Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Over het NJD

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Over het NJD

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Gebruikslicentie
 

ImageOver het NJD en de gebruiksvoorwaarden

Nederlands Juridisch Dagblad, afgekort: 'NJD', snelkoppeling via NJD.nu

Het Juridisch Dagblad "een interessante site voor juristen"
Nieuwsbrief AJB, Universiteit van Amsterdam

Gebruiksvoorwaarden en gebruikslicentie voor het bezoeken van deze site

 1. Als je nog geen 14 jaar oud bent, kun je deze site -vanwege mogelijk schokkende inhoud (ivm details in zware strafzaken bijvoorbeeld) - beter verlaten (klik het kruisje -X- rechtsboven) of eerst om toestemming vragen van je ouders, wettelijke vertegenwoordiger of voogd, of iemand anders die geacht kan worden toezicht te houden (oudere broer of zus).
 2. U verklaart ál het onderstaande te hebben gelezen en gaat akkoord met de (strekking van) de inhoud en beleid van het NJD. Indien u niet akkoord gaat dan wordt u hierbij (na lezing) vriendelijk verzocht de site te verlaten.
 3. Elke gebruiker stemt in, gaat akkoord met deze gebruikslicentie, dit betekent: u heeft het recht kennis te nemen van de inhoud en mag deze printen en/of op te slaan voor privé-doeleinden. Onevenredig veel gebruik (excessieve aanvragen/access attempts) is onder geen enkel beding toegestaan en zelfs onrechtmatig, 'fair use' (redelijk gebruik) uiteraard niet.
 4. Het leechen en hotlinken van content (inhoud) is niet toegestaan, bij herhaaldelijke pogingen NJD-content te laden buiten het domein van de site zelf en/of daadwerkelijke inbreuken op de rechten van het Juridsch Dagblad volgt naast sommatie de inbreuk te staken en gestaakt te houden mogelijk aangifte bij het KLPD.
 5. Lid 4 geldt vanzelfsprekend niet voor het gebruik van de RSS-feeds (dwz het laatste nieuws in de vorm van headlines en bijbehorende intro-teksten op uw site of uw computer), let op:
  • Bij gebruik op een intranet of publictie op internet een kopie van de pagina mailen/opsturen s.v.p.
  • Het gebruik van de 'NJD RSS-syndicatie mogelijkheid' kan zonder opgave van redenen worden geweigerd/stopgezet.
  • Aan het gebruik ervan zijn overigens géén kosten verbonden.
  • De RSS-links staan op de voorpagina:
 6. Klik op de oranje RSS 1 of de RSS 2 button voor de url. Deze link kunt u selectereren (blauw maken) en via Bewerken in uw surfprogramma kopieren en plakken in uw site of nieuwsfeed-programma.

 7. Deze licentievoorwaarden kunnen elk moment wijzigen. Middels een 'newsflash' wordt een wijziging kenbaar gemaakt aan de lezer. Laatste wijzigingen: 20 januari 2008

A L G E M E N E    I N F O R M A T I E    O V E R    N J D 

'Audite et Alteram Partem' ofwel 'Hoor & Wederhoor' (lett. hoort ook het andere deel, de andere partij)

Zo luidt het adagium van het Nederlands Juridisch Dagblad. Met deze woorden komt zowel een principieel juridisch (procesrechtelijk) beginsel als een fraaie journalistieke waarde tot uitdrukking.

De leuze is echter (nog) niet volledig van toepassing voor het NJD, nu vooralsnog geen journalistiek in de 'klassieke zin' wordt bedreven. Bovendien ontbreken (vooralsnog) daarvoor de financiele middelen.

Van de nood maakt NJD een deugd: het nieuws wordt daarentegen gepubliceerd zoals het komt en bedoeld is (als nieuws dus), zonder onnodig commentaar, maar niet zelden iets uitgebreider en een enkele keer eerder dan nieuws van andere media. Die overigens om hun moverende redenen de informatie juist beperken c.q. vereenvoudigen voor de (vaak bredere) doelgroep in een artikel van hooguit 200-300 woorden.

Met het oog op de nieuwsgierige lezers en vrijwillige makers van dit kleine dagblad zijn de details in geval van juridische berichtgeving namelijk net iets te belangrijk voor hun vakgebied of interesse om achterwege te laten.

In het verlengde hiervan wordt ook aandacht besteed aan promoties, oraties en wetenschappelijke (voor)publicaties.

In de praktijk betekent het bovenstaande dat naast eigen nieuwsberichten er (een selectie van) persberichten van de vele organisaties zodanig inhoudelijk (beperkt) geredigeerd worden, dat gekozen wordt voor een krantenkop die de strekking van de inhoud samenvat en dat waar (te)veel bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden en/of waar het buiten de grenzen van een beschrijving gaat (zoals bij een niet als citaat weergegeven -interpreterende- mening) er geschrapt dan wel genuanceerd wordt. Deze methode volstaat (vooralsnog) prima.

Het NJD hoopt zo nu en dan op subtiele wijze verfrissend en nuttig te zijn tussen het overige aanbod van de media op internet.

Géén pretenties, wel ambities

Motto NJD: Geen pretenties, wél ambities. Voorbeeldje van het eerste: in het NJD treft u geen hoofdredactioneel commentaar aan. Zo'n commentaar vergroot namelijk de gerede kans dat het medium bewust of onbewust meer nieuws brengt c.q. selecteert dat steun biedt aan het eigen 'gelijk'.

De ambitie bij het NJD zit in kleine stapjes vooruit -technisch en inhoudelijk- richting een (online) juridische krant die -om maar een criterium te noemen- de redacteuren zelf ook graag zouden lezen.

Belangrijke aanvullende opmerkingen

 • Privacy: NJD-redactie en de webmaster respecteren uw privacy, mede in de hoop dat u de privacy respecteert van de auteurs, die omdat het om de inhoud gaat en niet de poppetjes, er vooralsnog soms voor kiezen zonder naam en foto's te publiceren.
 • Gegevens in het Kvk-register en eveneens het sowieso grotendeels verouderde SIDN-register kunnen onvolledig zijn c.q. onjuistheden gegevens bevatten. Dit kan (mede) zo zijn vanwege veiligheidsredenen en gebrek aan tijd een en ander te updaten. De kogels door de ramen bij een zakenblad gaven te denken (nog steeds onopgelost evenals de graantaanslag op PCM enzovoorts). De uitgeverij van het NJD wordt gevormd door een modern internetwerk, zonder fysieke vestiging om kantoorkosten te besparen onder het motto 'werken waar en wanneer juristen dat willen'. Er is al wel een prachtig plekje gereserveerd aan de Zuidas, WTC (het oude gedeelte) dus wie weet...
 • Site is onvolledig: een aanmerkelijk deel van het archief is (nog) niet online.

Wie leest het NJD?

U op dit moment, universitair medewerkers van rechtenfaculteiten, advocaten, kandidaat-notarissen, belastingadviseurs, justitiemedewerkers, vakbondsmedewerkers, uitgevers, accountants, medewerkers van bankverzekeraars, medewerkers bij rechtsbijstandverzekeraars, medewerkers bij de rijksoverheid en ook locale overheden, toezichthouders, zorgverzekeraars en -niet in de laatste plaats- rechtenstudenten (WO en HBO).

En steeds vaker medewerkers van persbureaus ANP en GPD, alsook andere media (RTL, NOS) en van de kranten vooral AD, FD, de Volkskrant en De Telegraaf.

Doelstelling

De redactie van het Nederlands Juridisch Dagblad beoogt algemeen en juridisch Nederlands nieuws onder de aandacht te brengen van eenieder met een beroepsmatige, dan wel een meer algemene, maatschappelijke belangstelling voor de ontwikkelingen in het recht.

NJD is toegankelijk zonder pop-ups, subsidievrij, onafhankelijk van de grotere uitgevers en de boodschapper van meer dan alleen juridisch nieuws.

Signatuur

Het Nederlands Juridisch Dagblad kent geen enkele politieke signatuur, maar komt zo nu en dan met (juridisch) nieuws van de politieke fracties zelf.

Soms mist NJD nieuws waarvan u wellicht denkt 'vréemd dat dit nieuws ontbreekt of dat dit nu aan de aandacht van de redactie is ontsnapt'.

Welnu, het kan zijn dat NJD geen rechten heeft op bepaalde teksten of beeldmateriaal of dat het onderwerp al veelvuldig en goed aan de orde is geweest elders. Niettemin kan de persexceptie in de Auteurswet soms uitkomst bieden.

Uw eigen nieuwsberichten en persberichten aan het Nederlands Juridisch Dagblad zijn welkom via het contactformulier of per reguliere post.

De lezer met de vraag 'Quid novi sub sole?', is er iets nieuws onder de zon?, gesteld onder de titel, krijgt elke dag antwoord (eigenlijk 'nihil') op www.juridischdagblad.nl

Aansprakelijkheid

Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor activiteiten die ondernomen worden naar aanleiding van de inhoud c.q. berichtgeving.

De inhoud, veelal afkomstig van (onder meer) universiteiten, toezichthouders, rechtsprekende instanties, rijks- en lagere overheden, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties, is bedoeld als nieuws, dus enkel ter kennisgeving en uitdrukkelijk niet als juridisch advies. Ook deze redactie behoudt zich vanzelfsprekend het recht voor de inhoud van de website op elk moment te wijzigen c.q. actualiseren, wat feitelijk door de aard van internet vaak nodig is.

Alle overige rechten en weren voorbehouden.

Aanbevolen systeem

Aanbevolen wordt FireFox browser, een MSIE-browser versie 5.5 of hoger bij een Windows98 of hoger. Resolutie: NJD beveelt 1024x768 schermresolutie aan, Hoge kleuren 16-bits of 32-bits. De site bij voorkeur opvragen via een breedbandverbinding voor een adequate werking en gebruiksgemak van de site. 

"Het Juridisch Dagblad" en "Nederlands Juridisch Dagblad" (NJD) zijn handelsnamen van 
Stichting Cicero Science.

Disclaimer / Uitsluiting van aansprakelijkheid  
Hoewel bij het totstandkomen en doorontwikkelen van Het Juridisch Dagblad en dochtersites/subpagina's grote zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de geringe kans dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is, zeker waar het om wetgeving gaat.
Stichting Cicero Science, hosting company c.q. uitgever van informatie op deze sites is evenals de redactie niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
© 2008 NJD en Cicero Science

Copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Stichting Cicero Science of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, tenzij anders bepaald op de website zelf.
 
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Het Juridisch Dagblad geen controle heeft. De redactie draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.  
 
 
Disclaimer
While every care has been taken in the development of this website, information may become out of date or incorrect following publication. Cicero Science Foundation can therefore not be held liable for the consequences of actions taken on the basis of information obtained on this website.
© 2008 Cicero Science Foundation

Copyright
All intellectual property rights to this website belong exclusively to Cicero Science Foundation or its suppliers. Apart from the exceptions specified by or ensuing from the Auteurswet 1912 (Dutch Copyright Act 1912) no part of this Web site may be reproduced or published without the prior written permission of Cicero Science Foundation © 2008 
 
Certain references on this website are linked to sources of information maintained by third parties and over which Cicero Science has no control. Cicero Science Foundation therefore bears no responsibility for the accuracy or any other aspect of the information on the servers of these third parties.

 

 maandag, 15 oktober 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden