Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws - Informatieplicht advocaten inzake witwasregels niet strijdig met recht eerlijk proces

Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws - Informatieplicht advocaten inzake witwasregels niet strijdig met recht eerlijk proces

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII ß Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
ß Gebruiksvoorwaarden 
ß Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD ß RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  OriŽntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Informatieplicht advocaten inzake witwasregels niet strijdig met recht eerlijk proces
 
Informatieplicht advocaten inzake witwasregels niet strijdig met recht eerlijk proces
dinsdag, 26 juni 2007
Arrest van het Hof van Justitie (HvJ EG) in zaak C‑305/05 (communiquť) - De richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld is een van de belangrijkste internationale instrumenten om het witwassen van geld te bestrijden.

In 2001 is deze richtlijn geactualiseerd, waarbij rekening is gehouden met de conclusies van de Commissie en de wensen van het Europees Parlement en de lidstaten.

Voortaan zijn notarissen en onafhankelijke beoefenaars van juridische beroepen, als gedefinieerd door de lidstaten, onderworpen aan de bepalingen van de richtlijn wanneer zij deelnemen aan financiŽle of onroerendgoedtransacties of optreden in naam en voor rekening van ondernemingen in enigerlei financiŽle of onroerendgoedtransactie.

Bij twee verzoekschriften van 22 juli 2004 hebben verschillende ordes van advocaten het Arbitragehof (BelgiŽ) verzocht om een aantal artikelen van de Belgische wet ter omzetting van deze richtlijn te vernietigen.

Verzoekers stellen in het bijzonder, dat de uitbreiding tot advocaten van de verplichting om de bevoegde autoriteiten te informeren wanneer zij feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld en de verplichting om deze autoriteiten alle bijkomende informatie te verstrekken die deze nuttig achten, ongerechtvaardigd inbreuk maakt op de beginselen van het beroepsgeheim en de onafhankelijkheid van de advocaat, welke beginselen deel uitmaken van het fundamentele recht van elke justitiabele op een eerlijk proces en op eerbiediging van zijn rechten van de verdediging.

In deze context heeft het Arbitragehof het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de vraag gesteld, of de oplegging aan advocaten van de verplichting om de voor de bestrijding van het witwassen van geld verantwoordelijke autoriteiten te informeren en met hen samen te werken, in strijd is met het recht op een eerlijk proces.

Het Hof roept in herinnering dat de informatie en samenwerkingsplicht slechts voor advocaten geldt wanneer zij hun cliŽnt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van bepaalde transacties van voornamelijk financiŽle aard of op het gebied van onroerend goed of wanneer zij in naam en voor rekening van hun cliŽnt optreden in het kader van financiŽle of onroerendgoedtransacties.

In het algemeen houden deze activiteiten naar hun aard geen verband met een rechtsgeding en vallen zij dus buiten de werkingssfeer van het recht op een eerlijk proces.

Zodra de advocaat om bijstand wordt verzocht in verband met de verdediging of vertegenwoordiging in rechte of de verlening van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, is hij vrijgesteld van de informatie en samenwerkingsplicht, ongeacht of dergelijke informatie vůůr, gedurende of na het rechtsgeding is ontvangen of verkregen.

Deze vrijstelling tast het recht op een eerlijk proces van de cliŽnt niet aan.

Daarentegen verzetten de vereisten uit hoofde van het recht op een eerlijk proces zich er niet tegen dat, wanneer een advocaat optreedt binnen het welomschreven kader van voornoemde financiŽle of onroerendgoedtransacties die geen verband houden met een gerechtelijke procedure, hij wordt onderworpen aan de bij de richtlijn ingevoerde informatie en samenwerkingsplicht, voor zover dit gerechtvaardigd lijkt in het licht van de noodzaak van een doeltreffende bestrijding van het witwassen van geld, dat onmiskenbaar van invloed is op de groei van de georganiseerde misdaad, hetgeen een bijzondere bedreiging vormt voor de samenleving in de lidstaten.

Het Hof is derhalve van oordeel dat het opleggen aan advocaten van de verplichting om de voor de bestrijding van het witwassen van geld verantwoordelijke autoriteiten te informeren en met hen samen te werken wanneer zij deelnemen aan bepaalde financiŽle transacties die geen verband houden met een gerechtelijke procedure, niet in strijd is met het recht op een eerlijk proces.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden