Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 'Onbedwelmd ritueel slachten valt niet te rechtvaardigen'

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 'Onbedwelmd ritueel slachten valt niet te rechtvaardigen'

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow 'Onbedwelmd ritueel slachten valt niet te rechtvaardigen'
 
'Onbedwelmd ritueel slachten valt niet te rechtvaardigen'
dinsdag, 2 juni 2009

Pleidooi voor wettelijk verbod op onverdoofd slachten

Verenigbaar met de grondrechtelijke godsdienstvrijheid

Hiernavolgend een bijdrage van Marianne Thieme - fractievoorzitter Partij voor de Dieren en mr. dr. B.C. Labuschagne - universitair docent Rechtsfilosofie verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Jaarlijks wordt bij 2 miljoen dieren, met name kalveren, schapen en kippen, zonder verdoving de keel doorgesneden. Hun vlees komt zonder waarschuwing op het etiket in veel gevallen ook in het reguliere vleesschap terecht.

Daardoor dupeert het onverdoofd ritueel slachten niet alleen grote groepen dieren, maar ook grote groepen mensen die nu tegen wil en dank vlees nuttigen van dieren die op zeer pijnlijke wijze geslacht zijn. Het ritueel slachten veroorzaakt onnodig veel stress, gebeurt vaak onoordeelkundig en zonder toezicht, aldus de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). Daarom is er nu een initiatiefwet naar het parlement gestuurd om tot een wettelijk verbod te komen.

De kernvraag die aan de orde is, is of het onbedwelmd ritueel slachten, wettelijk verboden kan worden. Wanneer we naar rituele vleesproductie en – consumptie kijken, moeten we onderscheid maken tussen het ritueel van het slachten zelf en het consumeren van op deze wijze verkregen vlees. Het is duidelijk dat er een doel-middelverhouding in gezien moet worden, waarbij uiteindelijk het doel is het vlees te consumeren dat op een bijzondere wijze verkregen is.

Het Europese Hof voor de Rechten van de mens besliste in 2000 : “It is not contested that ritual slaughter […] constitutes a rite […] whose purpose is to provide Jews with meat from animals slaughtered in  accordance with religious prescription, which is an essential aspect of practice of the Jewish religion.” 

 Om koosjer of halal vlees te kunnen consumeren (doel) is het nodig dat het dier waar het vlees afkomstig van is op een bepaalde wijze is geslacht (middel). Vanuit die gedachte is een verbod op onbedwelmd slachten geen belemmering aan het kunnen consumeren van dit vlees, aangezien het kan worden geïmporteerd.

Het kernrecht van consumptie van ritueel geslacht vlees wordt niet aangetast door een wettelijk verbod op onverdoofd slachten. Het moet in Nederland mogelijk zijn een diervriendelijk beleid te voeren, gebaseerd op eigen afwegingen.

    Waar gelovigen aanvoeren dat ook het slachten zelf een vorm van godsdienstig belijden zou zijn, moet worden vastgesteld dat de staat niet voor de gelovige mag uitmaken wat hij of zij onder het belijden van godsdienst verstaat (de zogeheten ‘interpretatieve terughoudendheid’ die de overheid dient te betrachten), maar wel kan en mag de overheid een grens trekken bij handelingen die volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens nog wel een “onontkoombare uiting” van godsdienst zijn.
In de loop van de tijd zijn bedwelmingstechnieken zodanig verbeterd, dat het dier niet als gevolg van de bedwelming sterft, maar door het slachten zelf.

Het vasthouden aan de noodzaak van onbedwelmd slachten, is geen ‘onontkoombare uiting’ van godsdienst, omdat er volop alternatieven beschikbaar zijn die dierenwelzijnbevorderend zijn en stroken met de diervriendelijke intentie achter de rite. Een verbod op onverdoofd slachten raakt de uitoefening van godsdienstig belijden marginaal en is daarom verenigbaar met de grondrechtelijke godsdienstvrijheid.


Andere landen (Zweden, Spanje, Luxemburg, Finland, Oostenrijk etc.) hebben al vastgesteld  dat een verbod op onbedwelmd ritueel slachten noodzakelijk is in een democratische samenleving, waarbij impliciet toegestaan is dit middel te gebruiken bij een legitiem doel. Nederland kan net zoals andere landen deze rechtvaardigingsgrond gebruiken voor wettelijke beperking van onbedwelmd ritueel slachten.

    Het kernrecht van consumptie blijft onaangetast. Het afgeleide recht, dat van ritueel slachten als middel voor het verkrijgen van ritueel geslacht vlees, kan daarom probleemloos beperkt worden, gelet op het afgeleide, niet-kernrechtelijke karakter ervan. De vereisten van openbare veiligheid en orde, gezondheid, goede zeden en rechten en vrijheden van anderen moeten in dit licht bezien worden.
Dierenbeschermers zouden geschokt kunnen worden in hun overtuiging door beoefenaars van het onverdoofd ritueel slachten, waardoor het criterium ‘rechten en vrijheden van anderen’ actueel wordt. Het verbod op ritueel slachten kan gerechtvaardigd worden uit oogpunt van bescherming van rechten en vrijheden van voorvechters van dierenwelzijn.

Immers, dierenwelzijn is geworteld en gefundeerd in een heel eigen Weltanschauung die ook zelf aanspraak maakt op bescherming van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. In een pluriforme, democratische samenleving dient ook rekening te worden gehouden met diegenen die het dierenwelzijn centraal in hun levensovertuiging stellen.

Het criterium van ‘goede zeden’ levert de meest overtuigende redenering op.

Ongetwijfeld kan gesteld worden dat – in een land waarin zelfs een Partij voor de Dieren in het parlement vertegenwoordigd is – het algemeen rechtsbewustzijn en wat als goede zeden geldt in toenemende mate gekleurd wordt door morele opvattingen omtrent dierenwelzijn. Naar de opvatting van velen weerspiegelt de behandeling van dieren het beschavingsniveau van een samenleving en van een cultuur. Wreedheid jegens dieren wordt beschouwd als barbaars en niet passend in een beschaafde samenleving.

Het ligt daarom voor de hand inbreuken op het dierenwelzijn te zien als dringende maatschappelijke behoefte waardoor een verbod op onverdoofd ritueel slachten gerechtvaardigd kan worden. Niemand kan volhouden dat dit geen maatschappelijke behoefte is, omdat draagvlak voor humanere behandeling van dieren snel groeit. Goede zeden zijn dynamisch van karakter, en dus zullen ze in de weging van de wetgever serieus genomen moeten worden.

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 15 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Weer/verkeer update van 15:50u: treinverkeer (en trams) Amsterdam en rondom Zwolle stilgelegd
Op de Johan de Wittlaan in Den Haag is een boom op een aantal auto's gevallen bij een advocatenkantoor, meldt @regio15 Voor foto hiervan zie link.  

Het laatste nieuws van de NS:

Geen treinverkeer rondom Amsterdam en Zwolle zeker tot na de avondspits
Vanwege de veiligheid van reizigers en personeel is het treinverkeer rond Amsterdam en Zwolle (naar Noord- en Oost-Nederland) en op enkele andere plekken stilgelegd. De storm van vandaag heeft, verspreid over West- en noordoost Nederland op meer dan 25 trajecten en emplacementen gezorgd voor bomen, takken, hekken e.d. op het spoor. Daardoor heeft het spoor ernstige schade opgelopen. Op meerdere plaatsen is ook de bovenleiding gebroken. In Nunspeet en Hilversum is een trein tegen een omgevallen boom aangereden.  

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden