Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - BFT had ook kandidaat-notaris moeten horen over rol bij opvallende transactie

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - BFT had ook kandidaat-notaris moeten horen over rol bij opvallende transactie

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow BFT had ook kandidaat-notaris moeten horen over rol bij opvallende transactie
 
BFT had ook kandidaat-notaris moeten horen over rol bij opvallende transactie
maandag, 24 januari 2011

Kamer van toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Roermond heeft uitspraak (een beslissing) gedaan in een tuchtzaak tegen een kandidaat-notaris en daarbij kritiek geuit op het Bureau Financieel Toezicht (BFT).

Het ging bij dat Limburgse notariskantoor (Venlo e.o. vemoedelijk) om het volgende: het op 30 november 2006 in ontvangst nemen van € 33.102,-- aan contanten; het passeren van de leveringsakte op 30 november 2006 zonder dat toen reeds het volledige bedrag ter beschikking was van de notaris; het gebruik van de door de verkopers afgegeven volmachten zonder dat daarin ook was voorzien in de bevoegdheid tot verrekening; de leveringsakte had aan (één der) partijen tevens in het Duits moeten worden gestuurd, wat niet is gebeurd. 

Voor de goede orde: ook wanneer de kandidaat-notaris in ondergeschiktheid aan de notaris heeft gehandeld (en mogelijk zelfs niet als behandelaar van het dossier heeft gefungeerd) impliceert dit niet dat er geen sprake kan zijn van tuchtrechtelijke aansprakelijkheid.

Wel kan er aanleiding zijn om, indien de norm is overtreden, bij de oplegging van een eventuele sanctie daarmee rekening te houden. Maar goed, heeft de kandidaat-notaris in dit geval ook klachtwaardig gehandeld? De Kamer:

 'Het BFT heeft onvoldoende aangetoond dat X volledig en tijdig op de hoogte was, temeer gelet op het verweer van X inhoudend dat zij niet rechtstreeks betrokken was bij het passeren van de akte op 30 november 2006 -blijkens de akte was daar van de kant van het notariskantoor naast Y aanwezig een andere medewerkster van het notariskantoor, die optrad als gevolmachtigde van verkopers-, gelet op de lezing van Y omtrent de gang van zaken in het rapport van het BFT van 7 november 2008, en gelet op hetgeen bij de behandeling van de zaken X en Y op 7 mei 2009 door laatstgenoemden is verklaard.

Wat nu precies de rol van X in het geheel is geweest, op welke wijze X en Y in dit dossier hebben samengewerkt en waarvan X nu wel of niet op de hoogte was heeft het BFT onvoldoende concreet kunnen maken, waaraan mogelijk debet is de omstandigheid dat X, anders dan Y, niet door het BFT is gehoord.

De kamer laat hierbij nog daar of, zo X inderdaad wel volledig en tijdig op de hoogte zou zijn geweest van het handelen van Y, zij daadwerkelijk de mogelijkheid zou hebben gehad om in te grijpen, en, zo dit wel had gekund, of dit effect zou hebben gehad. De kamer hecht eraan op te merken dat de voorhanden gegevens sterk in de richting ervan wijzen dat Y in het dossier Q-weg zelf nadrukkelijk de touwtjes in handen had en X zeker niet bij alles heeft betrokken. Onder die omstandigheden is het de vraag of de bijsturende, corrigerende en zelfs controlerende taak die het BFT hier van X verwacht redelijkerwijs van haar gevergd kan worden.

Conclusie moet dan ook zijn dat onvoldoende is gebleken van objectieve feiten en omstandigheden die de conclusie rechtvaardigen dat, naast Y, ook X klachtwaardig heeft gehandeld op de 4 bovenvermelde klachtonderdelen.'

 YC0577 Kamer van toezicht Roermond KL 2/2008, uitspraak van 10 januari 2011

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden