Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Malle koppelverkoop aan de deur: een stofzuiger, lening en een aandelenlease-contract

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Malle koppelverkoop aan de deur: een stofzuiger, lening en een aandelenlease-contract

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Malle koppelverkoop aan de deur: een stofzuiger, lening en een aandelenlease-contract
 
Malle koppelverkoop aan de deur: een stofzuiger, lening en een aandelenlease-contract
donderdag, 9 december 2010

Huis-aan-huisverkoop, colportage. Twee eisers / particulieren tegen DEFAM c.s. en Fortis Bank. De effectenleaseovereenkomst en de kredietovereenkomst zijn aangegaan via bemiddeling door Aefect. Een medewerker van Kinij, een bedrijf dat stofzuigers verkocht via colportage, heeft bij eisers aan de deur geklopt (huisbezoek).

Deze heeft eisers vervolgens de aanmeldingsformulieren van voormelde overeenkomsten overhandigd in het kader van de financiering van het stofzuigertje. Aangezien Kinij geen financiële dienstverlener was, is Aefect opgetreden als tussenpersoon om de financiering te regelen. Met het bedrag van de lening is onder meer de rente ivm de aandelenleaseovereenkomst in één keer voldaan.

De rechtbank geeft een verklaring voor recht dat de kredietovereenkomst inderdaad is vernietigd op grond van de Colportagewet. Toelichtende overweging: 

 '5.11.  Anders dan bij de aandelenleaseovereenkomst geldt voor de met Defam Credit gesloten kredietovereenkomst niet dat deze onderdeel is van een financieel product van de aanbieder waarbij de kredietnemer niet feitelijk de beschikking krijgt over het geleende bedrag.

Op verzoek van [eisers] c.s. is immers het geleende bedrag gebruikt om betalingen te verrichten aan Aefect, Kinij en Cardif. De Colportagewet kan derhalve – ook als wordt uitgegaan van de op dit moment geldende Colportagewet die verwijst naar artikel 1:1 van de Wet op het Financieel Toezicht – van toepassing zijn op de overeenkomst tussen [eisers] c.s. en Defam Credit.

In artikel 23 eerste lid Colportagewet is bepaald dat een overeenkomst die het onmiddellijke gevolg is van een werkzaamheid als bedoeld in artikel 6 (onder meer: door persoonlijk bezoek een ander trachten te bewegen tot het als kredietnemer deel te nemen aan een geldkrediet al of niet in samenhang met de aanprijzing van een goed) vernietigbaar is.

Anders dan Defam Credit stelt, is voor vernietigbaarheid derhalve niet noodzakelijk dat de colporteur (Kinij) partij is bij de te vernietigen overeenkomst, nu deze overeenkomst het onmiddellijke gevolg is van een werkzaamheid als bedoeld in artikel 6 Colportagewet.

Defam Credit heeft de stellingname van [eisers] c.s., die erop neerkomt dat Kinij bij hen thuis is gekomen om een stofzuiger te demonstreren en vervolgens [eisers] c.s. heeft bewogen om – in het kader van de financiering van de aankoop van de stofzuiger – een aandelenleaseovereenkomst en een lening met Defam Credit te sluiten, niet betwist.

Dat betekent dat de overeenkomsten middels colportage tot stand zijn gekomen. Aan [eisers] c.s. komt een beroep toe op vernietiging van de overeenkomst met Defam Credit op grond van artikel 23 Colportagewet.'

Dat de rechtsvordering tot vernietiging niet verjaard blijkt uit overweging 5.12  

 'In de Colportagewet oud werd inderdaad in artikel 23 lid 4 bepaald dat de rechtsvordering tot vernietiging van de overeenkomst omdat er sprake was van colportage 1 jaar na het sluiten van de overeenkomst verjaart. In artikel 23 lid 4 van de sinds 30 juni 2004 geldende Colportagewet is bepaald dat de termijn van verjaring van 1 jaar pas gaat lopen nadat de kredietgever de kredietnemer schriftelijk heeft gewezen op de mogelijkheid om een beroep te doen op vernietigbaarheid.

Er is sprake van directe werking. Blijkens de Memorie van Toelichting (28 988, nr. 3, 2002-2003) wordt met de wijziging uitvoering gegeven aan het arrest van het Hof van Justitie van de EG van 13 december 2001 (NJ 2002, 294).

Het Hof heeft in deze uitspraak overwogen dat de richtlijn huis-aan-huisverkoop uitdrukkelijk bepaalt dat de minimumtermijn van zeven dagen voor opzegging moet worden berekend vanaf het tijdstip waarop de consument de informatie over zijn recht tot opzegging heeft ontvangen en dat de handelaar deze informatie moet geven. Een consument die niet van zijn recht van opzegging op de hoogte is, kan dit recht onmogelijk uitoefenen.

De richtlijn kan dus volgens de Memorie van Toelichting niet zo worden uitgelegd dat de nationale wetgever mag bepalen dat de consument zijn recht van opzegging in ieder geval moet uitoefenen binnen een termijn van één jaar, ook al heeft de handelaar de consument niet in kennis gesteld van dit recht. In de Memorie van Toelichting wordt ten aanzien van het overgangsrecht overwogen dat dat niet nodig is.

 ‘In de gevallen waarin de kredietnemer niet is gewezen op de vernietigbaarheid kan hij een beroep blijven doen op het vernietigingsrecht, doordat de verjaringstermijn nog niet is gaan lopen. Dit is in overeenstemming met het arrest van het Hof.’

Door Defam Credit is niet gesteld en dit is ook overigens niet gebleken, dat Defam Credit (dan wel Aefect of Kinij) [eisers] c.s. heeft gewezen op de mogelijkheid om de overeenkomst met Defam Credit te vernietigen op grond van de Colportagewet. Dat betekent dat de termijn van verjaring niet is gaan lopen en dit beroep van [eisers] c.s. derhalve niet is verjaard.

 5.13.  Het beroep van [eisers] c.s. op de Colportagewet slaagt (enz. enz.)'

Het vervolg is dat partijen zich mogen bij akte mogen uitlaten over de gevolgen die de venietiging van de kredietovereenkomst moet hebben voor de aandelenleaseovereenkomst.  

Link LJN: BO6854, Rechtbank Utrecht, 256355 / HA ZA 08-2111

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden