Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris aansprakelijk fout kadaster: bank hoeft niet het werk van de notaris over te doen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris aansprakelijk fout kadaster: bank hoeft niet het werk van de notaris over te doen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notaris aansprakelijk fout kadaster: bank hoeft niet het werk van de notaris over te doen
 
Notaris aansprakelijk fout kadaster: bank hoeft niet het werk van de notaris over te doen
woensdag, 17 maart 2010

}

Een bank (in casu Rabobank Rotterdam) of een andere opdrachtgever hoeft niet het werk van de notaris over te doen en alles en detail te controleren. Geen eigen schuld dus bij een professionele opdrachtgever. Er rust juist een zware zorgplicht op de notaris, zo blijkt uit een uitspraak van 3 maart 2010 van de rechtbank Rotterdam. Over aansprakelijkheid notaris voor onjuiste kadastrale aanduiding in hypotheekakte.

De inhoudelijke beoordeling
5.5 Vast staat dat [gedaagde 1] bij het passeren van de onderhavige hypotheekakte een fout heeft gemaakt, als gevolg waarvan de hypotheek niet is komen te rusten op de woning. Waar de opdracht aan [gedaagde 1] kennelijk inhield een rechtsgeldige hypotheek op de woning te vestigen, staat aldus vast dat hij in de nakoming van die verbintenis is tekort geschoten. Die tekortkoming is toerekenbaar. Kennelijk verschillen partijen hierover niet van mening.

5.6 [gedaagde 1] is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van de door hem gemaakte fout. Bij conclusie van antwoord heeft hij doen betogen dat [X c.s.] en Van Ravesteyn aansprakelijk zijn, maar dat kan [gedaagde 1] niet baten. Dat mogelijk ook anderen jegens de bank aansprakelijk zijn, doet immers aan de aansprakelijkheid van [gedaagde 1] niet af.

5.7 De bank heeft onbetwist gesteld dat de schade een bedrag van € 71.532,22 behelst, vermeerderd met de bij de geldlening overeengekomen rente van 6,4% per 1 november 2008. [gedaagde 1] is dus in beginsel gehouden dit bedrag aan de bank te voldoen.

5.8 Als verweer heeft [gedaagde 1] zich echter beroepen op eigen schuld. Hij heeft daartoe aangevoerd dat de bank de fout had kunnen voorkomen door de concept-hypotheekakte op de juistheid van de kadastrale aanduiding te controleren. Ook na ontvangst van de definitieve akte in augustus 2001 (zie 2.6) had de bank de kadastrale aanduiding kunnen controleren, volgens [gedaagde 1]. In dat geval zou de fout in de akte hersteld hebben kunnen worden, nu het immers evident gaat om een kennelijke verschrijving. In de visie van [gedaagde 1] mocht deze controle ook van de bank worden verwacht, nu zij immers een professionele partij is op de vastgoedmarkt. De bank heeft het betoog van [gedaagde 1] gemotiveerd bestreden. De rechtbank overweegt als volgt.

5.9 Voor vermindering van de schadevergoedingsplicht wegens eigen schuld van de benadeelde is ten minste vereist dat de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend. Dat laatste veronderstelt dat de benadeelde zich anders heeft gedragen dan van hem in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mocht worden verwacht. Tegen die achtergrond is allereerst van belang dat het bij een opdracht als de onderhavige – het vestigen van een hypotheek – bij uitstek tot de taak van de notaris behoort zich te vergewissen van de juiste aanduiding van het onderpand. Op dat punt rust op de notaris een zware zorgplicht. Voor zover al in dit verband van een controleplicht van de opdrachtgever kan worden gesproken, kan dat slechts een marginale zijn.

Die plicht gaat niet zover dat van de opdrachtgever verwacht mag worden ook details als cijfers in de kadastrale omschrijving te controleren. Daarvoor wordt nu juist de notaris ingeschakeld. Ook een professionele opdrachtgever als de bank mag op dit punt in beginsel op de juistheid van het werk van de notaris vertrouwen. Onder omstandigheden kan dit wellicht anders zijn, maar dergelijke omstandigheden zijn gesteld noch gebleken. Integendeel: [gedaagde 1] heeft bij het passeren van de hypotheekakte een verklaring afgelegd overeenkomstig de in 2.10 weergegeven akte, waaruit volgt dat hij instaat voor de rechtsgeldigheid van de hypotheek. Dat betekent dat er voor de bank te minder aanleiding was de juistheid van de kadastrale aanduiding in de hypotheekakte te controleren.

5.10 Uit het voorgaande volgt dat de bank – door noch in de concept-fase noch nadien de juistheid van de kadastrale aanduiding in de hypotheekakte te controleren – niet anders heeft gehandeld dan van haar redelijkerwijs mocht worden verwacht. De schade is aldus niet (mede) een gevolg van een aan de bank toe te rekenen omstandigheid. Het beroep op eigen schuld faalt.

LJN: BL7607, Rechtbank Rotterdam, 331944 / HA ZA 09-1536
 
< Vorige


 maandag, 21 mei 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden