Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Nieuwe cijfers faillissementen voeden argument om informele reorganisatie centraal te stellen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Nieuwe cijfers faillissementen voeden argument om informele reorganisatie centraal te stellen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Nieuwe cijfers faillissementen voeden argument om informele reorganisatie centraal te stellen
 
Nieuwe cijfers faillissementen voeden argument om informele reorganisatie centraal te stellen
donderdag, 16 maart 2006

Verander het arbeidsrecht, niet het faillissementsrecht

CBSGisteren is 'Insolventierecht in cijfers en modellen, Werkgelegenheid en toezicht' verschenen van mr. drs. A.P.K. (Karin) Luttikhuis RA, werkzaam als onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg, in samenwerking met Centraal Bureau voor de Statistiek, Afdeling Rechtsbescherming en Veiligheid. Gepubliceerd in het kader van het Schoordijk Schoordijk Instituut, Center for Company Law, maar met de link onderaan ook grotendeels te raadplegen.

Andere cijfers dan Graydon 

Karin Luttikhuis, foto UvT (c)Met enige regelmaat komt ene meneer Blom van Graydon in beeld (meestal voor de camera's van RTL Z) voor een toelichting op nieuwe faillissementscijfers. De uitkomsten van dit CBS-onderzoek (naar 4.000 faillissementen) staan volgens de onderzoeker 'in schril contrast' met de uitlatingen van de CDA-fractie en de cijfers van Graydon.

Schuldeisers benutten de verschillende instrumenten die de Faillissementswet hen biedt maar weinig en richten zich in 'zeer sporadische gevallen op een informele wijze' tot de rechter-commissaris.

Deze uitkomsten hoeven nog niet te betekenen dat er van falend handelen van curator en rechter-commissaris geen sprake zou zijn, merkt Luttikhuis daarbij op.

Oorzaken gebrek 'checks and balances', onbekend maakt onbemind?

Hieronder een fragment, uit 'Analyse en aanbevelingen' hoofstuk 3.

'De oorzaak van het feit dat de schuldeisers amper gebruik maken van de instrumenten zou kunnen liggen in de onbekendheid bij de schuldeisers van deze instrumenten van de mogelijkheid om zich informeel te wenden tot de rechter-commissaris over een bepaald handelen danwel het nalaten door de curator.

Een andere mogelijke oorzaak is gelegen in het feit dat de schuldeisers relatief weinig (tijdige) informatie verkrijgen. De openbare verslagen ex art. 73a Fw. zijn weliswaar openbaar maar hoeven maar eens in de drie maanden te worden opgemaakt.

Indien een schuldeiser dan van een bepaalde handeling op de hoogte wordt gesteld, zal het vaak te laat zijn om zich nog te beroepen op art. 67 lid 1 Fw., danwel art. 69 Fw. of om zich op informele wijze te wenden tot de rechter-commissaris. Zo bepaalt art. 67 lid 1 Fw. dat van de beschikkingen van de rechter-commissaris gedurende vijf dagen hoger beroep openstaat.

En zelfs al zou de schuldeiser tijdig geďnformeerd zijn, dan nog kan hij op grond van art. 5 Fw. niet zelf in hoger beroep gaan bij de rechtbank, maar moet hij zich verplicht laten vertegenwoordigen door een procureur.

Over de mogelijkheid tot het instellen van verzet wordt de schuldeiser wel goed geďnformeerd. Art. 137d lid 2 en 4 en art. 183 lid 2 en 3 Fw. bepalen dat de Toezicht 49 curator de schuldeisers hierover schriftelijk dient te berichten. Tevens wordt van de nederlegging van de uitdelingslijst melding gemaakt in de Staatscourant c.q. een nieuwsblad.

Ondanks de invoering van de Wet vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement d.d. 1 augustus 2002,28 wordt echter maar zelden gebruik gemaakt van het middel verzet. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat indien een uitdelingslijst wordt opgemaakt, het faillissement nagenoeg teneinde is. Het faillissement is afgewikkeld en er resteert in feite alleen een rekenkundige exercitie.

Bij een uitdelingslijst die is opgemaakt in een faillissement dat vereenvoudigd wordt afgewikkeld, speelt tevens dat in een dergelijk faillissement er onvoldoende vermogen in de boedel aanwezig is om een (gedeeltelijke) uitkering te doen aan de concurrente schuldeisers.'

Het is niet altijd 'prijs' voor Belastingdienst en UWV (lage recovery rates)

Er blijken wel meer cijfers uit het verleden niet te kloppen. Het verlies van arbeidsplaatsen is bijvoorbeeld zeer beperkt en het belang van de faillissementsprocedure in het algemeen wordt 'zwaar overschat', meent Luttikhuis. Een andere belangrijke passage uit het onderzoek betreft de cijfers rond de overgang van werknemers en de zogeheten doorstart:

'Gebleken is uit het onderhavige onderzoek dat er bij de faillissementsprocedure veel relatief kleine ondernemingen betrokken zijn, met weinig werknemers (in totaal: 19.253) en dat er maar in zeer weinig gevallen een (gedeeltelijke) overgang van onderneming 6,3% (262 keer) plaatsvindt.

Dit in tegenstelling tot eerdere onderzoeken, waaruit naar voren kwam dat in 60% tot 66%5 van de ondernemingen sprake is van een (gedeeltelijke) doorstart in faillissement.

Tevens is gebleken dat in 75%6 van de faillissementen van bedrijven en/of instellingen er sprake is van een zogenoemde negatieve boedel. Voorts is gebleken dat de concurrente respectievelijk de overige preferente schuldeisers in maar 7% respectievelijk in 6% van de faillissementen een (gedeeltelijke) uitkering krijgen. De Belastingdienst en het UWV ontvangen in 24%7 van de faillissementen een (gedeeltelijke) uitkering.

Dit maakt dat het belang van de faillissementsprocedure zwaar is overschat en die van de informele reorganisatie is onderschat. De werking van de informele reorganisatie werd voor het onderhavige onderzoek afgezet tegen wezenlijk andere cijfers. In het licht van de nieuwe cijfers blijkt de informele reorganisatie meer van belang te zijn.'

Luttikhuis ziet meer heil in het wijzigingen van het arbeidsrecht en stelt zich een onderscheid voor -waar het gaat om ontslagbescherming- tussen financieel gezonde ondernemingen en financieel ongezonde bedrijven.

De commissie Kortmann (ingesteld bij Besluit van 3 april 2003, Stcrt. 76 als tijdelijk adviescollege van de Minister van Justitie) werkt momenteel aan een advies over de herziening van het Nederlandse insolventierecht. S.C.J.J. Kortmann en de zijnen doen er goed aan bij hun nijverheid acht te slaan op het werk van Luttikhuis en het CBS.

Het boek is verkrijgbaar bij Boom Juridische Uitgevers.

'Insolventierecht in cijfers en modellen, Werkgelegenheid en toezicht': CBS-2006-Insolventierechtincijfers (PDF-formaat)

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 24 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genčve. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden