Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Ontbinding van tijdens busreis aangegane overeenkomst mbt voedingssupplement tegen spataderen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Ontbinding van tijdens busreis aangegane overeenkomst mbt voedingssupplement tegen spataderen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Ontbinding van tijdens busreis aangegane overeenkomst mbt voedingssupplement tegen spataderen
 
Ontbinding van tijdens busreis aangegane overeenkomst mbt voedingssupplement tegen spataderen
maandag, 20 april 2009

}

CreditLine tegen oudere dame (hierna: gedaagde). Creditline vordert dat de kantonrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde zal veroordelen aan Creditline te betalen de somma van € 2.574,74 in hoofdsom vermeerderd met € 350,-- wegens buitengerechtelijke kosten, alles met rente en proceskosten.

Consumentenrecht. Uitspraak over ontbinding van tijdens een speciale busreis aangegane overeenkomst met 71 jarige, die voor duizenden euro's een voedingssupplement op basis van paardenmelk kocht, in de veronderstelling dat dit zou helpen tegen spataderen. Misbruik van omstandigheden en dwaling. Waar ging het over?

Op 23 oktober 2007 heeft [gedaagde], die toen [leeftijd] oud was, deelgenomen aan een door Comfort Reizenclub georganiseerde dagtocht naar ‘een historisch dorpje langs de Linge’. Behalve de reis werd de deelnemers onder andere een kopje koffie en een broodmaaltijd beloofd, een gratis bingo, vele cadeaus, live muziek en een superverloting. Tevens mochten zij rekenen op een ‘leuke presentatie’.

Ter plaatse aangekomen werd [gedaagde] samen met de andere deelnemers naar een zaal geleid, waarna een drie uren durende presentatie volgde over de heilzame werking van een door Comfort Reizenclub ten verkoop aangeboden product met de naam ‘primafortes’. Deze presentatie werd verzorgd door een heer, die de indruk wekte medisch onderlegd te zijn. Tijdens de presentatie werd geen eten of drinken verstrekt en de zaaldeuren werden gesloten.

Kantonrechter gaat voor anticiperende werking Europese Richtlijn oneerlijke handelspraktijken, uit het oordeel:

 'De hiervoor onder de feiten besproken, door Comfort Reizenclub gehanteerde verkooptechnieken zijn in hun samenhang bezien onder de gegeven omstandigheden ongetwijfeld aan te merken als een oneerlijke handelspraktijk, zoals bedoeld in artikel 5 leden 2, 3 en 4 jo. artikelen 8 en 9 (agressieve handelspraktijk) van de Europese richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken 2005/29.

Deze richtlijn was weliswaar per datum sluiten contract nog niet omgezet in nationale wetgeving, maar kan niettemin -daarop vooruitlopend- wel degelijk in aanmerking genomen worden bij de invulling van het nationale Nederlandse begrip ‘misbruik van omstandigheden’ zoals verwoord in artikel 3. 44 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, ook al was de uiterste datum voor invoering van de nationale uitvoeringswetgeving ten tijde van de contractssluiting nog niet verstreken.

Welnu, de wijze waarop [gedaagde], een dame van toen [leeftijd] oud, is overgehaald tot het sluiten van het contract is mede gelet op het voorgaande naar het oordeel van de kantonrechter inderdaad aan te merken als misbruik van omstandigheden, zodat de overeenkomst op die grond terecht (partieel) is vernietigd.

Eveneens is sprake van een gerechtvaardigd beroep op dwaling, nu [gedaagde] klaarblijkelijk door toedoen van Comfort Reizenclub in de waan is gebracht dat het door haar gekochte product een werkzaam medicijn was tegen spataderen, hetgeen naar de huidige stand van de medische wetenschap niet het geval is, hetgeen als een feit van algemene bekendheid mag worden verondersteld.

Dat dit anders was is door Creditline ook niet serieus betoogd. Zij beperkt zich tot de stelling dat geen medicijn is verkocht, maar een voedingssupplement. Dat mag naar de letter genomen wellicht juist zijn, maar dat doet er niet aan af dat [gedaagde] wel in de waan is gebracht dat het om méér ging, te weten een medisch gezien heilzaam middel.

Natuurlijk kan worden gezegd dat [gedaagde] wel erg goedgelovig is geweest, maar dat kan Creditline gelet op hetgeen door Comfort Reizenclub bij de presentatie willens en wetens is voorgespiegeld niet helpen. Dat [gedaagde] ging ‘geloven’ was de kennelijke opzet van de hele verkoopstrategie, zoals hiervoor bij de feiten omschreven.

Deze strategie is overigens eveneens aan te merken als oneerlijke handelspraktijk, ditmaal zoals bedoeld in artikel 3 en 6 aanhef en onder a. en b. en artikel 7 van meergenoemde richtlijn (misleidende handelspraktijk) en verder meer in het bijzonder ook zoals vermeld op bijlage 1 van meergenoemde richtlijn, aanhef en onder 17 , hetgeen (zoals hiervoor bij de bespreking van het gestelde misbruik van omstandigheden al geoordeeld) mede in aanmerking genomen mag worden bij de invulling van het nationale Nederlandse begrip dwaling.

Slotsom moet dus zijn, dat de (partiële) vernietiging van de overeenkomst eveneens terecht gegrond kan worden op dwaling, welk oordeel wordt geacht de eindbeslissing in deze zaak afzonderlijk te kunnen dragen.

Nu, zoals hiervoor overwogen, terecht partieel is vernietigd (de daarbij door [gedaagde] gehanteerde omrekening van verbruikt product naar betaling is niet betwist) ligt de vordering voor afwijzing gereed en kan worden afgezien van bespreking van het subsidiair en meer subsidiair voorgedragen verweer.'

Vordering CreditLine wordt zodoende afgewezen.

 LJN: BI1561, Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 400207 / CV EXPL 08-7109

 
< Vorige   Volgende >


 vrijdag, 20 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden