Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Agis Zorgverzekeraar stuurde geheime GBA-gegevens vrouw en kinderen door aan veroordeelde ex

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Agis Zorgverzekeraar stuurde geheime GBA-gegevens vrouw en kinderen door aan veroordeelde ex

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Agis Zorgverzekeraar stuurde geheime GBA-gegevens vrouw en kinderen door aan veroordeelde ex
 
Agis Zorgverzekeraar stuurde geheime GBA-gegevens vrouw en kinderen door aan veroordeelde ex
woensdag, 19 augustus 2009

En bedánkt Agis!

Geoordeeld wordt dat de verzekeraar Agis gelet op de omstandigheden van het geval onzorgvuldig gehandeld heeft door NAW-gegevens die zij uit de gemeentelijke basisadministratie heeft verkregen en daar met de code 'geheim' geregistreerd staan, aan een derde te verstrekken; en daarmee dus onrechtmatig.

De beoordeling

4.1. [eiseres] baseert haar vordering op de stelling dat Agis zorgvuldig had moeten omgaan met de adresgegevens van haar kinderen, en daarmee ook van [eiseres] zelf, nu Agis deze gegevens uit de GBA had verkregen en bij haar bekend was dat deze als geheim geregistreerd stonden.

Volgens [eiseres] heeft Agis met het doorgeven van deze adresgegevens aan [naam A, ex-partner vrouw, is door rechtbank Amsterdam wegens bedreiging veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, 3 voorwaardelijk, red. NJD)] onrechtmatig jegens haar gehandeld.

[eiseres] merkt daarbij op dat zij pas in januari 2007, met de ontvangst van het polisblad bestemd voor haar zoon [kind 1], op de hoogte raakte van het bestaan van de zorgverzekering van haar kinderen bij Agis. [eiseres] acht Agis aansprakelijk voor de door haar geleden schade.

4.2. Agis heeft tot haar verweer aangevoerd dat zij een ‘bijzondere derde’ is als bedoeld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: WGBA). Een gemeente is gehouden dergelijke bijzondere derden informatie uit de gemeentelijke basisadministratie te verschaffen, zelfs als met betrekking tot die persoonsgegevens een verzoek om geheimhouding is gedaan.

Het feit dat deze persoonsgegevens als geheim geregistreerd staan in de GBA brengt nog niet met zich dat een bijzondere derde die deze gegevens rechtmatig heeft verkregen, op zijn beurt eveneens geheimhouding dient te betrachten.

Daartoe is volgens Agis vereist dat de betrokkene dit zelf bij de desbetreffende bijzondere derde aangeeft. Agis heeft gesteld dat [eiseres] een dergelijk verzoek wel aan haar heeft gericht, maar dat zij, nu dit pas op 10 april 2007 is gebeurd, er met het versturen van de polisbladen aan [naam A] geen rekening mee behoefde te houden dat de adressen van de kinderen niet vermeld dienden te worden. Agis is aldus van mening dat zij niet onrechtmatig jegens [eiseres] heeft gehandeld. Agis heeft voorts de (omvang van de) gevorderde schade betwist.

4.3. De rechtbank overweegt als volgt. Vastgesteld kan worden dat Agis in overeenstemming met de WGBA beschikte over de persoonsgegevens van de kinderen van [eiseres]. Niet in geschil is voorts dat de gegevens van [eiseres] en haar kinderen, met vermelding van de code ‘geheim’ geregistreerd stonden in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna GBA) en dat dit voor Agis kenbaar was.

De WGBA, alsmede deze registratie, geven echter aan hoe de gemeente dient te handelen bij het verstrekken van persoonsgegevens aan afnemers en derden. Voor derden aan wie door de gemeente persoonsgegevens zijn verstrekt, vloeien uit deze wet geen verplichtingen voort. Het verweer van Agis dat zij op basis van de WGBA niet gehouden is tot geheimhouding van de aan haar verstrekte gegevens van de kinderen van [eiseres] treft dan ook doel.

4.4. Het voorgaande neemt niet weg dat de maatschappelijke functie van een zorgverzekeraar een bijzondere zorgplicht met zich brengt, zowel jegens haar cliënten als jegens derden met het oog op wier belangen zij rekening behoort te houden met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De reikwijdte van deze zorgplicht hangt af van de omstandigheden van het geval. Voor de rechtbank weegt zwaar dat Agis er van op de hoogte was dat [eiseres] de gemeente om geheimhouding van haar persoonsgegevens (inclusief die van haar kinderen) had verzocht.

Naar het oordeel van de rechtbank had dit voor Agis aanleiding moeten zijn om bij het verstrekken van deze gegevens aan een derde een grote mate van zorgvuldigheid in acht te nemen. Agis diende te beseffen dat het bekend maken van deze gegevens aan een ander dan [eiseres] een ernstige inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer met zich kon brengen.

4.5. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de zorgvuldigheid in het onderhavige geval met zich brengt dat Agis zich de belangen van [eiseres] behoorde aan te trekken door bij het verstrekken van de persoonsgegevens van haar kinderen aan [naam A], eerst bij [eiseres] te informeren of zij daarmee instemde. Uit de aanduiding code ‘geheim’ en de uit de administratie van Agis blijkende gegevens, dat de kinderen verhuisd waren en niet langer hetzelfde adres hadden als [naam A], had Agis behoren af te leiden, dat de minderjarige kinderen van [naam A] (en mitsdien ook de moeder, in casu [eiseres]) een bijzonder belang konden hebben hun adres niet aan [naam A] kenbaar te maken.

4.6. Het verweer van Agis, dat [eiseres] zelf had moeten vragen de persoonsgegevens geheim te houden disculpeert Agis niet. Agis heeft een eigen zorgvuldigheidsplicht. Van eigen schuld van [eiseres] is overigens geen, althans onvoldoende sprake. Weliswaar had [eiseres] kunnen weten, dat Agis - bij wie haar kinderen via [naam A] tot 1 januari 2006 in het kader van de Wet Ziekenfondsverzekering verzekerd waren - aan [naam A] ook voor de kinderen een aanbod zou doen voor een zorgverzekering, doch op grond van die enkele omstandigheid behoefde zij niet te voorzien dat Agis (bij het eventueel sluiten van die verzekering door [naam A]) geheime adresgegevens van haar kinderen zou prijsgeven.

4.7. Nu gesteld noch gebleken is dat Agis navraag bij [eiseres] heeft gedaan alvorens de adresgegevens van haar kinderen te verwerken in bescheiden en deze vervolgens ter beschikking te stellen aan [naam A] wordt geoordeeld dat zij niet heeft gehandeld zoals van een zorgvuldig handelend zorgverzekeraar mag worden verwacht. De rechtbank acht bovendien van belang dat niet gebleken is dat Agis op andere wijze rekening heeft gehouden met de belangen van [eiseres]. Agis had bijvoorbeeld kunnen nagaan of het verstrekken van de persoonsgegevens aan [naam A] noodzakelijk was. Niet gebleken is immers dat er voor Agis bezwaren bestonden om de verzekeringsovereenkomst op andere wijze, te weten zonder vermelding van de adressen van de kinderen, uit te voeren.

4.8. De rechtbank overweegt voorts ambtshalve dat het verstrekken van persoongegevens door Agis aan derden als een vorm van verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna Wpb) dient te worden aangemerkt. Uitgangspunt van deze wet is dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt moeten worden. In artikel 8 van de Wbp staan limitatief de gronden genoemd op basis waarvan persoonsgegevensverwerking gerechtvaardigd is. Artikel 8 Wbp luidt - voor zover van belang - als volgt:
“Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
(…)
f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het rechtop bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.”

4.9. Gesteld noch gebleken is dat Agis een gerechtvaardigd belang heeft bij de verstrekking van de persoonsgegevens van de kinderen van [eiseres] aan [naam A]. Aldus wordt geoordeeld dat Agis deze persoonsgegevens in strijd met de Wbp aan [naam A] heeft verstrekt.

4.10. De conclusie is dat Agis onrechtmatig heeft gehandeld jegens [eiseres]. Vervolgens komt de vraag aan de orde of het onrechtmatig handelen van Agis ertoe leidt dat Agis aan [eiseres] de door haar gestelde schade dient te vergoeden. Daartoe wordt met betrekking tot de verschillende door [eiseres] gestelde schadeposten als volgt overwogen.

4.11. De rechtbank is van oordeel dat de gevorderde kosten in verband met de verhuizing van [eiseres] in oktober 2006 naar een nieuw adres niet voor vergoeding in aanmerking komen. Het noodzakelijke causale verband tussen deze kosten en de fout van Agis ontbreekt, nu deze kosten al waren gemaakt voordat Agis de adresgegevens aan [naam A] had verstrekt. Reeds op grond hiervan kan [eiseres] Agis voor deze schade niet met succes aansprakelijk stellen.

4.12. De rechtbank is van oordeel dat op basis van de overgelegde stukken voldoende aannemelijk is geworden dat [eiseres] als gevolg van het onrechtmatig handelen van Agis in voortdurende angst heeft geleefd. Het verstrekken van de persoonsgegeven moet daarom worden aangemerkt als een zodanige ernstige aantasting van haar persoon, dat toekenning van smartengeld gerechtvaardigd is. Mede gelet op bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend, met inachtneming van de opgetreden geldontwaarding, begroot de rechtbank de immateriële schadevergoeding op EUR 2.500,00. Daarbij is rekening gehouden met alle omstandigheden van het geval, waaronder enerzijds de aard van de aansprakelijkheid en anderzijds de gederfde levensvreugde en de ernst van de inbreuk op het rechtsgevoel van benadeelde, die het gevolg zijn van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust. De rechtbank acht in dit kader met name relevant de psychische gevolgen voor het slachtoffer.

4.13. De gevorderde wettelijke rente over het bedrag van EUR 2.500,00 is eveneens toewijsbaar. De rechtbank ziet aanleiding de rente toe te wijzen vanaf 1 januari 2007 tot de dag van volledige betaling. Gebleken is immers dat Agis eind 2006 het polisblad van [kind 1] met vermelding van zijn adres, naar [naam A] heeft gestuurd, en dat [eiseres] daarvan kort daarna op de hoogte raakte met alle (psychische) gevolgen van dien.

4.14. Agis zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. (...)'

Aldus mr. H.J. Schepen, mr. J.W. Wagenaar en mr. M.E. Heinemann, in het openbaar uitgesproken op 12 augustus 2009. LJN: BJ5273, Rechtbank Utrecht, 249247 / HA ZA 08-1016
 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 19 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden