Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Nieuwe cijfers faillissementen voeden argument om informele reorganisatie centraal te stellen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Nieuwe cijfers faillissementen voeden argument om informele reorganisatie centraal te stellen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Nieuwe cijfers faillissementen voeden argument om informele reorganisatie centraal te stellen
 
Nieuwe cijfers faillissementen voeden argument om informele reorganisatie centraal te stellen
donderdag, 16 maart 2006

Verander het arbeidsrecht, niet het faillissementsrecht

CBSGisteren is 'Insolventierecht in cijfers en modellen, Werkgelegenheid en toezicht' verschenen van mr. drs. A.P.K. (Karin) Luttikhuis RA, werkzaam als onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg, in samenwerking met Centraal Bureau voor de Statistiek, Afdeling Rechtsbescherming en Veiligheid. Gepubliceerd in het kader van het Schoordijk Schoordijk Instituut, Center for Company Law, maar met de link onderaan ook grotendeels te raadplegen.

Andere cijfers dan Graydon 

Karin Luttikhuis, foto UvT (c)Met enige regelmaat komt ene meneer Blom van Graydon in beeld (meestal voor de camera's van RTL Z) voor een toelichting op nieuwe faillissementscijfers. De uitkomsten van dit CBS-onderzoek (naar 4.000 faillissementen) staan volgens de onderzoeker 'in schril contrast' met de uitlatingen van de CDA-fractie en de cijfers van Graydon.

Schuldeisers benutten de verschillende instrumenten die de Faillissementswet hen biedt maar weinig en richten zich in 'zeer sporadische gevallen op een informele wijze' tot de rechter-commissaris.

Deze uitkomsten hoeven nog niet te betekenen dat er van falend handelen van curator en rechter-commissaris geen sprake zou zijn, merkt Luttikhuis daarbij op.

Oorzaken gebrek 'checks and balances', onbekend maakt onbemind?

Hieronder een fragment, uit 'Analyse en aanbevelingen' hoofstuk 3.

'De oorzaak van het feit dat de schuldeisers amper gebruik maken van de instrumenten zou kunnen liggen in de onbekendheid bij de schuldeisers van deze instrumenten van de mogelijkheid om zich informeel te wenden tot de rechter-commissaris over een bepaald handelen danwel het nalaten door de curator.

Een andere mogelijke oorzaak is gelegen in het feit dat de schuldeisers relatief weinig (tijdige) informatie verkrijgen. De openbare verslagen ex art. 73a Fw. zijn weliswaar openbaar maar hoeven maar eens in de drie maanden te worden opgemaakt.

Indien een schuldeiser dan van een bepaalde handeling op de hoogte wordt gesteld, zal het vaak te laat zijn om zich nog te beroepen op art. 67 lid 1 Fw., danwel art. 69 Fw. of om zich op informele wijze te wenden tot de rechter-commissaris. Zo bepaalt art. 67 lid 1 Fw. dat van de beschikkingen van de rechter-commissaris gedurende vijf dagen hoger beroep openstaat.

En zelfs al zou de schuldeiser tijdig geïnformeerd zijn, dan nog kan hij op grond van art. 5 Fw. niet zelf in hoger beroep gaan bij de rechtbank, maar moet hij zich verplicht laten vertegenwoordigen door een procureur.

Over de mogelijkheid tot het instellen van verzet wordt de schuldeiser wel goed geïnformeerd. Art. 137d lid 2 en 4 en art. 183 lid 2 en 3 Fw. bepalen dat de Toezicht 49 curator de schuldeisers hierover schriftelijk dient te berichten. Tevens wordt van de nederlegging van de uitdelingslijst melding gemaakt in de Staatscourant c.q. een nieuwsblad.

Ondanks de invoering van de Wet vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement d.d. 1 augustus 2002,28 wordt echter maar zelden gebruik gemaakt van het middel verzet. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat indien een uitdelingslijst wordt opgemaakt, het faillissement nagenoeg teneinde is. Het faillissement is afgewikkeld en er resteert in feite alleen een rekenkundige exercitie.

Bij een uitdelingslijst die is opgemaakt in een faillissement dat vereenvoudigd wordt afgewikkeld, speelt tevens dat in een dergelijk faillissement er onvoldoende vermogen in de boedel aanwezig is om een (gedeeltelijke) uitkering te doen aan de concurrente schuldeisers.'

Het is niet altijd 'prijs' voor Belastingdienst en UWV (lage recovery rates)

Er blijken wel meer cijfers uit het verleden niet te kloppen. Het verlies van arbeidsplaatsen is bijvoorbeeld zeer beperkt en het belang van de faillissementsprocedure in het algemeen wordt 'zwaar overschat', meent Luttikhuis. Een andere belangrijke passage uit het onderzoek betreft de cijfers rond de overgang van werknemers en de zogeheten doorstart:

'Gebleken is uit het onderhavige onderzoek dat er bij de faillissementsprocedure veel relatief kleine ondernemingen betrokken zijn, met weinig werknemers (in totaal: 19.253) en dat er maar in zeer weinig gevallen een (gedeeltelijke) overgang van onderneming 6,3% (262 keer) plaatsvindt.

Dit in tegenstelling tot eerdere onderzoeken, waaruit naar voren kwam dat in 60% tot 66%5 van de ondernemingen sprake is van een (gedeeltelijke) doorstart in faillissement.

Tevens is gebleken dat in 75%6 van de faillissementen van bedrijven en/of instellingen er sprake is van een zogenoemde negatieve boedel. Voorts is gebleken dat de concurrente respectievelijk de overige preferente schuldeisers in maar 7% respectievelijk in 6% van de faillissementen een (gedeeltelijke) uitkering krijgen. De Belastingdienst en het UWV ontvangen in 24%7 van de faillissementen een (gedeeltelijke) uitkering.

Dit maakt dat het belang van de faillissementsprocedure zwaar is overschat en die van de informele reorganisatie is onderschat. De werking van de informele reorganisatie werd voor het onderhavige onderzoek afgezet tegen wezenlijk andere cijfers. In het licht van de nieuwe cijfers blijkt de informele reorganisatie meer van belang te zijn.'

Luttikhuis ziet meer heil in het wijzigingen van het arbeidsrecht en stelt zich een onderscheid voor -waar het gaat om ontslagbescherming- tussen financieel gezonde ondernemingen en financieel ongezonde bedrijven.

De commissie Kortmann (ingesteld bij Besluit van 3 april 2003, Stcrt. 76 als tijdelijk adviescollege van de Minister van Justitie) werkt momenteel aan een advies over de herziening van het Nederlandse insolventierecht. S.C.J.J. Kortmann en de zijnen doen er goed aan bij hun nijverheid acht te slaan op het werk van Luttikhuis en het CBS.

Het boek is verkrijgbaar bij Boom Juridische Uitgevers.

'Insolventierecht in cijfers en modellen, Werkgelegenheid en toezicht': CBS-2006-Insolventierechtincijfers (PDF-formaat)

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden