Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow ’Advies terugkeer: de nationale aspecten’ (ACVZ): maatregelen tegen illegaliteit onvoldoende
 
’Advies terugkeer: de nationale aspecten’ (ACVZ): maatregelen tegen illegaliteit onvoldoende
woensdag, 2 februari 2005

Image De maatregelen tegen illegaliteit zijn onvoldoende. Zo is er te weinig draagvlak voor het asielbeleid, is er te weinig vertrouwen van maatschappelijke organisaties en wordt er te weinig gecommuniceerd van hoger hand richting gemeenten.

Dit blijkt uit het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en de Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000 aan de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie met betrekking tot het nationale terugkeerbeleid en het vreemdelingentoezicht.

 Minister Verdonk moet verder via een 'diepgaand onderzoek' achterhalen hoeveel illegalen er in Nederland verblijven. Volgens schattingen zijn er momenteel tussen de 125.000 en 225.000 illegalen in Nederland. Aldus de ACVZ.

De ACVZ vindt dat Verdonk vooral onderzoeken waar afgewezen asielzoekers zijn gebleven die volgens overheidsgegevens zijn verwijderd, maar ons land niet hebben verlaten. Het is volgens de ACVZ onaanvaardbaar dat van veel uitgeprocedeerde asielzoekers niet bekend is of ze werkelijk het land hebben verlaten.

Om het terugkeerbeleid effectiever te kunnen uitvoeren, moet de overheid volgens de ACVZ inzicht krijgen in de omvang en samenstelling van de groep illegale vreemdelingen en de kosten die de illegaliteit met zich meebrengt.

Eindrapport

Op 1 april 2001 is de Vreemdelingenwet 2000 in werking getreden. De onafhankelijke Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000 begeleidt de evaluatie en adviseert de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

Later dit jaar zal de commissie een breder eindrapport uitbrengen. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken is een bij de Vreemdelingenwet 2000 ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. Zij heeft tot taak de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over het vreemdelingenrecht en -beleid.

’Advies terugkeer: de nationale aspecten’ van de ACVZ

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken constateert in een vandaag verschenen advies dat de regering weliswaar ondubbelzinnig inzet op het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die niet (langer) in Nederland mogen verblijven en dat de uitvoering efficiënter verloopt dan voorheen, maar dat het draagvlak voor het beleid nog te kort schiet.

Zorg voor draagvlak

Zonder draagvlak is beleid niet effectief. Het terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen heeft in het afgelopen decennium voor veel discussie gezorgd in politiek en samenleving.

Draagvlak bij gemeenten

De Nederlandse gemeenten ervaren problemen als uitgeprocedeerde asielzoekers niet langer opvang van de rijksoverheid genieten. Deze kunnen zich dan immers illegaal in de gemeenten ophouden.

De gemeenten staan dan voor een dilemma: enerzijds dienen zij het rijksbeleid uit te voeren en geen noodopvang te regelen, anderzijds kunnen zij met het oog op de openbare orde niet zomaar blijven toekijken. De ACVZ vindt dat de informatievoorziening vanuit de centrale overheid naar de gemeenten moet worden verbeterd en dat over noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers sluitende afspraken moeten worden gemaakt.

Draagvlak bij maatschappelijke organisaties

Sommige maatschappelijke organisaties willen en kunnen een actieve rol spelen bij het begeleiden van uitgeprocedeerde asielzoekers bij hun terugkeer, maar dat levert problemen op omdat zij onvoldoende vertrouwen hebben in (de uitvoering van) de asielprocedure. Dat geldt ook voor sommige andere groeperingen in de samenleving. De regering dient daarom meer helderheid te verschaffen over het besluitvormingsproces.

Daarnaast wijst de ACVZ op haar advies uit 2004 om onzorgvuldigheidsrisico’s in de Aanmeldcentrumprocedure (de verkorte besluitprocedure voor asielverzoeken met onmiddellijke opheffing van de opvang bij afwijzing) te vermijden. Uitvoering van die voorstellen zal naar het oordeel van de ACVZ het draagvlak voor het terugkeerbeleid vergroten. Daarnaast moeten de organisaties met terugkeerprojecten worden betrokken bij overleg over knelpunten in het terugkeerbeleid.

Aanpak van illegaliteit

De ACVZ acht de huidige maatregelen om te voorkomen dat illegalen aan werk en huisvesting komen onvoldoende. Werkgevers dienen veel harder te worden aangepakt dan het (al aangescherpte) beleid nu beoogt.

Woningcorporaties dienen een vorm van wooncontrole op illegaliteit uit te voeren. Daarmee wordt niet alleen de vreemdeling verhinderd zich hier ’ondergronds’ te vestigen maar worden ook de personen aangepakt die in grote mate profiteren van deze kwetsbare groep.

Betere gegevensverzameling

Van een fiks deel van de asielzoekers die de opvang moeten verlaten is niet bekend of zij daadwerkelijk uit Nederland vertrekken. Het is mogelijk dat een belangrijk deel van hen in Nederland blijft. Daar dient beter onderzoek naar te worden gedaan. Een effectief illegalenbeleid is mede afhankelijk van dat soort gegevens. Aldus de ACVZ.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 23 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden