Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow ’Advies terugkeer: de nationale aspecten’ (ACVZ): maatregelen tegen illegaliteit onvoldoende
 
’Advies terugkeer: de nationale aspecten’ (ACVZ): maatregelen tegen illegaliteit onvoldoende
woensdag, 2 februari 2005

Image De maatregelen tegen illegaliteit zijn onvoldoende. Zo is er te weinig draagvlak voor het asielbeleid, is er te weinig vertrouwen van maatschappelijke organisaties en wordt er te weinig gecommuniceerd van hoger hand richting gemeenten.

Dit blijkt uit het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en de Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000 aan de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie met betrekking tot het nationale terugkeerbeleid en het vreemdelingentoezicht.

 Minister Verdonk moet verder via een 'diepgaand onderzoek' achterhalen hoeveel illegalen er in Nederland verblijven. Volgens schattingen zijn er momenteel tussen de 125.000 en 225.000 illegalen in Nederland. Aldus de ACVZ.

De ACVZ vindt dat Verdonk vooral onderzoeken waar afgewezen asielzoekers zijn gebleven die volgens overheidsgegevens zijn verwijderd, maar ons land niet hebben verlaten. Het is volgens de ACVZ onaanvaardbaar dat van veel uitgeprocedeerde asielzoekers niet bekend is of ze werkelijk het land hebben verlaten.

Om het terugkeerbeleid effectiever te kunnen uitvoeren, moet de overheid volgens de ACVZ inzicht krijgen in de omvang en samenstelling van de groep illegale vreemdelingen en de kosten die de illegaliteit met zich meebrengt.

Eindrapport

Op 1 april 2001 is de Vreemdelingenwet 2000 in werking getreden. De onafhankelijke Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000 begeleidt de evaluatie en adviseert de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

Later dit jaar zal de commissie een breder eindrapport uitbrengen. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken is een bij de Vreemdelingenwet 2000 ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. Zij heeft tot taak de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over het vreemdelingenrecht en -beleid.

’Advies terugkeer: de nationale aspecten’ van de ACVZ

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken constateert in een vandaag verschenen advies dat de regering weliswaar ondubbelzinnig inzet op het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die niet (langer) in Nederland mogen verblijven en dat de uitvoering efficiënter verloopt dan voorheen, maar dat het draagvlak voor het beleid nog te kort schiet.

Zorg voor draagvlak

Zonder draagvlak is beleid niet effectief. Het terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen heeft in het afgelopen decennium voor veel discussie gezorgd in politiek en samenleving.

Draagvlak bij gemeenten

De Nederlandse gemeenten ervaren problemen als uitgeprocedeerde asielzoekers niet langer opvang van de rijksoverheid genieten. Deze kunnen zich dan immers illegaal in de gemeenten ophouden.

De gemeenten staan dan voor een dilemma: enerzijds dienen zij het rijksbeleid uit te voeren en geen noodopvang te regelen, anderzijds kunnen zij met het oog op de openbare orde niet zomaar blijven toekijken. De ACVZ vindt dat de informatievoorziening vanuit de centrale overheid naar de gemeenten moet worden verbeterd en dat over noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers sluitende afspraken moeten worden gemaakt.

Draagvlak bij maatschappelijke organisaties

Sommige maatschappelijke organisaties willen en kunnen een actieve rol spelen bij het begeleiden van uitgeprocedeerde asielzoekers bij hun terugkeer, maar dat levert problemen op omdat zij onvoldoende vertrouwen hebben in (de uitvoering van) de asielprocedure. Dat geldt ook voor sommige andere groeperingen in de samenleving. De regering dient daarom meer helderheid te verschaffen over het besluitvormingsproces.

Daarnaast wijst de ACVZ op haar advies uit 2004 om onzorgvuldigheidsrisico’s in de Aanmeldcentrumprocedure (de verkorte besluitprocedure voor asielverzoeken met onmiddellijke opheffing van de opvang bij afwijzing) te vermijden. Uitvoering van die voorstellen zal naar het oordeel van de ACVZ het draagvlak voor het terugkeerbeleid vergroten. Daarnaast moeten de organisaties met terugkeerprojecten worden betrokken bij overleg over knelpunten in het terugkeerbeleid.

Aanpak van illegaliteit

De ACVZ acht de huidige maatregelen om te voorkomen dat illegalen aan werk en huisvesting komen onvoldoende. Werkgevers dienen veel harder te worden aangepakt dan het (al aangescherpte) beleid nu beoogt.

Woningcorporaties dienen een vorm van wooncontrole op illegaliteit uit te voeren. Daarmee wordt niet alleen de vreemdeling verhinderd zich hier ’ondergronds’ te vestigen maar worden ook de personen aangepakt die in grote mate profiteren van deze kwetsbare groep.

Betere gegevensverzameling

Van een fiks deel van de asielzoekers die de opvang moeten verlaten is niet bekend of zij daadwerkelijk uit Nederland vertrekken. Het is mogelijk dat een belangrijk deel van hen in Nederland blijft. Daar dient beter onderzoek naar te worden gedaan. Een effectief illegalenbeleid is mede afhankelijk van dat soort gegevens. Aldus de ACVZ.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Weer/verkeer update van 15:50u: treinverkeer (en trams) Amsterdam en rondom Zwolle stilgelegd
Op de Johan de Wittlaan in Den Haag is een boom op een aantal auto's gevallen bij een advocatenkantoor, meldt @regio15 Voor foto hiervan zie link.  

Het laatste nieuws van de NS:

Geen treinverkeer rondom Amsterdam en Zwolle zeker tot na de avondspits
Vanwege de veiligheid van reizigers en personeel is het treinverkeer rond Amsterdam en Zwolle (naar Noord- en Oost-Nederland) en op enkele andere plekken stilgelegd. De storm van vandaag heeft, verspreid over West- en noordoost Nederland op meer dan 25 trajecten en emplacementen gezorgd voor bomen, takken, hekken e.d. op het spoor. Daardoor heeft het spoor ernstige schade opgelopen. Op meerdere plaatsen is ook de bovenleiding gebroken. In Nunspeet en Hilversum is een trein tegen een omgevallen boom aangereden.  

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden