Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - De jacht op de henneptelende of onderverhurende huurder dan wel wanbetaler is geopend

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - De jacht op de henneptelende of onderverhurende huurder dan wel wanbetaler is geopend

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow De jacht op de henneptelende of onderverhurende huurder dan wel wanbetaler is geopend
 
De jacht op de henneptelende of onderverhurende huurder dan wel wanbetaler is geopend
donderdag, 10 februari 2011

Gisteren waren de stiekeme wiettelers thuis in het nieuws. Woningcorporatie Eigen Haard gaat samen met de gemeente Amsterdam en de politie huurders doorlichten op hun eventuele drugsverleden. Huurders die in de afgelopen twee jaar betrokken waren bij drugshandel of -overlast krijgen geen woning meer toegewezen in de Dichtersbuurt. Elders kennelijk nog wel. Juridisch berust de methode op ‘ongestoord woongenot’ van (andere) huurders.

'Flinke aanpak illegale verhuur' kopt dagblad Metro (editie Amsterdam) vanochtend. Vorig jaar werden ruim tweeduizend woonfraudeurs aangepakt in de hoofdstad, tegen 1768 in 2009, becijferde Bureau Zoeklicht dat meldingen van onderhuur en ander misbruik van de woning onderzoekt.

Vanmiddag wordt hieronder aandacht besteed aan een ander type huurder dat niet meer welkom is bij de woningcooperaties: de wanbetaler. In het verleden heeft eiser van verhuurder Woonkracht 10  in Zwijndrecht (voorheen Forta) een woning gehuurd.

Gedurende de loop van die huurovereenkomst heeft eiser meermalen een huurachterstand opgelopen, hetgeen er uiteindelijk toe heeft geleid dat de huurovereenkomst bij vonnis van de kantonrechter te Dordrecht van 21 februari 2002 is ontbonden en de betreffende woning op 12 november 2002 is ontruimd. Op de toen bestaande huurachterstand heeft eiser niet afgelost. De schuld bedraagt thans € 3.343,95. 

Op 19 april 2007 is zijn woning - gehuurd van een particulier - ook ontruimd wegens wanbetaling.

Hij woont nu circa 16 maanden met zijn vrouw bij zijn 83-jarige schoonmoeder in.  Op basis van het door Woonkracht 10 gehanteerde verdelingssysteem kwam eiser in aanmerking voor de woning maar na het intakegesprek is geweigerd met hem een huurovereenkomst aan te gaan wegens een huurachterstand en het feit dat hij in de afgelopen vijf jaar ontruimd is geweest.

Gaat die mooie portiekwoning met vier kamers aan de neus van huurder voorbij? De voorzieningenrechter:

 '4.3.  Het bestaan van genoemde inspanningsverplichting is door Woonkracht 10 op goede gronden bestreden. Artikel 8 EVRM geeft [eiser] jegens een ieder recht op eerbiediging van zijn gezinsleven. Niet gesteld is dat Woonkracht 10 ten aanzien van het ontstaan van de huidige situatie waarin het gezin van [eiser] verkeert enig verwijt treft. Aan genoemd grondrecht kan geen verplichting van een particulier, zoals een woningstichting, worden ontleend om zich in te spannen voor verbetering van die situatie. Dat Woonkracht 10 een toegelaten instelling van volkshuisvesting ex artikel 70 Woningwet is, maakt dat niet anders. Het belang van [eiser] bij verbetering van de situatie waarin hij met zijn gezin verkeert is derhalve niet meer dan één van de belangen die bij de na te melden belangenafweging dient te worden betrokken.

4.4.  Uitgangspunt is dat het Woonkracht 10, als privaatrechtelijke instelling, in beginsel vrijstaat om te bepalen met wie zijn een huurovereenkomst wenst te sluiten. De maatschappelijke verantwoordelijkheid die Woonkracht 10 als toegelaten instelling van volkshuisvesting in de zin van artikel 70 Woningwet toekomt, brengt echter mee dat zich bijzondere gevallen kunnen voordoen waarin haar weigering om aan een woningzoekende een woning te verschaffen – gelet op de wederzijdse belangen – in strijd is met de maatschappelijke zorgvuldigheidplicht die van haar kan worden gevergd.

4.5.  Het door [eiser] gestelde belang bij toewijzing van een woning bestaat uit een gezond leefmilieu voor zijn gezin en het maken een nieuwe start. Ter onderbouwing daarvan is door hem aangevoerd en met bescheiden onderbouwd dat de huidige woonsituatie ongezond is en dat hij, zijn gezinsleden en zijn schoonmoeder daardoor veel spanningen ervaren.

Hier tegenover staat het belang van Woonkracht 10 bij het voorkomen van een financieel risico. Woonkracht 10 vreest, gezien de voorgeschiedenis en de schuldenlast van [eiser], een nieuwe huurachterstand en beroept zich op het door haar voorbehouden recht om de woning niet aan te bieden indien blijkt dat nog sprake is van een huurachterstand bij haar, welk voorbehoud kenbaar is gemaakt op de website van Woonkeus Drechtsteden.

4.6.  Op basis van de voorgeschiedenis die uit de onder 2.2 en 2.3 weergegeven feiten blijkt, komt de vrees dat [eiser] opnieuw een huurachterstand zal laten ontstaan gerechtvaardigd voor. De bereidheid van [eiser] om de Sociale Dienst de huurpenningen op zijn bijstandsuitkering te laten inhouden en te laten afdragen aan Woonkracht 10, doet hier niet aan af.

Anders dan door [eiser] is betoogd, biedt een daartoe strekkende machtiging aan de Sociale Dienst geen garantie voor de voldoening van de huur, aangezien die machtiging te allen tijde kan worden ingetrokken, hetgeen [eiser], zoals hij ter zitting heeft toegegeven, in het verleden al eens heeft gedaan. Het aanbod van [eiser] om op enigerlei wijze zekerheid van betaling van de huurpenningen te bieden, is te vaag om in dit geding te kunnen worden getoetst.

4.7.  Niet bestreden is dat Woonkracht 10 geen monopolist is met betrekking tot de verhuur van goedkopere woningen in de omgeving Zwijndrecht/Hendrik-Ido-Ambacht. Voorts is door [eiser] niet aannemelijk gemaakt dat hij is aangewezen op woonruimte binnen één van die gemeenten.

In dit licht bezien heeft [eiser], onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij voldoende inspanningen heeft getroost om te trachten bij andere woningaanbieders in de regio een betaalbare huurwoning te vinden. Dit geldt ook wanneer rekening wordt gehouden met de door [eiser] gestelde weigering van een woning door woningstichting Rhiant, welke weigering overigens niet is onderbouwd.

4.8.  Onder de voormelde omstandigheden is het niet onredelijk dat Woonkracht 10 haar belang bij voorkoming van financieel risico laat prevaleren boven het belang van [eiser] bij verkrijging van eigen woonruimte. Evenmin kan onder die omstandigheden de stelling van [eiser] worden gevolgd, dat Woonkracht 10 geen beroep toekomt op feiten die meer dan 8 jaar oud zijn, omdat [eiser] anders door een ontruiming in het verleden levenslang zou worden gestraft.

4.9.  Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat Woonkracht 10 niet in strijd handelt met haar maatschappelijke zorgvuldigheidsplicht jegens [eiser] door hem thans in de gegeven omstandigheden niet als huurder te aanvaarden. Derhalve zal de vordering worden afgewezen en behoeft niet te worden ingegaan op de overige verweren van Woonkracht 10.'

Vonnis van mr. J.C. Halk en in het openbaar uitgesproken op 3 februari 2011

LJN: BP2588, Rechtbank Dordrecht, 90886 / KG ZA 11-32

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 24 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden