Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Uitspraak 'handsfree' bellen tijdens autorijden, telefoon even klem zetten onder hoofddoek, mag dat?

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Uitspraak 'handsfree' bellen tijdens autorijden, telefoon even klem zetten onder hoofddoek, mag dat?

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Uitspraak 'handsfree' bellen tijdens autorijden, telefoon even klem zetten onder hoofddoek, mag dat?
 
Uitspraak 'handsfree' bellen tijdens autorijden, telefoon even klem zetten onder hoofddoek, mag dat?
woensdag, 22 december 2010

“Jullie worden steeds creatiever”

Aldus riep een agente tegen de automobiliste met hoofddoek. Discriminatie! Zo dat woord is eruit, nu over het juridische deel. Het is weer tijd voor een uitspraak in de reeks die men in de wandelgangen wel 'ns hoofddoekjes-jurisprudentie noemt. Het nieuwsbericht over het frapante hoofddoek-kartincident was overigens één van de meest gelezen artikelen in het NJD (link) van het afgelopen jaar. Met verwijzingen van Elsevier en met name GeenStijl junto NJD is dat geen verrassing.

De onderhavige zaak gaat over eigentijds multi-tasken in de auto. Het geloof komt niet aan de orde in de uitspraak maar wie tussen de regels leest neemt al rap de contekst waar.

Een (islamitische) dame stelt beroep in tegen de beslissing van de Officier van Justitie om haar een sanctie, te weten 160 euro, op te leggen voor het niet handsfree bellen tijdens een autorit.

Begrip "vasthouden" in de zin van artikel 61a RVV 1990

De moslima stelt dat zij wel handsfree gebeld heeft omdat zij haar telefoon tussen haar hoofdoek en oor droeg. Creatieve vondst waarmee nog niet het recht aan haar kant staat. Heeft de Nederlandse wetgever wel voorzien in toepassing van het RVV op gevallen als deze, is dan een redelijke vraag.

Kantonrechter mr. P. Krepel zocht met fluwelen handschoenen aan naar een juiste juridische kwalificatie van het weggestopte mobieltje en kwam tot de volgende overwegingen:

 'De betreffende gedraging is een overtreding van artikel 61a Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Deze bepaling houdt het volgende in: “het is degene die een motorvoertuig, bromfiets of invalidenvoertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.”

Naar de kantonrechter - met de officier van justitie- begrijpt wordt betrokkene niet verweten dat zij een mobiele telefoon met haar hand(en) heeft vastgehouden, maar (slechts) dat zij een mobiele telefoon tussen haar hoofddoek en haar oor geklemd had zitten.

De officier van justitie heeft aangevoerd dat “vasthouden” zoals bedoeld in artikel 61a RVV 1990 ruim moet worden uitgelegd, zodat ook de onderhavige gedraging daaronder valt.

De Nota van Toelichting bij het Besluit van 4 februari 2002 tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (verbod handmatig telefoneren), Stb. 2002, 67, houdt onder meer in:
"Het handmatige telefoneren en het gelijktijdig besturen van een motorvoertuig, invalidenvoertuig of bromfiets vormt een gevaar voor de verkeersveiligheid. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid schat dat per jaar in het verkeer enkele tientallen doden en bijna driehonderd gewonden vallen door het gebruik van de mobiele telefoon. De oorzaak hiervan is gelegen in een tweetal factoren. Ten eerste is bij het handmatig telefoneren - vaak gedurende enige tijd - slechts één hand beschikbaar voor het verrichten van de noodzakelijke verkeershandelingen. Ten tweede wordt de aandacht van de bestuurder door het voeren van een telefoongesprek afgeleid van de verkeerssituatie. Door de combinatie van deze twee factoren ontstaat een niet te veronachtzamen risico voor de verkeersveiligheid. (...)

In artikel 61a RVV 1990 wordt gesproken van het vasthouden van een mobiele telefoon en niet van telefoneren. Hiervoor zijn verschillende redenen te geven. Ten eerste wordt hiermee de afwijzing van het fysieke aspect van het handmatig telefoneren beter tot uitdrukking gebracht. Onder vasthouden wordt verstaan het in de hand houden, het tussen oor en schouder geklemd houden etc. (...)
Ten vierde heeft het openbaar ministerie aangegeven dat een verbod op het telefoneren aanzienlijk moeilijker te handhaven is dan een verbod op het vasthouden van een mobiele telefoon.".

Uit de inhoud van de Nota van Toelichting volgt dat het begrip "vasthouden" in de zin van artikel 61a RVV 1990, met het oog op de verkeersveiligheid en de mogelijkheid tot handhaving, ruim moet worden uitgelegd.

Met betrekking tot het geklemd houden van een telefoon tussen een hoofddoekje en het oor overweegt de kantonrechter het volgende. Anders dan bij een telefoon met een “oortje” kan betrokkene bij een telefoon die geklemd zit tussen een hoofddoekje en het oor niet zien welke toets van de telefoon zij moet indrukken in het geval zij wordt gebeld, in het geval zij een telefoongesprek wil beëindigen dan wel in het geval zij andere functies van de telefoon wil bedienen (bijvoorbeeld aanpassing van het volume).

Dat brengt met zich dat niet alleen het telefoongesprek afleidt van de verkeerssituatie, maar dat ook het risico toeneemt dat de bestuurder te veel betrokken is bij het op de tast bedienen van het telefoontoestel. Bovendien is zij daardoor minder goed in staat de benodigde verkeershandelingen te verrichten. Blijkens de Nota van Toelichting ontstaat juist door deze combinatie van factoren een niet te veronachtzamen risico voor de verkeersveiligheid en is om deze reden het verbod ingevoerd.

Om deze reden is de kantonrechter van oordeel dat betrokkene de telefoon heeft vastgehouden zoals in art. 61a RVV 1990 is bedoeld. Zo is (bijvoorbeeld) ook het aan de pols bevestigd hebben van een telefoon aan te merken als vasthouden in de zin van art. 61a RVV 1990 (Gerechtshof Leeuwarden, 15 februari 2006, www.rechtspraak.nl, LJN: AV3538).'

Het beroep wordt dus ongegrond verklaard. Overigens diende de automobiliste meteen een klacht in, zo volgt uit de uitspraak.

'Betrokkene heeft inmiddels een klacht ingediend tegen de betreffende verbalisanten, aangezien één van deze zei: “Jullie worden steeds creatiever”. Dit gebeurde naar aanleiding van het feit dat de verbalisante zag dat betrokkene haar telefoon in haar hoofddoek naast haar rechteroor had zitten. Dit bevestigt ook dat betrokkene haar telefoon niet vast had. De klachtenbehandelaar van de politie heeft betrokkene per e-mail op de hoogte gebracht. Daarin stond vermeld dat de verbalisanten aan het twijfelen waren. Dit lijkt betrokkene geen juiste basis om een bekeuring uit te schrijven.'

LJN: BO7569, Rechtbank Utrecht, 720730 BU 10-1383 Uitspraak van 20 december 2010.

Voor een casus over de grens, vgl. http://www.educationforthedrivingmasses.com/2010/06/muslim-woman-says-cops-were-prejudiced.html
 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden