Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Kinderrechter: hulpverlening door gezinsvoogdij-instellingen lag negen maanden stil

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Kinderrechter: hulpverlening door gezinsvoogdij-instellingen lag negen maanden stil

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Kinderrechter: hulpverlening door gezinsvoogdij-instellingen lag negen maanden stil
 
Kinderrechter: hulpverlening door gezinsvoogdij-instellingen lag negen maanden stil
maandag, 14 december 2009

}

Een Groningse kinderrechter is van oordeel dat de instellingen rond de gezinsvoordij (o.m. William Schrikker Groep Jeugdbescherming (WSG) en Jeugdreclassering) een onverantwoorde uitvoering hebben gegeven aan de hun bij wet opgedragen taken in een zaak die al jaren speelt. De kinderen in het gezin. 'Door moeder haar lager cognitie, haar obsessieve gedrag en onvoldoende vermogen om te veranderen hebben de kinderen zich gedurende lange tijd emotioneel, sociaal en cognitief niet kunnen ontwikkelen.'

De hulpverlening heeft negen maanden volledig stil gelegen. Er is geen uitvoering gegeven aan de maatregel van ots en de machtiging uhp is niet ten uitvoer gelegd vanwege organisatorische redenen.

Een en ander roept de vraag op hoeveel instanties er nog nodig zijn na de WSG, Bureau Jeugdzorg, Accare, Family First, gezinspsychiatrische kliniek De Bron, De Borg Thuiszorg, MKD, GGZ enzovoorts?

De rechter spreekt van een 'buitengewoon schrijnende situatie', met onder meer schending van artikel 13 Wet op de Jeugdzorg en de artikelen 3 (belang van het kind), 6, tweede lid, (recht op ontwikkeling van het kind), 19 (geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling), en 20 (bescherming van kinderen die niet in hun eigen gezin kunnen opgroeien) van het Verdrag inzake de rechten van het kind.

Uit de beoordeling:

 'De kinderrechter kan op grond van de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen niet anders concluderen dan dat er jarenlang van verschillende kanten ernstige zorgen om de kinderen zijn geuit en dat meermalen is geconcludeerd dat de geboden hulpverlening niet beklijft; er is opvoedondersteuning van Thuiszorg Groningen ingezet, er is Familie First ingezet, de kinderen zijn ter observatie en behandeling op een MKD geplaatst, er heeft een behandeling plaatsgevonden in de gezinspsychiatrische kliniek De Bron en aan de moeder is een aantal jaren ondersteuning van De Borg Thuiszorg verleend. Ook zijn er onderzoeken verricht door Accare, de Raad en een neuropsycholoog.

Op grond van al hetgeen al jarenlang over de ontwikkeling en de thuissituatie van de kinderen bekend was, is de kinderrechter van oordeel dat het buitengewoon schrijnend is dat er maandenlang geen uitvoering is gegeven aan de ondertoezichtstelling, de machtiging uithuisplaatsing vanwege organisatorische redenen niet ten uitvoer is gelegd en kennelijk daarvoor ook sprake is geweest van een veelvuldige wisseling van gezinsvoogden.

De kinderrechter kan niet anders concluderen dan dat de belangen van de kinderen daardoor gedurende een lange periode onvoldoende behartigd zijn geweest.

De kinderrechter heeft om die reden aanleiding gezien om voorafgaand aan de zitting de Raad telefonisch in kennis te stellen van deze zaak en ambtshalve een bijzonder curator voor de kinderen te benoemen. Een kind heeft immers recht op bijzondere bescherming en het is gebleken dat deze bescherming door de maatregel van ondertoezichtstelling onvoldoende gewaarborgd is geweest.

De kinderrechter acht het van belang dat de bijzondere curator het komende jaar de belangen van de kinderen in de gaten houdt en waar nodig de kinderen, zowel in als buiten rechte, vertegenwoordigd in alle aangelegenheden betreffende hun verzorging en opvoeding. De kinderrechter gaat er voorts vanuit dat de Raad deze zaak intern zal bespreken.'

LJN: BK5332, Rechtbank Groningen, 113763 / FA RK 09-980 uitspraak van 1 december 2009
 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 22 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden