Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  
 
Aziaten minst crimineel, gedragen zich beter dan andere allochtonen én soms beter dan autochtonen
dinsdag, 26 april 2005

Aziaten zijn het minst crimineel en gedragen zich beter dan andere etnische minderheden én soms beter dan autochtonen. Dit blijkt -naast vele andere conclusies- uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, het WODC (Justitie). Dat zelf ook verbaasd reageert op haar conclusies: Wat zijn hun (Aziaten, red.) succesformules, en zijn die toe te passen en in te zetten bij de op dit moment problematische groepen, zoals Antillianen en Marokkanen?

Schokkende cijfers

Een voorbeeld van nogal opvallende cijfers 'vormen' de Marokkanen van wie beide ouders in het buitenland geboren zijn. Zij springen het meest in het oog. Ze hebben een bijna vier keer grotere kans om verdacht te zijn dan autochtonen, rekening houdend met de andere achtergrondkenmerken, aldus stellen de onderzoekers van het WODC vast.

In dit rapport is beschreven wat het aandeel is van autochtone en allochtone bevolkingsgroepen in de bij de politie (na afronding van het opsporingsonderzoek) geregistreerde van criminaliteit verdachte personen.

Na een waslijst van factoren, percentages en tabellen met verbanden tussen ethniciteit (afkomst dus) en criminaliteit merkt de organisatie nog wel even op dat 'generaliserende uitspraken over de samenhang tussen herkomst en criminaliteit niet verstandig en vaak niet correct zijn'.

Algemene beeld Antillianen en Marokkanen als een probleemgroep komt overeen met resultaten

Bij de Marokkanen zijn zowel de eerste als de tweede generatie vaker dan autochtonen en de meeste andere herkomstgroeperingen verdachte van een misdrijf; bij hen gaat het relatief vaak om vermogensdelicten.

Bij de Antillianen gaat het voornamelijk om de jongeren van de eerste generatie, waarbij een opvallend hoog percentage verdachte meisjes (4,5% van de Antilliaanse meisjes). De tweede generatie Antillianen is nog wel vaker verdachte dan hun autochtone leeftijdsgenoten, maar minder vaak dan de eerste generatie. Zowel bij de eerste als de tweede generatie Antillianen zijn de 15-17 jarigen relatief vaak verdachte.

Bij de Antillianen gaat het naast vermogensdelicten relatief vaak om ‘overige delicten’ waaronder ook de drugsdelicten vallen. Naast deze twee categorieën is ook de tweede generatie van Joegoslavische achtergrond relatief vaak verdachte en ook hier zijn het vaak de 15-17 jarigen. 6 Ook bij hen is relatief vaak sprake van vermogensdelicten. Jeugdige Surinamers zijn ook duidelijk vaker verdachte dan de autochtonen.

Iets nieuws onder de zon? Nee, in 1997 zelfde resultaat (Nota CRIEM)

Voor het eerst zijn op landelijk niveau statistische gegevens over de achtergronden van bij de politie geregistreerde verdachten van misdrijven samengesteld door koppeling van deze politieregistraties aan diverse CBS-gegevens.

De uitkomsten zijn het resultaat van een gezamenlijk onderzoeksproject van WODC en CBS op verzoek van de directies Opsporingsbeleid en Justitieel Jeugdbeleid van het Ministerie van Justitie.

Reeds in 1997 werd in de Nota Criminaliteit in relatie tot de integratie van etnische minderheden (CRIEM) gewezen op de bovenproportionele betrokkenheid van allochtonen bij criminaliteit. Diverse onderzoeken wijzen op een oververtegenwoordiging van allochtonen in het strafrechtelijk systeem beginnend bij de HKS-registratie van de politie, de registratie bij het Openbaar Ministerie, tot en met de penitentiaire inrichtingen.

Minderheden hebben geen binding met Nederland: gebrekkige integratie

Nu, ruim zeven jaar later, is die situatie niet veranderd en constateert het kabinet in de Jaarnota Integratiebeleid 2004 (Tweede Kamer, 2004) dat een overmatige betrokkenheid van minderheden bij criminaliteit kan worden gezien als een uitdrukking van geringe binding met de samenleving en daarmee als een uitdrukking van gebrekkige integratie.

Ook het actieprogramma Jeugd terecht, dat zich richt op de aanpak van de jeugdcriminaliteit, is gebaat bij meer inzicht in de etnische achtergrond van daders om te kunnen beoordelen of dit de aanleiding moet zijn tot meer maatwerk in preventie, opsporing en sanctiemogelijkheden.

Taboe door 'morele blindheid' 

De registratie van etnische herkomst van groepen in de criminaliteit is lange tijd een taboe geweest. Voor een gerichte aanpak van criminaliteit en voor een goede afweging van het gevoerde beleid is echter een zorgvuldige analyse op basis van correcte gegevens onontbeerlijk, zo meent het WODC. 

Sinds de ingezette ontwikkelingen door en na wijlen Pim Fortuyn mogen problemen met een kleurtje wel open en eerlijk worden besproken, én onderzocht, zoals het WODC bewijst. Voorheen keken velen met een morele bril naar de feiten, als men keek, dan wel durfde te kijken.

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 15 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden