Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Teksten over loslaten witte duiven bruiloften en begrafenissen niet auteursrechtelijk beschermd

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Teksten over loslaten witte duiven bruiloften en begrafenissen niet auteursrechtelijk beschermd

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Teksten over loslaten witte duiven bruiloften en begrafenissen niet auteursrechtelijk beschermd
 
Teksten over loslaten witte duiven bruiloften en begrafenissen niet auteursrechtelijk beschermd
donderdag, 25 februari 2010

}

'De duiven zijn uitermate geschikt om bij een begrafenis, crematie of herdenking los te laten. Ze kunnen steunen en enige troost brengen' Dat is natuurlijk prachtig geschreven en daar kan een bakkie troost niet tegenop, maar teksten op een website over het loslaten van witte duiven bij bruiloften en begrafenissen komen niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

Al zou... dan nog geen schadevergoeding, eerst kort de achtergrond:

Eiseres exploiteert een duivenverhuurbedrijf. Witte of zwarte postduiven worden bij bruiloften en begrafenissen losgelaten en vliegen dan terug naar hun hok. Eiseres brengt haar bedrijf onder de aandacht van belangstellenden door middel van een website.

Gedaagde exploiteert een feestwinkel onder de naam “...” en heeft ook een website. Onder het kopje "leuke linkjes" had zij links opgenomen naar andere websites met verwante diensten, waaronder ook (in de april 2008) naar de website van eiseres.

De beoordeling

4. Volgens de Hoge Raad moet een werk om voor bescherming op grond van de auteurswet in aanmerking te komen een eigen oorspronkelijk karakter hebben en moet het bovendien het persoonlijk stempel van de maker dragen. De vraag is of dat in deze zaak het geval is.

Een korte zoektocht op het internet met de zoekterm "witte duiven" maakt duidelijk dat het daar wemelt van de websites van bedrijven die zich bezighouden met de verhuur van duiven voor trouwerijen en begrafenissen. Al die bedrijven prijzen, net als eiseres, hun diensten aan en vertellen hoe die duiven bij een huwelijk zorgen voor een - mooi te fotograferen - onvergetelijk moment en bij een begrafenis troost en steun bieden.

Dat daarbij woorden als geluk, liefde, verdriet, hoop, vrede e.d. worden gebruikt ligt voor de hand. Naar het oordeel van de kantonrechter voldoen de hierboven geciteerde teksten van de website (attentie lezer, red. NJD*) dan ook niet aan de door de Hoge Raad genoemde criteria en komt deze teksten geen auteursrechtelijke bescherming toe.

Maar ook indien zou moeten worden aangenomen dat gedaagde inbreuk heeft gemaakt op een aan eiseres toekomend auteursrecht leidt dat nog niet toewijzing van de schadevordering.

5. Voor zover de schade betrekking heeft op de nota van mr. Van der Kolk betreft dat schade in de zin van artikel 6: 96 sub c BW, redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het criterium of het maken van die kosten redelijkerwijs verantwoord was. De kantonrechter verstaat onder redelijkerwijs ondermeer dat men aan de wederpartij duidelijk maakt wat men van haar verlangt en haar in de gelegenheid stelt daaraan te voldoen voordat men kosten gaat maken.

Uit de gang van zaken blijkt dat gedaagde zich van het begin af aan bereid heeft verklaard om de teksten aan te passen, maar dat eiseres, nog voordat zij aan gedaagde had duidelijk gemaakt wat zij gewijzigd wilde zien de zaak ter behandeling aan mr. Van der Kolk had overgedragen.

Daar komt bij dat de eerste twee brieven van mr. Van der Kolk wel dreigementen bevatten, maar geen duidelijkheid gaven hoewel gedaagde daar nadrukkelijk naar had gevraagd. Pas in de e-mail 17 oktober 2008 worden de passages die eiseres verwijderd wilde hebben vermeld. Gedaagde heeft aan dat verzoek gevolg gegeven. De buitengerechtelijke kosten komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking.

6. De vordering van eiseres bedraagt € 2.000,--. De nota van mr. Van der Kolk bedraagt € 1.785,--. De kantonrechter begrijpt dat het resterende bedrag van € 215,-- betrekking heeft op verlies van clientèle. Daarvan is echter in het geheel niet gebleken, zodat ook deze schade niet voor vergoeding in aanmerking komt.

7. Gezien het voorgaande zal de vordering van eiseres worden afgewezen. Zij zal, als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding.

LJN: BL5566, Sector kanton Rechtbank Groningen, 402262 CV EXPL 09-4850 uitspraak 8 oktober 2009

*Naam bedrijven en hun websites zijn in dit artikel weggelaten omdat het na overleg redactie voor een goed begrip van het artikel niet strikt nodig wordt geacht (die kan evt ook zelf googelen). Juridisch of journalistiek was o.i. voor aanpassing geen aanleiding. Rechtspraak.nl heeft overigens een eigen afweging gemaakt, na verzoek betrokkene.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden