overhandigen zonder aan het gebruik hiervan in de procedure grenzen te stellen, heeft de notaris de mogelijkheid geschapen dat dit stuk in de procedure werd overgelegd en daardoor deel ging uitmaken van een dossier, waarin ook de advocaten van [het kantoor] partij zijn. Als gevolg hiervan hebben deze advocaten inzage in dit stuk gekregen, zonder dat klager sub 3 hiervoor toestemming had gegeven.

Een dergelijke overlegging is mogelijk gerechtvaardigd, indien klager sub 3 het opmaken van die verklaring had betwist, maar daarvan is hier geen sprake. Klager sub 3 had alleen betoogd dat de werkzaamheden aan een andere vennootschap in rekening hadden moeten worden gebracht. De notariėle verklaring hield op dat punt geen informatie in. De kamer is dan ook van oordeel dat de notaris met het (doen) overleggen van die verklaring in deze incassoprocedure, in strijd heeft gehandeld met artikel 93 lid 1 Wna.

Dit deel van de klacht is daarom gegrond. De omstandigheid dat de houding van klagers - het weigeren te betalen voor verrichte werkzaamheden en het aan laten komen op een procedure - irritatie opwekt, is weliswaar begrijpelijk, maar vormt geen rechtvaardiging voor het schenden van de geheimhoudingsplicht. De kamer acht, alle omstandigheden in aanmerking genomen, de maatregel van waarschuwing passend en geboden.'

YC0989 Kamer van toezicht Amsterdam 528800/NT 12-58 P

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiėn en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden