Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Groot seminar Bestuursrecht 2009 voor lokale overheden

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Groot seminar Bestuursrecht 2009 voor lokale overheden

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Groot seminar Bestuursrecht 2009 voor lokale overheden
 
Groot seminar Bestuursrecht 2009 voor lokale overheden
dinsdag, 20 oktober 2009

Actuele thema’s: Wabo, WIJ, aanbestedingstrends en Wet BIBOB

REEF - Op 5 november 2009 komen op de High Tech Campus te Eindhoven naar verwachting 150 overheidsprofessionals bijeen die beroepsmatig met bestuursrecht te maken hebben voor het seminar “Bestuursrecht 2009”.

Tijdens dit seminar zullen de allerlaatste stand van zaken of geboekte resultaten omtrent vier actuele thema’s middels interactieve sessies aan bod komen zoals WABO: allerlaatste stand van zaken, Bestrijding jeugdwerkloosheid door de Wet Investeren in Jongeren (WIJ), Nieuwe aanbestedingstrend?: best value procurement en de Wet BIBOB: onnodige regeldruk of bittere noodzaak? Burgemeester Jack Mikkers van Gemeente Veldhoven leidt de plenaire sessie.

Andere prominenten, zoals Joke de Vroom, Programmadirecteur Wabo – Ministerie van VROM en Freek Salm, medeoprichter van Bureau BIBOB, zullen de interactieve deelsessies leiden. Dit seminar is een initiatief van en wordt georganiseerd door projectmanagementorganisatie REEF.

Achtergronden vier thema’s
1.    Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht): stand van zaken
Ambtenaren bij de (lokale) overheid krijgen in 2010 te maken met het verlenen, dan wel handhaven van de omgevingsvergunning: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Wabo brengt circa 25 regelingen samen die de fysieke leefomgeving betreffen.

Het gaat hierbij om bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen, die opgaan in één vergunning, de zogenaamde Omgevingsvergunning. Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één loket, één beschikking en één procedure. De aanvraag kan digitaal worden gedaan en behandeld.

De Wabo draagt bij aan een betere dienstverlening voor de burger. De verwerking van de verschillende wet- en regelgeving en de ICT-voorziening is uitermate complex. Om te zorgen dat onder andere gemeenten goed zijn voorbereid, is de inwerkingtreding meerdere keren uitgesteld. Op 1 oktober 2009 was de datum nog 1 januari 2010, maar inmiddels is aangekondigd dat het opnieuw uitgesteld wordt.

Namens het Ministerie van VROM spreekt Joke de Vroom, Programmadirecteur Wabo over de allerlaatste stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Wabo. Inhoudelijk gaat deze deelsessie in op de stand van zaken van de wetgeving en de implementatievraagstukken die nog spelen. Ook wordt aandacht besteed aan de achtergrond van deze verandering, de digitale ondersteuning en het Omgevingsloket online.

2. Bestrijding jeugdwerkloosheid door de Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

Afgelopen zomer heeft Gemeente Eindhoven nog proppers ingezet tegen jeugdwerkloosheid. De op scooters rondrijdende jongeren spreken andere jongeren in de regio aan op mogelijkheden voor werk en doorleren.

Per 1 oktober 2009 is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) van kracht gegaan. Deze wet verplicht alle Nederlandse gemeenten jongeren van 18 tot 27 jaar, die zich melden voor een uitkering, een aanbod te doen. Dit kan een baan zijn, een vorm van scholing of een combinatie van beide, afgestemd op de situatie van de jongeren. Wanneer deze jongeren werk accepteren, krijgen ze salaris van de werkgever.

Bij acceptatie van het leeraanbod krijgen ze waar nodig een inkomen dat even hoog is als de bijstandsuitkering. Als zij het aanbod niet accepteren dan krijgen zij ook geen uitkering van de gemeente. Het kabinet wil op deze manier jongeren stimuleren hun school af te maken, werken en leren te combineren of een baan te aanvaarden.

De maatregelen hiertoe zijn bedoeld om te bevorderen dat jongeren duurzaam aan de slag komen en te voorkomen dat zij afhankelijk worden van de bijstand. Bestrijding van jeugdwerkloosheid is een actueel thema waar veel gemeenten mee te maken hebben. Mede door invoering van deze wet proberen veel gemeenten op actieve wijze de jeugdwerkloosheid te bestrijden.

Echter stelt deze wet gemeenten voor behoorlijk wat uitdagingen, niet in de laatste plaats van organisatorische aard. Ray Geerling, adviseur/ interim-manager binnen private en publieke zekerheid zal  tijdens de interactieve sessie een eerste evaluatie geven omtrent WIJ.

3.    Nieuwe aanbestedingstrend voor overheden: Best value procurement
Wat zijn de eerste resultaten van de nieuwe aanbestedingstrend voor overheden? En hoe verhoudt zich de nieuwe methodiek zich met de in Europa geldende aanbestedingsregels?

Gemeente ’s Hertogenbosch heeft onlangs als eerste gemeente in Nederland in samenwerking met Advies- en Ingenieursbureau Breijn, onderdeel van het Heijmans-concern, een vanuit Amerika overgekomen methodiek doorontwikkeld. Deze methodiek gaat vanaf de behoeftestellingsfase tot de uiteindelijke oplevering uit van samenwerking in plaats van de klassieke opdrachtgever-versus- opdrachtnemer-verhouding.

Deze aanbestedingsmethode, genoemd Best Value Procurement (BVP), biedt opdrachtgevers een hoge voorspelbaarheid van het eindproduct, uitgedrukt in tijd, kosten en kwaliteit en zorgt voor een transparante verdeling van risico’s en contractverplichtingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. BVP is bezig met een opmars in Nederland.

Ook Prorail en RWS gebruiken inmiddels deze methodiek. De eerste resultaten van de pilot bij Gemeente ’s Hertogenbosch zijn in vele opzichten verbluffend. Een betere kwaliteit is het devies, van zowel de opdrachtnemer en de uitvoering als het eindproduct. Gard van Hulzen, Vestigingsleider van Breijn, gaat tijdens deze sessie graag met de deelnemers in debat over de voor en tegens van deze methodiek en zal de eerste resultaten tonen van de pilot in samenwerking met Gemeente ‘s Hertogenbosch.

4.    Wet BIBOB: onnodige regeldruk of bittere noodzaak?
Een groot deel van de gemeenten blijkt BIBOB-regelgeving niet of nauwelijks te gebruiken. Een gemiste kans, want BIBOB blijkt een uitstekend instrument te zijn. Denk bijvoorbeeld aan roemruchte luxebordeel Yab Yum, die haar deuren heeft moeten sluiten, nadat de Gemeente Amsterdam de vergunningen heeft ingetrokken. De gemeente deed dit op basis van de Wet BIBOB, die het recht geeft een licentie in te trekken als het vermoeden bestaat dat een ondernemer deze misbruikt voor criminele activiteiten.

Door oprichting van de Wet BIBOB zijn onder andere vergunningverleners en aanbesteders bij gerede twijfel in staat een integriteitonderzoek onder (potentiële) leveranciers te verrichten. Overheden kunnen de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken bij een af te geven of reeds afgegeven vergunning of een subsidie of bij het gunnen van een overheidsopdracht. BIBOB staat voor Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Echter, de toepassing van deze wet levert in de praktijk toch de nodige bezwaren op. Freek Salm, medeoprichter van Bureau BIBOB, is goed ingevoerd in de BIBOB-materie en weet dat ook te vertalen naar concrete (gemeente)organisaties. Als geen ander weet hij antwoorden op de veel gehoorde kritiek op de toepassing van de Wet BIBOB; hoge kosten, onvoldoende tijd en de administratieve last voor gemeente en ondernemer. Kortom: tijdens deze sessie komen de laatste ontwikkelingen en resultaten van BIBOB aan bod en wordt de praktische toepasbaarheid van BIBOB verder onder de loep genomen.

Het programma op 5 november a.s. ziet er als volgt uit
10.00 uur     ontvangst met koffie en thee
10.30 uur     plenaire spreker: burgemeester Mikkers van gemeente Veldhoven
11.30 uur     interactieve deelsessies – ronde 1
12.30 uur     lunch
13.30 uur     interactieve deelsessies – ronde 2
14.30 uur     plenaire afsluiting: burgemeester Mikkers
15.00 uur     informele kennisdeling

Aanmelden kan op: http://www.reefdeeltkennis.nl/seminar2009deelnemen.htm 

Over REEF
REEF is ruim 13 jaar gespecialiseerd als het gaat om de flexibele inzet van kennis en capaciteit bij opdrachtgevers. REEF zet haar expertise in op diverse vakgebieden als Juridisch, Bouwkunde, Financieel, Personeel en Organisatie, Civiele Techniek, Elektrotechniek, Installatietechniek, Werktuigbouwkunde, binnen bedrijfsleven en overheid.

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 22 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden