Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris aansprakelijk fout kadaster: bank hoeft niet het werk van de notaris over te doen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris aansprakelijk fout kadaster: bank hoeft niet het werk van de notaris over te doen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notaris aansprakelijk fout kadaster: bank hoeft niet het werk van de notaris over te doen
 
Notaris aansprakelijk fout kadaster: bank hoeft niet het werk van de notaris over te doen
woensdag, 17 maart 2010

}

Een bank (in casu Rabobank Rotterdam) of een andere opdrachtgever hoeft niet het werk van de notaris over te doen en alles en detail te controleren. Geen eigen schuld dus bij een professionele opdrachtgever. Er rust juist een zware zorgplicht op de notaris, zo blijkt uit een uitspraak van 3 maart 2010 van de rechtbank Rotterdam. Over aansprakelijkheid notaris voor onjuiste kadastrale aanduiding in hypotheekakte.

De inhoudelijke beoordeling
5.5 Vast staat dat [gedaagde 1] bij het passeren van de onderhavige hypotheekakte een fout heeft gemaakt, als gevolg waarvan de hypotheek niet is komen te rusten op de woning. Waar de opdracht aan [gedaagde 1] kennelijk inhield een rechtsgeldige hypotheek op de woning te vestigen, staat aldus vast dat hij in de nakoming van die verbintenis is tekort geschoten. Die tekortkoming is toerekenbaar. Kennelijk verschillen partijen hierover niet van mening.

5.6 [gedaagde 1] is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van de door hem gemaakte fout. Bij conclusie van antwoord heeft hij doen betogen dat [X c.s.] en Van Ravesteyn aansprakelijk zijn, maar dat kan [gedaagde 1] niet baten. Dat mogelijk ook anderen jegens de bank aansprakelijk zijn, doet immers aan de aansprakelijkheid van [gedaagde 1] niet af.

5.7 De bank heeft onbetwist gesteld dat de schade een bedrag van € 71.532,22 behelst, vermeerderd met de bij de geldlening overeengekomen rente van 6,4% per 1 november 2008. [gedaagde 1] is dus in beginsel gehouden dit bedrag aan de bank te voldoen.

5.8 Als verweer heeft [gedaagde 1] zich echter beroepen op eigen schuld. Hij heeft daartoe aangevoerd dat de bank de fout had kunnen voorkomen door de concept-hypotheekakte op de juistheid van de kadastrale aanduiding te controleren. Ook na ontvangst van de definitieve akte in augustus 2001 (zie 2.6) had de bank de kadastrale aanduiding kunnen controleren, volgens [gedaagde 1]. In dat geval zou de fout in de akte hersteld hebben kunnen worden, nu het immers evident gaat om een kennelijke verschrijving. In de visie van [gedaagde 1] mocht deze controle ook van de bank worden verwacht, nu zij immers een professionele partij is op de vastgoedmarkt. De bank heeft het betoog van [gedaagde 1] gemotiveerd bestreden. De rechtbank overweegt als volgt.

5.9 Voor vermindering van de schadevergoedingsplicht wegens eigen schuld van de benadeelde is ten minste vereist dat de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend. Dat laatste veronderstelt dat de benadeelde zich anders heeft gedragen dan van hem in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mocht worden verwacht. Tegen die achtergrond is allereerst van belang dat het bij een opdracht als de onderhavige – het vestigen van een hypotheek – bij uitstek tot de taak van de notaris behoort zich te vergewissen van de juiste aanduiding van het onderpand. Op dat punt rust op de notaris een zware zorgplicht. Voor zover al in dit verband van een controleplicht van de opdrachtgever kan worden gesproken, kan dat slechts een marginale zijn.

Die plicht gaat niet zover dat van de opdrachtgever verwacht mag worden ook details als cijfers in de kadastrale omschrijving te controleren. Daarvoor wordt nu juist de notaris ingeschakeld. Ook een professionele opdrachtgever als de bank mag op dit punt in beginsel op de juistheid van het werk van de notaris vertrouwen. Onder omstandigheden kan dit wellicht anders zijn, maar dergelijke omstandigheden zijn gesteld noch gebleken. Integendeel: [gedaagde 1] heeft bij het passeren van de hypotheekakte een verklaring afgelegd overeenkomstig de in 2.10 weergegeven akte, waaruit volgt dat hij instaat voor de rechtsgeldigheid van de hypotheek. Dat betekent dat er voor de bank te minder aanleiding was de juistheid van de kadastrale aanduiding in de hypotheekakte te controleren.

5.10 Uit het voorgaande volgt dat de bank – door noch in de concept-fase noch nadien de juistheid van de kadastrale aanduiding in de hypotheekakte te controleren – niet anders heeft gehandeld dan van haar redelijkerwijs mocht worden verwacht. De schade is aldus niet (mede) een gevolg van een aan de bank toe te rekenen omstandigheid. Het beroep op eigen schuld faalt.

LJN: BL7607, Rechtbank Rotterdam, 331944 / HA ZA 09-1536
 
< Vorige


 woensdag, 15 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geďnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden