Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notaris schendt geen geheimhoudingsplicht als zij geëxecuteerde kostenopgave verstrekt
 
Notaris schendt geen geheimhoudingsplicht als zij geëxecuteerde kostenopgave verstrekt
maandag, 7 februari 2011

Achtergrond van de tuchtzaak. Klaagster heeft een vastgoedportefeuille, gefinancierd door de HSH Nordbank AG (hierna te noemen HSH). In opdracht van HSH heeft het kantoor van de kandidaat-notaris, [naam kantoor], in het verleden deze financieringen begeleid en de noodzakelijke hypotheekakten gepasseerd. Door leegstand in haar vastgoed is klaagster achter geraakt in betalingen aan HSH, die haar rechten als houdster van zekerheidsrechten heeft uitgeoefend.

De juridische werkzaamheden die de kandidaat-notaris ten behoeve van haar cliënt HSH heeft uitgevoerd zijn door HSH doorberekend aan klaagster.

Klaagster meent dat zij voor werkzaamheden is belast die niet voor haar rekening komen. Klaagster maakt voor de kosten een onderscheid tussen de directe en de indirecte kosten. Kosten die niet strikt zijn toe te rekenen aan de uitoefening van zekerheden, maar voortvloeien uit “legal opinions” zijn indirecte kosten.

De kern van het verwijt van klaagster is dat een consciëntieus (kandidaat-)notaris zich moet onthouden van het in rekening brengen van die kosten, althans ervoor had moeten zorgen dat die kosten niet zouden worden doorberekend door in de facturering duidelijk onderscheid te maken tussen kosten die wel en niet aan klaagster kunnen worden doorberekend.

Klaagster heeft een vastgoedportefeuille, gefinancierd door de HSH Nordbank AG (hierna te noemen HSH). In opdracht van HSH heeft het kantoor van de kandidaat-notaris, [naam kantoor], in het verleden deze financieringen begeleid en de noodzakelijke hypotheekakten gepasseerd. Door leegstand in haar vastgoed is klaagster achter geraakt in betalingen aan HSH, die haar rechten als houdster van zekerheidsrechten heeft uitgeoefend.

De juridische werkzaamheden die de kandidaat-notaris ten behoeve van haar cliënt HSH heeft uitgevoerd zijn door HSH doorberekend aan klaagster.

Beslissing Kamer van Toezicht

 'De kamer dient in de onderhavige zaak een oordeel te geven over de (principiële) vraag of een geëxecuteerde recht heeft op een specificatie van de kosten die zijn gemaakt voor uitwinning van zijn eigendommen en die aan hem worden doorbelast door de executant.

Hoewel de opstelling van de kandidaat-notaris, die zich bij haar weigering tot inzage in de urenspecificatie beroept op haar geheimhoudingsplicht in de rechtsverhouding tot haar opdrachtgever HSH, op zich begrijpelijk is, is de kamer desalniettemin van oordeel dat een notaris aan de geëxecuteerde op diens verzoek opgave dient te doen welke kosten zijn gemaakt voor werkzaamheden die direct verband houden met de executie.

De kandidaat-notaris had klaagster als de uiteindelijke draagplichtige opgave dienen te doen van die directe kosten (rekening en verantwoording moeten afleggen).

Omdat zij dit heeft nagelaten, wordt de klacht gegrond verklaard. Nu het standpunt dat de kandidaat-notaris heeft ingenomen op zich begrijpelijk is, vindt de kamer hierin aanleiding geen maatregel op te leggen.'

YC0579 Kamer van toezicht Amsterdam 453507/Nt 10-12 P Beslissing van 18 januari 2011
 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 22 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden