Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Boek Zorg om Jeugdzorg, mr. C. van Steenderen over incest-vader op zitting schoolverzuim dochter

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Boek Zorg om Jeugdzorg, mr. C. van Steenderen over incest-vader op zitting schoolverzuim dochter

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Boek Zorg om Jeugdzorg, mr. C. van Steenderen over incest-vader op zitting schoolverzuim dochter
 
Boek Zorg om Jeugdzorg, mr. C. van Steenderen over incest-vader op zitting schoolverzuim dochter
maandag, 26 april 2010

Van Steenderen: 'Wie had kunnen denken dat er een gezamenlijk boek zou verschijnen'

Rb Rotterdam/NJD - Vrijdag 23 april is tijdens een bijeenkomst op de Erasmusuniversiteit het boek ‘Zorg om jeugdzorg’ gepresenteerd. Een van de sprekers was de sectorvoorzitter van de sector Civiel van de rechtbank Rotterdam, mevrouw mr. C. van Steenderen.

Het boek is een verslag van en een vervolg op het congres ‘Zorg om jeugdzorg’ van 24 april 2009. Aanleiding voor het congres was de brandbrief van een aantal Rotterdamse jeugdrechtadvocaten over de situatie in het jeugdrecht. Een felle discussie, zowel onder professionals als in de media en politiek, volgde op deze brandbrief.

In haar toespraak gaat mr. C. van Steenderen in op de ontwikkelingen in het jeugdrecht van het afgelopen jaar en blikt zij vooruit op de plannen voor de toekomst. Ze begon met een pijnlijk voorbeeld van hoe het niet moest, maar wel is gegaan:

 'Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek ‘Zorg om de jeugdzorg’ wil ik namens de rechtbank Rotterdam kort iets vertellen over onze voorgenomen integrale aanpak van jeugdzaken. Ik begin met een -helaas waar gebeurd- verhaal:

 Een meisje, laten we haar Joyce noemen, zit in 3 havo. Ze wordt omdat zij langdurig van school heeft verzuimd, gedagvaard om voor de kantonrechter te verschijnen. Haar vader en moeder worden als belanghebbenden voor deze zitting opgeroepen.

Het lijkt erop dat Joyce aan het ontsporen is. Ze houdt zich tijdens het schoolverzuim bezig met strafbare feiten. Zij is inmiddels om die reden ook al met de strafrechter in aanraking gekomen. De oorzaak voor haar problematisch gedrag blijkt gelegen in het feit dat zij door haar vader seksueel is misbruikt.

De vader is om die reden onlangs door de civiele rechter van het ouderlijk gezag ontzet. Hoe pijnlijk dat diezelfde vader wel is opgeroepen voor de zitting bij de kantonrechter betreffende het schoolverzuim.
Dit kan natuurlijk niet.

Er behoort een betere afstemming binnen de rechtbank plaats te vinden van zaken waarbij minderjarigen zijn betrokken. En dat geldt uiteraard niet alleen voor de oproepen zoals in het voorbeeld hiervoor, maar ook voor de beslissingen die de rechtbank in jeugd straf- en jeugd civiele zaken neemt. Dat zijn we aan de samenleving verplicht.

In de Agenda van de Rechtspraak is verwoord:
“Maatschappelijke relevantie en effectiviteit vereisen dat de Rechtspraak zorgt voor de beslechting van geschillen op een wijze die zoveel mogelijk bijdraagt aan de oplossing van onderliggende problemen van partijen en samenleving.”

Of te wel: rechtbank zorgt ervoor dat het risico dat verschillende rechters in zaken die betrekking hebben op één minderjarige langs elkaar oordelen, wordt weggenomen.

Om die reden heeft het gerechtsbestuur een projectopdracht Jeugdrecht opgesteld. Er is een projectgroep samengesteld. De projectgroep heeft in een projectplan het probleem geanalyseerd en de weg naar de oplossing beschreven.

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat wij dit plan tot integrale aanpak van jeugdzaken al hadden voordat de ‘brandbrief’ verscheen en voordat het vorige congres plaatsvond. Wel hebben wij de brief opgevat als een (h)erkenning door onze omgeving van de uitdaging waar het jeugdrecht zich voor gesteld ziet.
Deze integrale aanpak moet met de bestaande financiële middelen geschieden. Met andere woorden: we hebben er (helaas) niet meer geld bij gekregen. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Een verantwoordelijkheid die onze rechtbank niet uit de weg is gegaan. En die keuzes zijn ook gemaakt.
Wat gaan we concreet doen?

- Er is gekozen voor een integrale benadering van alle jeugdzaken, dus ongeacht het rechtsgebied, civiel, kanton of straf, deze zaken zullen in één team behandeld gaan worden. De clustering van jeugdzaken wordt vooralsnog bestuurlijk opgehangen in de sector civiel recht.

- Per 1 juli a.s. zal er een ontvlechting van de familie- en jeugdteams plaatsvinden en uiterlijk 1 januari 2011 zal het jeugd strafdeel aan het jeugd civiele team worden toegevoegd.
- Er komen twee familieteams en één jeugdteam.
- Het verder gelegen doel is het doen van gecombineerde zittingen.Deze hernieuwde werkwijze wordt momenteel doorgevoerd. Er zijn vier werkgroepen (werkgroep jeugd, werkgroep familie, werkgroep administratie en werkgroep ondersteunende processen) ondersteund door een klankbordgroep in het leven geroepen. Er wordt ongelooflijk hard gewerkt door alle leden (terwijl het primaire proces natuurlijk gewoon doorgaat). Uit een recente bijeenkomst met medewerkers uit de civiele- en strafsector bleek dat er meer dan voldoende draagvlak voor deze reorganisatie bestaat.
Kortom: wij hebben er zin in en de jeugdige heeft recht op en krijgt dus een integrale aanpak!

Bovendien kan ik aangeven en daar ben ik best trots op, dat de samenwerking in de jeugdketen nu al is verbeterd. Op dit moment zijn er de volgende concrete ontwikkelingen te melden die ertoe leiden dat we allemaal ons werk beter kunnen doen:
- Alle gezinsvoogden krijgen een juridische training die verzorgd wordt door de juridische afdeling van Bureau Jeugdzorg in samenwerking met de rechtbank en de advocatuur.
- De spoedkwesties m.b.t. gesloten jeugdzorg worden sinds 1 januari binnen 2 dagen op zitting behandeld in plaats van op een termijn van 2 weken.
- In juni vindt er een professionele ontmoeting tussen de rechtbank en advocatuur plaats. Daar zullen twee sprekers een inleiding op het terrein van het familierecht en van het jeugdrecht houden. Vervolgens zullen de rechters en advocaten uiteen gaan om aan de hand van stellingen te discussiëren. De uitkomsten van de discussie worden vervolgens plenair besproken. 

En uiteraard zijn er regelmatig overleggen van de rechtbank met de diverse partners. Die zijn stuk voor stuk constructief en plezierig. En ook de bijeenkomst van vanmiddag is een mooi voorbeeld van onze samenwerking. Wie had kunnen denken dat er een gezamenlijk boek zou verschijnen. We weten elkaar in goede en slechte tijden te vinden.'

Het boek bevat verder enkele tientallen verhalen uit de praktijk, van rechters, advocaten en medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming, maar ook van een aantal jongeren zelf. 

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 19 februari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden