Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hoofdcommissaris Welten over bedreiging van de vrede en onderdrukte vrijheidsrechten

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hoofdcommissaris Welten over bedreiging van de vrede en onderdrukte vrijheidsrechten

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow Hoofdcommissaris Welten over bedreiging van de vrede en onderdrukte vrijheidsrechten
 
Hoofdcommissaris Welten over bedreiging van de vrede en onderdrukte vrijheidsrechten
vrijdag, 23 mei 2008

Probleemgericht, buurtgebonden werken bij nauwelijks aanwijsbare lokale gemeenschap, lukt dat?

Hoofdcommissaris drs. B.J.A.M. Welten (Bernard) van Amsterdam over de vraag hoe de hoofdcommissarissen van de Europese hoofdsteden tegen de toekomstige ontwikkeling van hun stad aankijken? In zijn woorden: 'wat zijn de zorgen van een hoofdcommissaris van een Europese hoofdstad?' Tijdens de politieconferentie CPE 2008 van deze week sprak hij onder meer de onderstaande woorden, waarbij twee begrippen dienen als zijn focus bij de beantwoording van de vragen: ongelijkwaardigheid en ondermijning. 

Ongelijkwaardigheid

'Een belangrijk gevolg van het wegvallen van de grenzen is een sterke toename van migratiestromen. Een ander gevolg is dat sommige groepen nu eenmaal meer profiteren van de nieuwe mogelijkheden dan andere. Het is de taak van de politie om in die dynamische context de vrede te bewaren. Zij waakt tegen ontoelaatbare inbreuken op de veiligheid van burgers.

Wanneer bepaalde groepen of individuen -jongeren, allochtonen, de maatschappelijke verliezers - zich buiten de gemeenschap plaatsen of worden geplaatst, nemen de tegenstellingen toe.

En dat is een bedreiging van de vrede. Veilig maatschappelijk verkeer, als randvoorwaarde voor het functioneren van de democratische rechtsstaat, kan daardoor in het gedrang komen. Tevens kunnen de vrijheidsrechten onder druk komen te staan, zowel in de relatie tussen overheid en burgers, maar ook in de relaties tussen burgers onderling. Dit uit zich dan vaak in discriminatie.

De vraag is op welke wijze de politie hiermee om kan - of dient - te gaan. Het lijkt vast te staan dat geen enkele Europese hoofdstad er aan ontkomt een aanpak voor deze problematiek te formuleren. Niet alleen om excessen tegen te gaan, zoals de rellen in Parijs in 2006, maar juist ook om constructieve aanpakken te formuleren. Daarmee is dit thema een vruchtbaar onderwerp voor onderlinge uitwisseling. Bovendien is het een thema met een overduidelijke Europese dimensie, waarbij wat in de ene stad gebeurt eenvoudig leidt tot gelijksoortige of tegengestelde ontwikkelingen in de andere steden.

Voor wat betreft het voorkomen of overbruggen van tegenstellingen tussen verschillende (groepen) bewoners staat bij de Amsterdamse politie van oudsher de maatschappelijke integratie en het probleemgericht, buurtgebonden werken (community policing) centraal. Ik onderstreep nog altijd het belang van dit model van ‘dichtbij politie’, maar de realiteit is dat we tegen de grenzen ervan aanlopen. Want sommige groepen zijn niet eenvoudig te bereiken wanneer de buurt het integratiekader is. Bovendien is er soms nauwelijks sprake van een aanwijsbare lokale gemeenschap.

Maar ook gemeenschappen die niet buurtgebonden zijn kunnen een goed aangrijpingspunt zijn voor het waarborgen van vrede en veiligheid in de stad. Het kan hier gaan om gemeenschappen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan veiligheid - zoals de winkelbranche, banken en scholengemeenschappen - maar evenzeer en vaak tegelijkertijd om gemeenschappen, die met specifieke vormen van onveiligheid te maken hebben, zoals discriminatie, multiculturele spanningen of overlast. Het gaat dus niet alleen om community policing, maar ook om policing of communities.

Ondermijning

Het economisch belang van hoofdsteden is groot. Gezien de toename van de legale economie, kan gesteld worden dat de omvang de illegale economie ook steeds grotere vormen aanneemt. In de hoofdsteden is immers veel te halen.

De politie staat voor de integriteit van het maatschappelijk verkeer en de bijbehorende instituties. Aantasting van deze integriteit is veelal (lang) onzichtbaar. Niet het slachtoffer maar de misdrijven staan centraal. Het gaat om criminele netwerken waarbij bovenwereld en onderwereld in toenemende mate verweven raken en waarbij verschillende zogeheten ‘facilitators’ betrokken kunnen zijn. Centraal staat de vraag ‘wie is formeel de baas en wie feitelijk?’ De omvang en mobiliteit van stromen van illegale goederen en geld nemen in een Europa zonder grenzen steeds meer toe, terwijl het zicht op deze bewegingen dreigt af te nemen.

De vraag dient zich ook bij dit onderwerp aan op welke wijze de politie hiermee om kan - of dient - te gaan. De strategieën variëren van een nadruk op meer controlebevoegdheden in de zin van nodale oriëntatie, tot het vergroten van de weerstand van sectoren die in het bijzonder vatbaar zijn voor criminaliteit.

Bij dit thema is de Europese dimensie en politiële samenwerking van groot belang. Bijna alle criminele samenwerkingsverbanden in de hoofdsteden hebben nationale en internationale vertakkingen. Bovendien is ook hier - net als bij de legale economie - sprake van een Europese (deel)markt. De aanpak in de ene hoofdstad leidt mogelijk tot verplaatsing van criminele activiteiten naar andere steden. Een succesvolle aanpak van criminaliteit in de ene stad kan als gevolg hebben dat de ‘buur-hoofdstad’ er een criminaliteitsprobleem bij heeft. Deze ontwikkelingen maken Europese uitwisseling en samenwerking noodzakelijk.

Centrale - veelal samenhangende - onderwerpen op dit thema zijn bijvoorbeeld drugs- en mensenhandel (mede in relatie tot prostitutie), witwassen, integriteit in de vastgoedsector en de horeca, en internationale internet-fraude. Bij de aanpak van deze vormen van ondermijning zijn kwalitatief hoogwaardige en effectieve nationale en internationale opsporing noodzakelijk.

Daarbij gaat het ook om het zogenoemde ‘tegenhouden’ van ondermijning. In de Amsterdamse context komt dat tot uitdrukking in het bestuurlijk dossier (denk aan de uitvoering van de wet Bibob en het zogeheten Van Traa-team), de organisatie van de financieel economische opsporing, en de aandacht voor de (potentiële) schakels tussen boven- en onderwereld.

Bij de aanpak van ondermijning is nadrukkelijk gekozen voor een samenhangende benadering middels programmasturing, een door de Nederlandse politie ontwikkeld instrument. Het is een vorm van niet vrijblijvende samenwerking, waarbij partijen zich committeren aan een gemeenschappelijke doelstelling en vastleggen wat dat betekent voor de activiteiten van de verschillende organisaties. Eenieder is verantwoordelijk voor het eigen deel, en voor de bijdrage die daarmee wordt geleverd aan de gemeenschappelijke doelstelling. Uitgangspunt daarbij is dat iedere organisatie vooral die activiteiten onderneemt waarbij zij de meeste toegevoegde waarde kan leveren.

Deze integrale benadering voegt een nieuwe dimensie toe aan het concept van de Informatie Gestuurde Politie. Politiewerk is in belangrijke mate kennisgestuurd. Kennis van personen, situaties, normen en processen bepalen wat er gebeurt. De politie streeft ernaar informatie en kennis een grotere rol te laten spelen. Het gaat daarbij niet alleen om de eigen kennis en informatie, maar ook om het delen van informatie - over en weer - met andere partijen die binnen programmasturing een rol spelen bij het bereiken van veiligheidsdoelstellingen.'

Aldus Welten op de CPE 2008. Vandaag komt hij met een slotverklaring.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 20 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces Syrië

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in Syrië, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in Syrië en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch Syrië, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden