Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Recht op schadevergoeding non-conformiteit (kelderzwam) koophuis, garantie stiekem weggeschreven

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Recht op schadevergoeding non-conformiteit (kelderzwam) koophuis, garantie stiekem weggeschreven

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Recht op schadevergoeding non-conformiteit (kelderzwam) koophuis, garantie stiekem weggeschreven
 
Recht op schadevergoeding non-conformiteit (kelderzwam) koophuis, garantie stiekem weggeschreven
donderdag, 10 februari 2011

Charmant zo'n jaren dertig woning, maar bewonder eerst de kelder  

Aangevuld om 20.00 uur Uitspraak over non-conformiteit gekochte woning ivm kelderzwam. Eiser (kopende partij) tegen partijen X en Y en in een tweede zaak tegen Van der Brugge Makelaardij. De essentie van de uitspraak is dat koop van woning met kelderzwam non-conformiteit kan opleveren, in dit geval ook recht op schadevergoeding want de conformiteit is contractueel gegarandeerd. De makelaar, in vrijwaring opgeroepen, is niet aansprakelijk. Verkoper kan aan de koper te betalen schadevergoeding niet op zijn makelaar verhalen.

In het vonnis van mr. K. Bakker wordt gehakt gemaakt van de 'garantie', maar eerst over de vraag of de zaak (de woning dus) de eigenschappen heeft die nodig zijn voor normaal gebruik ervan (de non-conformiteit):

 '5.2.  De rechtbank is van oordeel dat de woning niet de eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik. Er is dus sprake van non-conformiteit. Allereerst omdat [Partij X & Y] niet weerspreken dat kelderzwam slecht is voor de gezondheid. Daar komen de herstelkosten nog bij.

Het is thans weliswaar nog niet duidelijk hoe hoog de herstelkosten precies zullen zijn, maar in ieder geval is nu al duidelijk dat de herstelkosten aanzienlijk zullen zijn. Zelfs de eigen deskundige van [Partij X & Y] -[betrokkene 2]- gaat uit van aanzienlijke herstelkosten. In het oordeel dat sprake is van non-conformiteit is rekening gehouden met de koopsom en de -aan [eiseres] bekende- ouderdom van de woning.

5.3.  Non-conformiteit geeft op zichzelf nog geen recht op schadevergoeding. Daarvoor is een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) vereist. Of wanprestatie is gepleegd hangt af van hetgeen is overeen gekomen. Bij de vaststelling van de inhoud van een overeenkomst komt het aan op hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten toekennen, hebben afgeleid en van hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Uit een en ander volgt dat redelijkheid en billijkheid hierbij een rol spelen.

5.4.  De tekst van de verkoopovereenkomst vermeldt, onder art. 5.3.: De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als: woning.” [eiseres] heeft uit deze tekst van de koopovereenkomst mogen afleiden dat conformiteit werd gegarandeerd. Strijdig met deze garantie is de tekst in de bijlage bij de -overigens: zeer lovende- verkoopbrochure, waarop Leenes zich beroepen.

Deze strijdigheid kan [Partij X & Y] niet baten. Het gaat niet aan om een garantie te verschaffen in een koopovereenkomst, zijnde de tekst waar de handtekeningen van partijen op worden gezet, om tegelijkertijd die garantie in kleine letters in een bijlage bij een lovende verkoopbrochure -dus op een onopvallende plek- weer teniet te doen.

Als [Partij X & Y] de conformiteit niet hadden willen garanderen dan hadden zij dat duidelijk moeten doen en niet door op verschillende plekken tegenoverstelde prestaties te beloven. [eiseres] behoefde er niet op bedacht te zijn dat hetgeen haar aan de voordeur werd gegarandeerd aan de achterdeur weer werd teruggedraaid.

5.5.  Kelderzwam levert gezien het voorgaande zowel non-conformiteit als een tekortkoming op, die toerekenbaar is aan [Partij X & Y] krachtens rechtshandeling, nu [Partij X & Y] in de verkoopovereenkomst hebben gegarandeerd dat de woning geschikt is voor normaal gebruik. [eiseres] heeft daarom recht op schadevergoeding.

De vordering tot verwijzing naar de schadestaatprocedure zal mitsdien worden toegewezen. Omdat de wanprestatie al volgt uit de schending van de conformiteitsgarantie, is niet langer relevant of [Partij X & Y] voorafgaand aan de koop al wisten van de aanwezigheid van kelderzwam maar dit verzwegen hebben.'

LJN: BP3125, Rechtbank Dordrecht , 84585 / HA ZA 09-2923 en 86736 / HA ZA 10-2366 Uitspraak van 2 februari 2011

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 23 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden