Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vragen en antwoorden uitspraak in zaak solozeilster Laura Dekker (14 jaar)

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vragen en antwoorden uitspraak in zaak solozeilster Laura Dekker (14 jaar)

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Jeugd arrow Vragen en antwoorden uitspraak in zaak solozeilster Laura Dekker (14 jaar)
 
Vragen en antwoorden uitspraak in zaak solozeilster Laura Dekker (14 jaar)
vrijdag, 30 oktober 2009

Rechtbank Utrecht heeft enkele vragen en antwoorden met betrekking tot de uitspraak in de zaak Laura Dekker keurig op een rij gezet, zodat ook leeftijdsgenoten van Laura Dekker en andere belangstellenden snel antwoord vinden op hun vragen.

1.       Wat heeft de rechter beslist?

Laura wordt tot 1 juli 2010 onder toezicht gesteld, waarbij het om een bijzonder type toezicht gaat, namelijk om te bewaken en te beoordelen of de reis voldoende wordt voorbereid en ervoor te zorgen dat Laura niet vertrekt wanneer dat niet verantwoord is.

2.       Wat is daarvoor de reden?

Uit alle informatie waar de rechtbank over beschikt, blijkt dat Laura’s veiligheid tijdens de reis (nog) niet voldoende is gegarandeerd. Ook is niet duidelijk of Laura gedurende de reis onderwijs zal kunnen volgen.

3.       Er zou toch een boot meevaren?

Dit plan is heel kort geleden geopperd, maar nog niet verder uitgewerkt. Op dit moment is het nog te onzeker of daarmee de veiligheid voldoende kan worden gewaarborgd.

4.       Vindt de rechtbank dat Laura de reis geestelijk wel aan kan?

De rechtbank is er nog niet van overtuigd dat Laura, in het licht van de zorgen om de veiligheid, voldoende ‘copingsvaardigheden’ heeft om de reis in haar eentje zonder gevaar voor haarzelf te volbrengen. Copingsvaardigheden zijn vaardigheden om op een verstandige manier met problemen om te gaan.

5.       Kan Laura later wel op reis?

Eerst moet de reis grondig worden voorbereid. Wanneer er geen twijfel meer over is dat Laura tijdens de reis onderwijs kan gaan volgen en dat haar veiligheid is gegarandeerd, bijvoorbeeld doordat zij door een ander schip wordt begeleid, zou zij alsnog op reis kunnen gaan.

6.       Wie bepaalt dat?

Het is aan Bureau Jeugdzorg, dat belast is met de ondertoezichtstelling, om te bepalen of aan deze voorwaarden is voldaan. Indien hierover verschil van mening is tussen Bureau Jeugdzorg en de ouders, kunnen de ouders dit voorleggen aan de rechter.

7.       Moet Laura niet gewoon naar school?

Laura valt onder de leerplichtwet, nu zij in het gba staat ingeschreven. Laura wil onderwijs gaan volgen via de Wereldschool, maar de rechtbank heeft geconstateerd dat dat nu nog niet duidelijk geregeld is. De leerplichtambtenaar heeft op dit moment geen toestemming gegeven voor het volgen van onderwijs via de Wereldschool.

8.       Kan de moeder de reis tegenhouden?

Tijdens de zitting heeft de moeder duidelijk gemaakt dat zij wel met de voorgenomen reis instemt, wanneer het duidelijk is dat Laura begeleid zal worden. Het is nu aan Bureau Jeugdzorg om ervoor te zorgen dat Laura niet vertrekt wanneer dat niet verantwoord is. Bureau Jeugdzorg zal daarbij ook beoordelen of er voldoende begeleiding is. Als de ouders, die samen het gezag hebben over Laura, het niet eens worden over de reis, kunnen zij aan de rechtbank vragen een beslissing te nemen.

9.       Wat gebeurt er als Laura toch vertrekt?

Het is dan aan Bureau Jeugdzorg om in te grijpen. Zo nodig kan Bureau Jeugdzorg de politie inschakelen.

10.   Moeten andere kinderen die gevaarlijke sporten beoefenen ook onder toezicht worden gesteld?

In iedere zaak zal een eigen afweging gemaakt moeten worden, op grond van de omstandigheden die dan in die zaak aan de orde zijn. In de zaak van Laura gaat het om de vraag of de voorgenomen zeilreis een bedreiging is voor Laura’s ontwikkeling.

Omdat het onzeker is of Laura onderwijs kan volgen tijdens deze reis en omdat de veiligheid van Laura tijdens de reis (nog) niet voldoende gegarandeerd is, oordeelt de rechtbank dat Laura’s geestelijke belangen en haar gezondheid worden bedreigd. Daarom is nu een ondertoezichtstelling uitgesproken.

11.   Waar maakt de Raad voor de Kinderbescherming zich zorgen over?

De Raad voor de Kinderbescherming is van mening dat de ontwikkeling van Laura wordt bedreigd omdat er zorgen zijn over de volgende punten:

  1. de sociale en emotionele ontwikkeling, omdat zij lange perioden geen of slechts oppervlakkig sociaal contact zal hebben tijdens haar reis;
  2. de identiteitsontwikkeling omdat zij gedurende een lange periode weinig omgang met leeftijdsgenoten zal hebben;
  3. de cognitieve ontwikkeling omdat het de vraag is of zij in praktische zin onderwijs kan volgen tijdens haar reis;
  4. de veiligheid op reis, waaronder de copingsvaardigheden. Met copingsvaardigheden wordt bedoeld het omgaan met problemen.

12.   Wat vind de rechtbank van deze zorgen?

Ten aanzien van de sociale, emotionele en de identiteitsontwikkeling begrijpt de rechtbank de zorgen van de Raad voor de Kinderbescherming maar vindt zij dit geen reden voor een ondertoezichtstelling.

Dat de meeste kinderen in deze leeftijdsfase op een andere manier opgroeien en zich ontwikkelen, betekent nog niet dat Laura in dit opzicht in haar ontwikkeling wordt bedreigd.

Wel neemt de rechtbank de zorgen van de Raad voor de Kinderbescherming over als het gaat om de veiligheid op reis en de vraag of Laura wel onderwijs zal volgen tijdens haar reis.

13.   Wat heeft de zeildeskundige gezegd?

Dat Laura goed kan zeilen staat niet ter discussie, maar het is de vraag of haar huidige zeilervaring voldoende is om veilig zo’n grote solo-zeiltocht te maken. Daarnaast heeft hij vraagtekens gezet ten aanzien van een aantal veiligheidsaspecten.

14.   Wat gaat er nu gebeuren?

Laura kan nu niet aan haar reis beginnen zonder toestemming van Bureau Jeugdzorg. Ze kan haar reis verder voorbereiden in overleg met Bureau Jeugdzorg. De ondertoezichtstelling is uitgesproken voor de duur tot 1 juli 2010. Als Bureau Jeugdzorg dat nodig vindt, kan daarna een verlenging van deze duur aan de rechtbank worden gevraagd. Het is ook mogelijk dat de rechtbank, op verzoek van de ouders, de ondertoezichtstelling eerder opheft.

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 26 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden