Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws - Procedure uitkering IceSave-spaarders, hoe lang kan het gaan duren?

Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws - Procedure uitkering IceSave-spaarders, hoe lang kan het gaan duren?

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII ß Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
ß Gebruiksvoorwaarden 
ß Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD ß RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  OriŽntatie:  Voorpagina arrow Uitgelicht arrow Procedure uitkering IceSave-spaarders, hoe lang kan het gaan duren?
 
Procedure uitkering IceSave-spaarders, hoe lang kan het gaan duren?
woensdag, 8 oktober 2008

Maximaal drie maanden wachten op je spaargeld

Gisteren liet De Nederlandsche Bank (DNB) weten dat door de Minister van FinanciŽn (Wouter Bos, PvdA) is besloten de dekking op de tegoeden van rekeninghouders in Nederland voor een periode van ťťn jaar te verhogen tot Eur 100.000 per persoon per bank. Vandaag blijkt dat het geld door de klant niet meer kan worden opgenomen van de internetspaarrekening. Het bijkantoor aan het Gustav Mahlerplein in Amsterdam (Zuid) in de Ito-toren staat onder toezicht in het land van herkomst.

Inzake Icesave komt een deel van die dekking dus voor rekening van het IJslandse en niet van het Nederlandse depositogarantiestelsel. Mocht het nodig zijn dan zal de toezichthouder rekeninghouders 'faciliteren met hun beroep op de dekking in IJsland', meldde DNB gisteren alvast. De spaarder hoeft niet met sporttas naar Reykjavik. Bij de Ito-toren waren vanmiddag of vanavond ook geen boze klanten te bespeuren, vertegenwoordigers van de pers evenmin.

Procedure uitkering

Hieronder niettemin enkele relevante bepalingen c.q. het Nederlands wettelijk kader wat betreft de Procedure uitkering (ß 6.3.) uit het Besluit bijzondere prudentiŽle maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (zoals het nu geldt, m.u.v. hierin nog niet verwerkte verhoogde tarieven).

Terzijde: het hierin genoemde beleggerscompensatiestelsel is niet in Frage, is er wel nauw mee verweven en dus opgenomen in deze bepalingen.

Van belang is onder meer wel artikel 27, dat bepaalt dat toezichthouder DNB binnen drie maanden de zaak afgewikkeld moeten hebben. Het zou het vertrouwen in het bankenstelsel ten goede komen als de toezichthouder 'zo spoedig mogelijk' beslist op de aanvraag van de gedupeerde aldus vermeldt de tekst van de bepaling zelf - een inspanningsverplichting voor de centrale bank.

De Nederlandsche Bank treedt overigens in de rechten van de aanvrager, die daarvoor zal tekenen.

Artikel 24
1. De Nederlandsche Bank doet de mededeling in de Staatscourant, bedoeld in artikel 3:260, derde lid, van de wet, zo spoedig mogelijk na het nemen van het in het eerste lid van dat artikel bedoelde besluit tot toepassing van een vangnetregeling. Tevens doet de Nederlandsche Bank zo spoedig mogelijk nadat zij betalingsonmacht heeft vastgesteld mededeling door middel van advertenties in door haar te bepalen landelijke nieuwsbladen dat:

a. zij het beleggerscompensatiestelsel, bedoeld in artikel 3:259, eerste lid, van de wet of het depositogarantiestelsel, bedoeld in artikel 3:259, tweede lid van de wet in werking heeft gesteld; en

b. de personen, bedoeld in artikel 9 onderscheidenlijk artikel 19, binnen vijf maanden na de datum van de bekendmaking in de Staatscourant met gebruikmaking van een daartoe door de Nederlandsche Bank vast te stellen formulier een aanvraag tot vergoeding van de in artikel 10 onderscheidenlijk artikel 20 bedoelde vorderingen bij haar kunnen indienen.

2. De Nederlandsche Bank verzoekt de bewindvoerders of curatoren van de betalingsonmachtige financiŽle onderneming om in hun correspondentie met de personen, bedoeld in het eerste lid te wijzen op het in werking stellen van het beleggerscompensatiestelsel en op de termijn voor indiening van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b.

3. De Nederlandsche Bank neemt aanvragen die na het verstrijken van de termijn, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, zijn ingediend niet in behandeling, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de aanvrager in verzuim is.

Artikel 25
1. De Nederlandsche Bank stelt het bestaan en de waarde van de ingediende vorderingen vast aan de hand van de op de vorderingen toepasselijke wettelijke bepalingen en contractuele voorwaarden, de boekhouding van de betalingsonmachtige financiŽle onderneming en eventuele andere relevante documenten.

2. De Nederlandsche Bank baseert zich bij de waardevaststelling van vorderingen die in vreemde valuta luiden op de referentiekoersen van de Europese Centrale Bank zoals deze golden op de dag waarop de Nederlandsche Bank de betalingsonmacht constateerde.

Artikel 26
1. Vorderingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, aanhef en onderdeel a, of artikel 20, eerste lid, die door de Nederlandsche Bank zijn vastgesteld, worden voldaan in de vorm van terugbetaling tot het in het vierde lid genoemde maximum.

2. Vorderingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b, die door de Nederlandsche Bank zijn vastgesteld, worden voorzover mogelijk voldaan door het teruggeven van de in artikel 10, eerste lid, onderdeel b, genoemde financiŽle instrumenten. Indien dit niet mogelijk is, wordt de vordering in geld voldaan tot het in het vierde lid genoemde maximum. In het laatste geval wordt de waarde van de vordering, tenzij wettelijk of contractueel anders is bepaald, vastgesteld op de marktwaarde van de financiŽle instrumenten op het tijdstip waarop de Nederlandsche Bank de betalingsonmacht bij de financiŽle onderneming constateerde.

3. Bij het vaststellen van de waarde van de vastgestelde vorderingen verrekent de Nederlandsche Bank de vorderingen met mogelijke vorderingen van de betalingsonmachtige financiŽle onderneming op de aanvrager.

4. Voor voldoening komen in aanmerkingen vorderingen tot maximaal Ä 20.000 per persoon* als bedoeld in artikel 9 per betalingsonmachtige financiŽle onderneming en vorderingen tot maximaal Ä 40.000 per persoon als bedoeld in artikel 19 per betalingsonmachtige financiŽle onderneming, met dien verstande dat de vorderingen van personen als bedoeld in artikel 19 voor het gedeelte boven Ä 20.000 tot 90 procent worden voldaan.

5. Tenzij contractueel is bepaald dat de personen, bedoeld in artikel 9, onderdeel b, of 19, onderdeel b, in een andere verhouding gerechtigd zijn tot de vorderingen, ontvangen zij ieder een vergoeding ter grootte van een evenredig deel van het totaal van de vastgestelde vorderingen met inachtneming van hetgeen in het tweede lid is bepaald.

6. Is er meer dan een derde als bedoeld in artikel 9, onderdeel c, of 19, onderdeel c, dan wordt het aandeel van elk van hen en de vergoeding als bedoeld in het tweede lid aan elk van hen berekend op de voet van het vijfde lid van dit artikel.

7. Onze Minister kan besluiten dat, in afwijking van het vierde lid, andere maxima gelden voor de voor voldoening in aanmerking komende vorderingen. Onze Minister maakt het besluit daartoe bekend in de Staatscourant.

Artikel 27
1. De Nederlandsche Bank betaalt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen drie maanden na het tijdstip waarop de aanvrager de aanvraag heeft ingediend, het op grond van artikel 25 vastgestelde bedrag aan die aanvrager.

2. De betaling vindt plaats op een door de aanvrager aangewezen rekening bij een bank met zetel in een lidstaat of bij een in een lidstaat gelegen bijkantoor van een bank met zetel in een staat die geen lidstaat is.

3. De betaling vindt slechts plaats indien:

a. de aanvrager heeft verklaard kennis te hebben genomen van de subrogatie ingevolge artikel 150, onderdeel d, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

b. de Nederlandsche Bank door de aanvrager onvoorwaardelijk en onherroepelijk tot de hoogte van het uitbetaalde bedrag de rechten van de aanvrager jegens de betrokken betalingsonmachtige financiŽle onderneming krijgt overgedragen; en

c. de aanvrager tevens eventuele rechten tot teruggave of terugbetaling van financiŽle instrumenten jegens derden tot de hoogte van het uitbetaalde bedrag overdraagt aan de Nederlandsche Bank.

Artikel 28
Indien een aanvrager strafrechtelijk wordt vervolgd ter zake van een misdrijf dat voortvloeit uit of verband houdt met het witwassen van geld kan de Nederlandsche Bank de termijnen, bedoeld in het eerste lid en in artikel 27, tweede lid, opschorten. Deze opschorting eindigt zodra de vervolging is beŽindigd of de beslissing van de bevoegde rechterlijke instantie onherroepelijk is.

Artikel 29
1. De Nederlandsche Bank verhaalt, voorzover mogelijk, de aan haar ingevolge artikel 27, vierde lid, onderdeel b, overgedragen vorderingen of de rechten waarin zij overeenkomstig artikel 150, aanhef en sub d, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is gesubrogeerd, op de betalingsonmachtige financiŽle onderneming.

2. De baten die door de Nederlandsche Bank worden ontvangen ingevolge het in het eerste lid bedoelde verhaal, worden door haar uitgekeerd aan de financiŽle ondernemingen die op grond van de artikelen 11, 13 of 21 een bijdrage hebben gedaan. Bij de uitkering zal het vastgestelde omslagpercentage worden gebruikt

*Dit bedrag en de bedragen erna zijn dus gisteren ineens verhoogd door de minister van FinanciŽn (Bos).

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 24 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
Wim DaniŽls bij rechtbank Oost-Brabant: ĎAls je er maar een komma achter zetí

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim DaniŽls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

DaniŽls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: ďAls u met zín allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nķ veranderd.Ē

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Weer/verkeer update van 15:50u: treinverkeer (en trams) Amsterdam en rondom Zwolle stilgelegd
Op de Johan de Wittlaan in Den Haag is een boom op een aantal auto's gevallen bij een advocatenkantoor, meldt @regio15 Voor foto hiervan zie link.  

Het laatste nieuws van de NS:

Geen treinverkeer rondom Amsterdam en Zwolle zeker tot na de avondspits
Vanwege de veiligheid van reizigers en personeel is het treinverkeer rond Amsterdam en Zwolle (naar Noord- en Oost-Nederland) en op enkele andere plekken stilgelegd. De storm van vandaag heeft, verspreid over West- en noordoost Nederland op meer dan 25 trajecten en emplacementen gezorgd voor bomen, takken, hekken e.d. op het spoor. Daardoor heeft het spoor ernstige schade opgelopen. Op meerdere plaatsen is ook de bovenleiding gebroken. In Nunspeet en Hilversum is een trein tegen een omgevallen boom aangereden.  

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden