Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Strafkamer bij de keel gegrepen voorzitter Duindam cs treden terug en advocaat wacht tuchtklacht

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Strafkamer bij de keel gegrepen voorzitter Duindam cs treden terug en advocaat wacht tuchtklacht

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Strafkamer bij de keel gegrepen voorzitter Duindam cs treden terug en advocaat wacht tuchtklacht
 
Strafkamer bij de keel gegrepen voorzitter Duindam cs treden terug en advocaat wacht tuchtklacht
woensdag, 10 februari 2010

}

Een voorzitter die fysiek wordt aangevallen door een man die voor moord terecht staat en dan blijkt ook de advocaat gewoon op kantoor te hebben gezeten zonder verschoonbare reden, in plaats van de cliënt bij te staan; deze bijzonder tumultueze strafzaak strandt voorlopig met een verschoning van de raadsheren. De strafkamer trekt zich terug. Verschoning, geen wraking dus. Dit blijkt uit een persverklaring gisteren van het hof Den Haag.

Het hof zal een nieuwe kamer samenstellen om de strafzaak te behandelen. Dat is het gevolg van de beslissing van 9 februari 2010 van de wrakings- en verschoningkamer van het Gerechtshof ’s-Gravenhage.

Er is geen sprake van een optreden of houding van de betrokken raadsheren waardoor de verdachte kon menen dat het hof niet (meer)onpartijdig was of de schijn daartoe heeft gewekt.

Ná het verschoningsverzoek hebben de raadsheren nog een faxbericht van de advocaat ontvangen, dat in samenhang met de voorgeschiedenis, maakte dat zij zich niet meer vrij voelden de zaak verder te behandelen.

Uit de uitspraak, de beoordeling van het verschoningsverzoek:

10. Artikel 517 in verbinding met artikel 512 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden, elk van de rechters die een zaak behandelen kan verzoeken zich te mogen verschonen.

11. Bij de objectieve aspecten van het voorgaande gaat het om feiten en omstandigheden die, ongeacht de persoonlijke instelling van de rechter, grond geven te vrezen dat een rechter niet onpartijdig is, waarbij ook de (te vermijden) schijn van partijdigheid van belang is.

12. De verschoningskamer overweegt te dien aanzien en naar aanleiding van het verzoek van 2 februari 2010 als volgt. In het proces-verbaal van de terechtzitting van 29 januari 2010 zijn de gebeurtenissen ter zitting uitvoerig weergegeven. Op grond daarvan komt de verschoningskamer tot het oordeel dat de voorzitter en de beide raadsheren de behandeling van de zaak op correcte wijze hebben voortgezet en dat geen sprake is van feiten of omstandigheden, gelegen in het optreden of de houding van de betrokken raadsheren, die de verdachte grond hebben kunnen geven te vrezen dat de leden van het college afzonderlijk dan wel het college als geheel, niet onpartijdig (meer) zijn/is geweest dan wel de schijn daartoe hebben/heeft gewekt.

13. Ten aanzien van het verzoek van 3 februari 2010 overweegt de verschoningskamer als volgt. De verzoekers hebben in het aanvullende verzoekschrift van 3 februari 2010 aangegeven zich, gezien de inhoud van het ná het verschoningsverzoek ontvangen faxbericht van 1 februari 2010 van de raadsman, niet meer vrij te voelen de zaak verder te behandelen. Voornoemd faxbericht houdt naar de kern weergegeven in, dat de raadsman van de verdachte het voorgevallene ter zitting van 29 januari 2010 betreurt, doch zich overigens op het standpunt stelt “dat reeds het enkele feit dat zich in deze zaak een uitzonderlijk geweldsincident met de voorzitter heeft voorgedaan, al dan niet in samenhang bezien met al hetgeen in deze zaak overigens is voorgevallen, tot de conclusie behoort te leiden dat het hof niet verder kan met deze zaak”.

14. Gelet op het voorgaande is er naar het oordeel van de verschoningskamer gerechtvaardigde grond dat het verzoek wordt toegewezen. De verschoningskamer zal dienovereenkomstig beslissen.

Dat is een gerechtvaardigde grond om het verschoningsverzoek alsnog toe te wijzen. De raadsman van de verdachte was, hoewel correct opgeroepen, bij de behandeling ter zitting niet aanwezig. De raadsman is telefonisch aangezegd onmiddellijk ter zitting te verschijnen toen bleek dat hij op zijn kantoor aanwezig was.

Verdere ontwikkelingen
'Het optreden van de advocaat in deze strafzaak kan tuchtrechtelijk worden onderzocht. Daartoe zal een klacht worden ingediend', stelt het hof in een verklaring bij de verschoningsbeslissing.

Omdat het openbaar ministerie en de politie bij het incident ter terechtzitting aanwezig waren is voor het instellen van een vervolging van de aanval van de verdachte op de voorzitter geen aangifte nodig.

LJN: BL2959, Gerechtshof 's-Gravenhage , 22-004956-07
 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 17 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genčve. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden