Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vragen en antwoorden uitspraak in zaak solozeilster Laura Dekker (14 jaar)

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vragen en antwoorden uitspraak in zaak solozeilster Laura Dekker (14 jaar)

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Jeugd arrow Vragen en antwoorden uitspraak in zaak solozeilster Laura Dekker (14 jaar)
 
Vragen en antwoorden uitspraak in zaak solozeilster Laura Dekker (14 jaar)
vrijdag, 30 oktober 2009

Rechtbank Utrecht heeft enkele vragen en antwoorden met betrekking tot de uitspraak in de zaak Laura Dekker keurig op een rij gezet, zodat ook leeftijdsgenoten van Laura Dekker en andere belangstellenden snel antwoord vinden op hun vragen.

1.       Wat heeft de rechter beslist?

Laura wordt tot 1 juli 2010 onder toezicht gesteld, waarbij het om een bijzonder type toezicht gaat, namelijk om te bewaken en te beoordelen of de reis voldoende wordt voorbereid en ervoor te zorgen dat Laura niet vertrekt wanneer dat niet verantwoord is.

2.       Wat is daarvoor de reden?

Uit alle informatie waar de rechtbank over beschikt, blijkt dat Laura’s veiligheid tijdens de reis (nog) niet voldoende is gegarandeerd. Ook is niet duidelijk of Laura gedurende de reis onderwijs zal kunnen volgen.

3.       Er zou toch een boot meevaren?

Dit plan is heel kort geleden geopperd, maar nog niet verder uitgewerkt. Op dit moment is het nog te onzeker of daarmee de veiligheid voldoende kan worden gewaarborgd.

4.       Vindt de rechtbank dat Laura de reis geestelijk wel aan kan?

De rechtbank is er nog niet van overtuigd dat Laura, in het licht van de zorgen om de veiligheid, voldoende ‘copingsvaardigheden’ heeft om de reis in haar eentje zonder gevaar voor haarzelf te volbrengen. Copingsvaardigheden zijn vaardigheden om op een verstandige manier met problemen om te gaan.

5.       Kan Laura later wel op reis?

Eerst moet de reis grondig worden voorbereid. Wanneer er geen twijfel meer over is dat Laura tijdens de reis onderwijs kan gaan volgen en dat haar veiligheid is gegarandeerd, bijvoorbeeld doordat zij door een ander schip wordt begeleid, zou zij alsnog op reis kunnen gaan.

6.       Wie bepaalt dat?

Het is aan Bureau Jeugdzorg, dat belast is met de ondertoezichtstelling, om te bepalen of aan deze voorwaarden is voldaan. Indien hierover verschil van mening is tussen Bureau Jeugdzorg en de ouders, kunnen de ouders dit voorleggen aan de rechter.

7.       Moet Laura niet gewoon naar school?

Laura valt onder de leerplichtwet, nu zij in het gba staat ingeschreven. Laura wil onderwijs gaan volgen via de Wereldschool, maar de rechtbank heeft geconstateerd dat dat nu nog niet duidelijk geregeld is. De leerplichtambtenaar heeft op dit moment geen toestemming gegeven voor het volgen van onderwijs via de Wereldschool.

8.       Kan de moeder de reis tegenhouden?

Tijdens de zitting heeft de moeder duidelijk gemaakt dat zij wel met de voorgenomen reis instemt, wanneer het duidelijk is dat Laura begeleid zal worden. Het is nu aan Bureau Jeugdzorg om ervoor te zorgen dat Laura niet vertrekt wanneer dat niet verantwoord is. Bureau Jeugdzorg zal daarbij ook beoordelen of er voldoende begeleiding is. Als de ouders, die samen het gezag hebben over Laura, het niet eens worden over de reis, kunnen zij aan de rechtbank vragen een beslissing te nemen.

9.       Wat gebeurt er als Laura toch vertrekt?

Het is dan aan Bureau Jeugdzorg om in te grijpen. Zo nodig kan Bureau Jeugdzorg de politie inschakelen.

10.   Moeten andere kinderen die gevaarlijke sporten beoefenen ook onder toezicht worden gesteld?

In iedere zaak zal een eigen afweging gemaakt moeten worden, op grond van de omstandigheden die dan in die zaak aan de orde zijn. In de zaak van Laura gaat het om de vraag of de voorgenomen zeilreis een bedreiging is voor Laura’s ontwikkeling.

Omdat het onzeker is of Laura onderwijs kan volgen tijdens deze reis en omdat de veiligheid van Laura tijdens de reis (nog) niet voldoende gegarandeerd is, oordeelt de rechtbank dat Laura’s geestelijke belangen en haar gezondheid worden bedreigd. Daarom is nu een ondertoezichtstelling uitgesproken.

11.   Waar maakt de Raad voor de Kinderbescherming zich zorgen over?

De Raad voor de Kinderbescherming is van mening dat de ontwikkeling van Laura wordt bedreigd omdat er zorgen zijn over de volgende punten:

  1. de sociale en emotionele ontwikkeling, omdat zij lange perioden geen of slechts oppervlakkig sociaal contact zal hebben tijdens haar reis;
  2. de identiteitsontwikkeling omdat zij gedurende een lange periode weinig omgang met leeftijdsgenoten zal hebben;
  3. de cognitieve ontwikkeling omdat het de vraag is of zij in praktische zin onderwijs kan volgen tijdens haar reis;
  4. de veiligheid op reis, waaronder de copingsvaardigheden. Met copingsvaardigheden wordt bedoeld het omgaan met problemen.

12.   Wat vind de rechtbank van deze zorgen?

Ten aanzien van de sociale, emotionele en de identiteitsontwikkeling begrijpt de rechtbank de zorgen van de Raad voor de Kinderbescherming maar vindt zij dit geen reden voor een ondertoezichtstelling.

Dat de meeste kinderen in deze leeftijdsfase op een andere manier opgroeien en zich ontwikkelen, betekent nog niet dat Laura in dit opzicht in haar ontwikkeling wordt bedreigd.

Wel neemt de rechtbank de zorgen van de Raad voor de Kinderbescherming over als het gaat om de veiligheid op reis en de vraag of Laura wel onderwijs zal volgen tijdens haar reis.

13.   Wat heeft de zeildeskundige gezegd?

Dat Laura goed kan zeilen staat niet ter discussie, maar het is de vraag of haar huidige zeilervaring voldoende is om veilig zo’n grote solo-zeiltocht te maken. Daarnaast heeft hij vraagtekens gezet ten aanzien van een aantal veiligheidsaspecten.

14.   Wat gaat er nu gebeuren?

Laura kan nu niet aan haar reis beginnen zonder toestemming van Bureau Jeugdzorg. Ze kan haar reis verder voorbereiden in overleg met Bureau Jeugdzorg. De ondertoezichtstelling is uitgesproken voor de duur tot 1 juli 2010. Als Bureau Jeugdzorg dat nodig vindt, kan daarna een verlenging van deze duur aan de rechtbank worden gevraagd. Het is ook mogelijk dat de rechtbank, op verzoek van de ouders, de ondertoezichtstelling eerder opheft.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 18 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden