Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Onderzoek van Taakstraf passend en uitlegbaar aan samenleving

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Onderzoek van Taakstraf passend en uitlegbaar aan samenleving

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Onderzoek van Taakstraf passend en uitlegbaar aan samenleving
 
Onderzoek van Taakstraf passend en uitlegbaar aan samenleving
woensdag, 2 juli 2008
 Rvdr Den Haag - Rechters leggen aan daders van moord of doodslag geen taakstraf op. Als de rechter voor een ander ernstig misdrijf wel een taakstraf oplegt, is de taakstraf volgens onafhankelijke deskundigen in de meeste gevallen passend en uitlegbaar aan de samenleving. Dat blijkt uit onderzoek van de Raad voor de rechtspraak en het College van procureurs-generaal.

Aanleiding voor het onderzoek waren Kamervragen aan de Minister van Justitie over de toepassing van taakstraffen.

Het televisieprogramma Zembla stelde in een uitzending in oktober 2007 dat de taakstraf in weerwil van de geldende regels wordt opgelegd in situaties waar al eerder een taakstraf is opgelegd. Ook zou de taakstraf worden opgelegd bij ernstige misdrijven, waarvoor die straf niet door de wetgever bedoeld was. Het opleggen van een taakstraf zou in die gevallen een te lichte sanctie zijn.

Het onderzoek richtte zich op de praktijk van de vordering en oplegging van taakstraffen in 2006. In totaal zijn in dat jaar bijna 150.000 strafzaken door de rechtbanken afgedaan. Gekeken is naar ernstige misdrijven: moord, doodslag, verkrachting, aanranding, ontucht en zware mishandeling of poging daartoe. Uit het onderzoek blijkt dat in alle zaken waarin moord of doodslag bewezen werd verklaard, de rechter een gevangenisstraf oplegde.

Het totaal aantal veroordelingen door de rechter vanwege ernstige misdrijven bedroeg in 2006 ruim 4700. In ruim de helft van de zaken (52%) legde de rechter een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op. In 26% van de zaken werd een taakstraf in combinatie met een al dan niet voorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd. In de overige zaken legde de rechter een taakstraf zonder enige vorm van vrijheidsstraf (14%) of een andere straf op, bijvoorbeeld een boete (8%). Het gaat in die laatste gevallen, zo blijkt uit nader onderzoek van een deel van de zaken, om de relatief lichtere misdrijven.

Voor een goed antwoord op de vraag bij welke ernstige misdrijven de rechter een taakstraf oplegde, moet men bedenken dat achter algemene juridische kwalificaties soms zeer uiteenlopende strafbare gedragingen schuil kunnen gaan. De strafwet verstaat bijvoorbeeld onder 'verkrachting' ook een opgedrongen tongzoen. Het ligt voor de hand dat die variatie in strafbaar gedrag tot uiting komt in variatie in de straf. Dat is ook het algemene beeld dat rijst uit het rapport: hoe zwaarder het misdrijf, hoe zwaarder de straf.

Het onderzoek richtte zich ook op het strafvorderingsbeleid van het Openbaar Ministerie. Dit deel van het onderzoek werd uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal. In verreweg de meeste gevallen houden officieren van justitie zich aan de Aanwijzing Taakstraffen, die voorschrijft dat bij ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in beginsel geen taakstraf mag worden gevorderd. In een kleine minderheid (18) van de onderzochte zaken met meerderjarige verdachten (120) betrof de eis louter een taakstraf: dat wil zeggen een taakstraf zonder al dan niet voorwaardelijke gevangenisstraf. Deze 18 zaken zijn nader bekeken door een drietal ervaren officieren van justitie. In 5 zaken vonden zij de eis te licht: er waren onvoldoende dwingende redenen om toch alleen een taakstraf te vorderen. De betreffende vorderingen staan daarmee op gespannen voet met de Aanwijzing Taakstraffen. Dit komt overeen met 4% van de onderzochte zaken met meerderjarige verdachten.

De aanwijzing bepaalt ook dat meerderjarige verdachten die al twee of meer keer een taakstraf hebben ondergaan, in beginsel niet meer voor een taakstraf in aanmerking komen. Het blijkt dat een wetstechnische bepaling het noodzakelijk maakt dat voor iedere tenlastegelde overtreding een afzonderlijke (taak-)straf wordt opgelegd. Daardoor kan het voorkomen dat een verdachte soms hoge aantallen taakstraffen krijgt opgelegd op één zitting. Dit komt vooral voor bij de kantonrechter. Bij circa 2% van de gevorderde taakstraffen in de periode 2002-2006 is sprake van een eis van de officier van justitie die niet zonder meer strookt met de aanwijzing: in die gevallen werd een derde of volgende taakstraf gevorderd, wat in beginsel niet de bedoeling is.

Het laatste onderzoeksdeel richtte zich op de rechterspraktijk. Dit deel van het onderzoek valt onder verantwoordelijkheid van de Raad voor de rechtspraak, i.s.m. het Landelijk Overleg Voorzitters Strafsectoren.

In de meeste gevallen waarin de rechter een taakstraf oplegde voor een ernstig misdrijf, volgde hij daarin de eis van de officier van justitie. Zaken waarin de rechter duidelijk afweek van de eis van de officier, werden op verzoek van de Raad voor de rechtspraak door twee onafhankelijke strafrechtdeskundigen beoordeeld: prof. mr. E. Prakken (emeritus hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht te Maastricht en advocaat te Amsterdam) en prof. mr. G.J. Knoops (hoogleraar internationaal strafrecht te Utrecht en advocaat te Amsterdam).

Centrale vraag was of de opgelegde taakstraf strookte met de ernst van het misdrijf, het voorgelegde bewijs en de motivering van de rechter.

In totaal bekeken zij 28 zaken. In 1 zaak - poging tot doodslag - meenden beide beoordelaars dat de straf naar hun opvatting te licht was; in 6 zaken - alle zedenzaken - verschilden ze daarover van mening. In de resterende 21 zaken waren ze beiden van mening dat de beslissing van de strafrechter begrijpelijk was. De deskundigen spraken over het geheel gezien hun grote tevredenheid uit over de strafrechtspraktijk die zij onder ogen hadden gekregen.

De uitkomsten van het onderzoek maken volgens de Raad voor de rechtspraak en het College van procureurs-generaal duidelijk dat de praktijk van het vorderen en opleggen van taakstraffen in het algemeen verloopt overeenkomstig de bedoeling van de wetgever.

Link naar het onderzoek over taakstraffen

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 18 maart 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden